Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Tallinna linna ametiasutustele katastriüksuste moodustamisega ja kinnistamisega seotud toimingute tegemiseks ning Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 21.11.2007 määrus number 98
Jõustumine:26.11.2007
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2009 - ... [RT IV, 27.06.2013, 78]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 15.042009 nr 36 jõust. 20.04.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. november 2007 nr 98

 

 

 

 

 

Volituste andmine Tallinna linna ametiasutustele katastriüksuste moodustamisega ja kinnistamisega seotud toimingute tegemiseks ning Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Maakatastriseaduse § 20 lõigete 4, 5 ja 51 ning Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 10 lõike 1 ja § 11², Kinnistusraamatuseaduse § 34 lõike 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punktidega 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 ja 19, 23. oktoobri 2003 määruse nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ § 3 lõikega 1, § 20, § 21 ning Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2, Tallinna Linnavolikogu 1. juuni 2006 määrusega nr 30 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korraga kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja 30. novembri 2000 määrusega nr 54 „Maakatastriseaduse § 20 lg 5.5 ja Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, 30. novembri 2000 määruse nr 55 „Maareformi seaduse § 25 lg 4 ja Maa munitsipaalomandisse andmise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning maa ja ehitiste munitsipaliseerimise korraldamine“ alapunktiga 2.4, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5 ja 8, Tallinna Maa-ameti põhimääruse punktidega 2.1.5, 2.1.6, 2.1.9 ja 2.1.12 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse punktidega 2.1.10, 2.1.14 ja 2.1.15.

 

 

 

 

 

§ 1.  Volitada Tallinna Linnavaraameti juhatajat teostama järgnevaid toiminguid ja määrama isikuid, kes teostavad järgnevaid toiminguid:
(Tlv m 15.042009 nr 36 jõust. 20.04.2009)

(1) Maakatastriseaduses ja Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korras sätestatud järgmisi toiminguid:

1) Maakatastriseaduse § 20 lõikes 5 nimetatud toiminguid maa munitsipaalomandisse andmise taotleja esindajana;

2) Maakatastriseaduse § 20 lõigetes 5 ja 51 ning Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punktides 8, 9, 10 ja 19 nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsuse (volitatud) esindajana;

3) Maakatastriseaduse § 20 lõike 51 esimeses lauses ja Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punktis 11 nimetatud toiminguid maa taotleja esindajana hoonestamata maa korral;

4) Maakatastriseaduse § 20 lõigetes 5 ja 51 ja Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punktides 10 ja 12 nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsuse volitatud esindajana - piiriprotokolli koostajana;

5) Maakatastriseaduse § 20 lõikes 4 ja Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punkti 17 teises lauses nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsuse (linnavalitsuse volitatud) esindajana ning punkti 17 esimeses lauses nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsuse volitatud esindajana juhul, kui katastriüksuse plaani koostas kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja.

(2) Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määruses nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ sätestatud järgmisi toiminguid:

1) § 3 lõikes 1 nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsusüksuse volitatud esindajana;

2) § 20 nimetatud toiminguid muu õigustatud isiku (taotleja) esindajana hoonestamata maa korral;

3) § 21 lõikes 1 nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsusüksuse ja naaberomavalitsusüksuse esindajana;
(Tlv m 15.042009 nr 36 jõust. 20.04.2009)

4) § 21 lõike 3 alusel katastriüksuse omaniku (piirinaabri) esindajana kirjutama alla piiriprotokollidele, kui mõõdistatava maaüksusega piirneva, varem mõõdistatud katastriüksuse piirile paigaldatakse uusi piirimärke, taastatakse olemasolevaid piirimärke või kui piirnev katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel.
(Tlv m 15.042009 nr 36 jõust. 20.04.2009)

(3) Asjaõigusseaduse rakendamise seaduses sätestatud järgmisi toiminguid:

1) § 10 lõikes 1 nimetatud toiminguid linnavalitsuse esindajana;

2) § 11² nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsusüksuse volitatud esindajana.

(4) Kinnistusraamatuseaduse § 34 lõikes 7 nimetatud toiminguid kinnistamisavalduse esitaja esindajana.

§ 2.  Volitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajat määrama isikuid, kes teostavad järgmistes õigusaktides sätestatud järgmisi toiminguid:

(1) Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korras sätestatud järgmisi toiminguid:

1) punktides 11 ja 15 nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsuse volitatud esindajana - piirinaabrina;

2) punkti 17 esimeses lauses nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsuse volitatud esindajana juhul, kui katastriüksuse plaani koostas vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik.

(2) Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määruse nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ § 21 lõikes 1 nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsusüksuse ja naaberomavalitsusüksuse esindajana, väljaarvatud maa munitsipaliseerimise, maa riigi omandisse jätmise, Tallinna linna omandis oleva maa jagamise, ühendamise ja piiride muutmise korral.

§ 3.  Volitada Tallinna linna ametite juhatajaid ja linnaosade vanemaid määrama isikuid, kes teostavad järgmistes õigusaktides sätestatud järgmisi toiminguid, nende valitsemisel Tallinna linna omandis olevate ehitiste ja maa osas:

(1) Maakatastriseaduse § 20 lõike  51 viiendas lauses nimetatud toiminguid maa taotleja esindajana.

(2) Maakatastriseaduses ja Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korras sätestatud järgmisi toiminguid:

1) Maakatastriseaduse § 20 lõike 51 esimeses lauses ja Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punktis 11 nimetatud toiminguid maa taotleja esindajana hoonestatud maa korral ja piirinaabri esindajana;

2) Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punktis 8 nimetatud toiminguid katastriüksuse moodustamist taotlenud isiku esindajana väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi asuva munitsipaalomandisse taotletava maa osas ja piirinaabrina.

(3) Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määruses nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ sätestatud järgmisi toiminguid:

1) § 20 nimetatud toiminguid muu õigustatud isiku (taotleja) esindajana hoonestatud maa korral ja maaomaniku esindajana;

2) § 21 lõikes 3 nimetatud toiminguid katastriüksuse omaniku (piirinaabri) esindajana.

§ 4. Käskkirjade ja korralduste koopiate edastamine Tallinna Linnavaraametile.
(Tlv m 15.042009 nr 36 jõust. 20.04.2009)

Tallinna linna ametiasutustel edastada Tallinna Linnavaraametile määruse § 3 nimetatud volituste määramise kohta antud käskkirjade ja korralduste koopiad 3 tööpäeva jooksul käskkirja või korralduse väljastamisest arvates.
(Tlv m 15.042009 nr 36 jõust. 20.04.2009)

§ 5.  Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse määrused ja korraldused:

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 26. novembril 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär