Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord
Tallinna Linnavolikogu 15.11.2007 määrus number 35 [RT IV, 28.06.2013, 14]
Jõustumine:22.11.2007
Kehtetuks tunnistamine:01.11.2013
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2007 - 01.11.2013 [RT IV, 28.06.2013, 14]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 19.09.2013 nr 49 [RT IV, 01.10.2013, 2 - jõust. 01.11.2013]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

15. november 2007 nr 35

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 ja § 48 lõike 4 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 9 ning § 33 lõikega 7.

 

 

 

 

 

       

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Revisjonikomisjon lähtub kontrollimiste läbiviimisel kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Tallinna põhimäärusest, teistest riigi ja linna õigusaktidest ja käesolevast korrast.

§ 2.  Revisjonikomisjon kontrollib kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikes 3 ja Tallinna põhimääruse § 32¹ lõikes 2 sätestatud valdkondades linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste (edaspidi asutus) tegevust linnavolikogu poolt kinnitatud kontrollimiste plaani ja linnavolikogu ning revisjonikomisjoni otsuste alusel.

§ 3.  Kontrollimiste plaani täitmiseks koostab revisjonikomisjon hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kontrollimiste plaani kinnitamist tegevuskava, milles määratakse kindlaks kontrollimiste ajakava ja läbiviijad. Tegevuskava vaadatakse revisjonikomisjoni poolt läbi vähemalt kaks korda aastas.

2. peatükk
KONTROLLIMISE LÄBIVIIMINE

§ 4.  Kontrollimisi viivad läbi revisjonikomisjoni liikmed.

§ 5.  Kontrollimise läbiviimiseks võib moodustada töörühma, millesse kaasatakse lisaks revisjonikomisjoni liikmetele linnavolikogu kantselei kontrollitalituse ametnikke või teisi asjatundjaid, kooskõlastades selle eelnevalt linnavolikogu kantselei juhatajaga.

§ 6.  Töörühma juhib revisjonikomisjoni liige (edaspidi töörühma juht). Töörühma koosseisu kinnitab revisjonikomisjon ja revisjonikomisjoni vastav otsustus protokollitakse.

§ 7.  Kontrollimises osaleva linnavolikogu kantselei kontrollitalituse ametniku ülesanded on toodud tema ametijuhendis, mis on kinnitatud kantselei juhataja käskkirjaga. Väljastpoolt kaasatava asjatundja ülesanded määratakse kindlaks temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib linnavolikogu kantselei juhataja revisjonikomisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe ettepanekul.

§ 8.  Juhul kui kontrollitavaks ametiasutuseks on linnavolikogu kantselei, ei kaasata kontrollimisse linnavolikogu kantselei ametnikke.

§ 9.  Kontrollimist läbi viiv revisjonikomisjoni liige või töörühma juht:

1)  koostab kontrollimise plaani ja kontrolliküsimustiku;

2) töörühma poolt läbiviidavate kontrollimiste puhul jaotab töörühma liikmete vahel tööülesanded;

3) informeerib kontrollitava asutuse juhti kontrolli läbiviimisest ja vajadusel määrab tähtaja kontrollküsimustikus märgitud küsimustele vastamiseks ja dokumentide koopiate väljastamiseks;

4) korraldab revisjoniakti, revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsuse eelnõu koostamist;

5) allkirjastab revisjoniakti;

6) viseerib kontrolli tulemuste põhjal koostatud revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsuse eelnõu;

7) esitab kontrollimaterjalid revisjonikomisjoni menetlusse ja teeb ettepaneku küsimuse võtmiseks revisjonikomisjoni koosoleku päevakorda;

8) kannab kontrolli tulemused ette revisjonikomisjoni koosolekul;

9) annab arvamuse kontrolli tulemuste põhjal koostatud revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsuse eelnõule esitatud muudatusettepanekute kohta.

§ 10.  Kontrollimine toimub kirjaliku, käesolevale korrale lisatud vormikohase kontrolliülesande (edaspidi ülesanne) alusel. Kontrolliülesandele kirjutab alla linnavolikogu esimees. Kontrollitava asutuse juht kinnitab ülesande vastuvõtmist allkirjaga ülesande originaaleksemplaril.

§ 11.  Kontrollimise ettevalmistamisel koostab kontrollimist läbi viiv revisjonikomisjoni liige või töörühma juht (edaspidi kontrollija või kontrollijad) kontrollküsimustiku (edaspidi küsimustik). Kontrollijal on õigus nõuda enne kontrolli alustamist kontrollitavalt asutuselt kirjalikke selgitusi kontrollküsimustikus toodud küsimustele või muude kontrolli läbiviimisega seotud asjaolude kohta, samuti dokumentide koopiaid. Kontrollitava asutuse juht on kohustatud kirjalikult vastama ja dokumentide koopiad väljastama kontrollija poolt määratud tähtajaks.

§ 12.  Kontrollitava asutuse juht on kohustatud looma kontrollijatele võimalused kohapeal materjalidega tutvumiseks ja seletuste võtmiseks ja vajadusel määrama teenistuja, kes osutab kontrolli läbiviimisel organisatsioonilist ja tehnilist abi.

§ 13.  Kontrollijal on õigus:

1) tutvuda kontrollitava asutuse kõigi ülesande täitmiseks vajalike dokumentidega ja saada nende koopiaid, samuti nõuda ametiisikutelt suulisi ja kirjalikke seletusi ja teavet;

2) kontrollida materiaalsete ja rahaliste vahendite säilimist materiaalselt vastutava isiku juuresolekul;

3) pääseda kontrollitava asutuse objektidele ja ruumidesse asutuse juhi teadmisel ja tema poolt määratud isiku saatel;

4) kontrollimise takistamise korral nõuda asutuse juhilt takistuse kõrvaldamist ja vajadusel informeerida sellest revisjonikomisjoni või linnavolikogu esimeest.

§ 14.  Kontrollija:

1) informeerib oluliste seaduserikkumiste ilmnemisel või puuduste avastamisel, mille jätkumine või kordumine võib tekitada olulist kahju, sellest koheselt asutuse juhti, koostab vajadusel vaheakti ja esitab selle ülesande andjale;

2) vastutab kontrolli tulemuste õige ja objektiivse kajastamise eest;

3) kohustub kasutama kontrollimise käigus talle teatavaks saanud andmeid ainult seadusega revisjonikomisjonile pandud ülesannete täitmiseks ning mitte edastama neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui ta on selleks kohustatud õigusaktidest tulenevalt;

4) ei tohi takistada kontrollitava asutuse tööd.

3. peatükk
KONTROLLITULEMUSTE VORMISTAMINE, REVISJONIAKT

§ 15.  Kontrolli tulemuste kohta koostatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kontrolliülesande allkirjastamist revisjoniakt, mis peab vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele. Revisjoniakti koostab või selle koostamist korraldab kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht. Revisjoniakti koostamise võib teha ülesandeks linnavolikogu kontrollitalituse ametnikule, korraldavale ametnikule või töörühma liikmele. Juhul kui kontrollitavaks asutuseks on linnavolikogu kantselei, ei või revisjoniakti koostajaks olla linnavolikogu kantselei ametnik.

§ 16.  Revisjoniaktis näidatakse ära kontrollitava asutuse nimetus, alluvus, kontrolliülesanne ja ‑periood, kontrollitaval perioodil asutuse juhina ja pearaamatupidajana või temaga võrdsustatud ametikohal töötanud ametiisikud, kontrollija(te) ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning kontrolli läbiviimise aeg.

§ 17.  Revisjoniakt peab sõltuvalt ülesandest ja kontrolli tulemustest sisaldama:

1) viidet õigusaktidele, mis reguleerivad kontrollitud valdkonda;

2) tegeliku olukorra kirjeldust, sooritatud tehingute ja asutuse tegevuse vastavust riigi ning Tallinna õigusaktidele;

3) asutuse käsutada ja kasutada olevate materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise õigsust, otstarbekust ning sihipärasust;

4) järeldust raamatupidamise arvestuse ja aruandluse õigsuse kohta;

5) järeldust linnale tekitatud otsese kahju või saamata jäänud tulu kohta;

6) õigusaktide rikkumise korral näidatakse ära, millist õigusakti ja mis osas on rikutud;

7) ettepanekuid kontrollitud valdkonna parendamiseks, puuduste kõrvaldamiseks ja kontrollitava asutuse töö parandamiseks.

§ 18.  Varalise kahju ilmsiks tulekul tuuakse revisjoniaktis välja selle rahaline suurus, kahju arvutamise metoodika, tekkimise põhjused ja sellega seotud ametiisikud.

§ 19.  Revisjoniaktile kirjutavad alla kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige (liikmed) või töörühma juht ja liikmed. Revisjoniakti viseerib selle koostaja.

§ 20.  Nõuetekohaselt vormistatud ja allkirjastatud revisjoniakt esitatakse revisjonikomisjoni esimehe poolt allkirjastatud kaaskirjaga kontrollitud asutuse juhile, kes on kohustatud hiljemalt kümne tööpäeva jooksul esitama seletuskirja kontrollaktis toodud asjaolude kohta.

4. peatükk
KONTROLLI TULEMUSTE MENETLEMINE

§ 21.  Kontrolli tulemused arutatakse läbi revisjonikomisjoni koosolekul. Revisjonikomisjoni koosoleku läbiviimisel kohaldatakse Tallinna põhimääruses linnavolikogu komisjoni töökorralduse kohta sätestatut koos käesolevas korras sisalduvate erisustega.

§ 22.  Kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht valmistab ette kontrolli tulemuste alusel, arvestades kontrollitava asutuse juhi seletuskirjas toodut, revisjonikomisjoni otsuse eelnõu. Revisjonikomisjoni otsuse eelnõu peab vastama linnavolikogu töökorras linnavolikogu õigusakti eelnõule kehtestatud nõuetele.

§ 23.  Revisjonikomisjoni otsuse eelnõu koostamise võib teha ülesandeks linnavolikogu kontrollitalituse ametnikule, korraldavale ametnikule või mõnele töörühma liikmele. Juhul kui kontrollitavaks asutuseks on linnavolikogu kantselei, ei või revisjonikomisjoni otsuse eelnõu koostamist teha ülesandeks linnavolikogu kantselei ametnikule. Revisjonikomisjoni otsuse eelnõu viseerivad kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht ja eelnõu koostaja.

§ 24.  Kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht esitab nõuetekohaselt vormistatud revisjoniakti ja revisjonikomisjoni otsuse eelnõu koos kontrollitud asutuse juhi seletuskirja ja vajadusel muude materjalidega (edaspidi kontrollimaterjalid) korraldavale ametnikule, kes esitab need koheselt revisjonikomisjoni menetlusse. Üks eksemplar kõikidest revisjonikomisjoni menetlusse esitatavatest materjalidest edastatakse koheselt ka linnavolikogu kantselei juriidilisele osakonnale. Edastatakse ainult allkirjastatud dokumente, dokumendi edastamisel elektroonselt peab dokument olema varustatud digitaalallkirjaga või PDF-failina.

§ 25.  Kontrollitulemuste võtmise revisjonikomisjoni koosoleku päevakorraprojekti otsustab revisjonikomisjoni esimees arvestades kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liikme või töörühma juhi ja korraldava ametniku ettepanekuid.

§ 26.  Revisjonikomisjoni koosoleku päevakorraprojekt koos kontrollimaterjalidega edastatakse elektronposti teel revisjonikomisjoni liikmetele, linnavolikogu kantselei kontrollitalitusele ja juriidilisele osakonnale ning kontrollitud asutuse juhile (edaspidi asjaosalised) üldjuhul kolm päeva enne komisjoni toimumist. Edastatud dokumendid peavad olema allkirjastatud (digitaalselt allkirjastatud või PDF failina). Revisjonikomisjoni koosoleku päevakorraprojekt saadetakse teadmiseks linnavolikogu kantselei juhatajale.

§ 27.  Asjaosalistel on õigus esitada revisjonikomisjoni otsuse eelnõu kohta kirjalikke arvamusi ja vastuväiteid, mis lisatakse kontrollimaterjalidele ja edastatakse koheselt kõikidele teistele asjaosalistele.

§ 28.  Kontrollitulemused ja kontrollitava(te) vastulaused kannab komisjoni koosolekul ette kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht. Ettekandja puudumisel küsimust ei arutata.

§ 29.  Kontrollitud asutuse juhi või tema poolt määratud esindaja puudumisel koosolekult mõjuval põhjusel, millest on komisjonile kirjalikult (sh elektronposti teel) teatatud, komisjon päevakorraküsimust ei aruta.

§ 30.  Revisjonikomisjon arutab kontrollitulemused läbi, vaatab läbi kirjalikult esitatud ettepanekud eelnõu sisuliseks või redaktsiooniliseks muutmiseks ja võtab vastu revisjonikomisjoni otsuse. Enne otsuse vastuvõtmist kuulab komisjon ära kontrollitud asutuse juhi või tema poolt määratud esindaja selgitused ja seisukoha kontrollitulemuste ja revisjonikomisjoni otsuse eelnõu kohta. Töörühma juhi ettepanekul võib revisjonikomisjon enne otsuse vastuvõtmist kuulata ära ka teiste kontrollimises osalenud töörühma liikmete selgitused ja seisukohad.

§ 31.  Vajadusel kuulab revisjonikomisjon enne otsuse vastuvõtmist ära revisjonikomisjoni korraldava ametniku ja juristi arvamuse.

§ 32.  Revisjoniakt, kontrollitud asutuse juhi seletuskiri ja revisjonikomisjoni otsus edastatakse revisjonikomisjoni esimehe kaaskirjaga linnavalitsusele, kes võtab kümne päeva jooksul seisukoha ning esitab selle komisjonile. Linnavolikogu kantselei kontrollitulemusi puudutav revisjoniakt koos linnavolikogu kantselei juhataja seletuskirja ja revisjonikomisjoni otsusega saadetakse seisukoha esitamiseks linnavolikogu esimehele.

§ 33.  Kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht valmistab revisjoniakti, kontrollitud asutuse juhi seletuskirja, revisjonikomisjoni otsuse ja linnavalitsuse või linnavolikogu esimehe seisukoha põhjal ette linnavolikogu otsuse eelnõu kontrolli tulemuste realiseerimise kohta ja esitab selle korraldava ametniku kaudu revisjonikomisjoni menetlusse. Linnavolikogu otsuse eelnõu peab vastama linnavolikogu töökorras linnavolikogu õigusakti eelnõule kehtestatud nõuetele.

§ 34.  Linnavolikogu otsuse eelnõu koostamise võib teha ülesandeks linnavolikogu kontrollitalituse ametnikule, korraldavale ametnikule või mõnele töörühma liikmele. Juhul kui kontrollitavaks asutuseks on linnavolikogu kantselei, ei või linnavolikogu otsuse eelnõu koostamist teha ülesandeks linnavolikogu kantselei ametnikule. Linnavolikogu otsuse eelnõu viseerivad kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht ja eelnõu koostaja.

§ 35.  Kui samasisuline kontrollimine viiakse läbi mitmes asutuses, valmistatakse kontrollitulemuste põhjal ette ühine linnavolikogu otsuse eelnõu. Juhul kui erinevate asutuste kontrollimistes osalesid erinevad revisjonikomisjoni liikmed või töörühmad, valmistab linnavolikogu otsuse eelnõu ette revisjonikomisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt määratud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht. Eelnõu viseerivad kõik kontrollimisi läbi viinud revisjonikomisjoni liikmed või töörühma juhid ning eelnõu koostaja.

§ 36.  Linnavolikogu otsuse eelnõu võtmise revisjonikomisjoni koosoleku päevakorraprojekti otsustab revisjonikomisjoni esimees, arvestades kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liikme või töörühma juhi ja korraldava ametniku ettepanekuid.

§ 37.  Linnavolikogu otsuse eelnõu edastatakse üldjuhul kolm päeva enne koosoleku toimumist elektronposti teel kõikidele käesoleva korra § 26 nimetatud asjaosalistele. Edastatud eelnõu peab vastama §‑s 33 sätestatud nõuetele ja olema viseeritud §‑s 34 nimetatud isikute poolt.

§ 38.  Asjaosaliste on õigus esitada linnavolikogu otsuse eelnõu kohta kirjalikke arvamusi ja vastuväiteid ning see edastatakse koheselt kõikidele teistele asjaosalistele.

§ 39.  Linnavolikogu otsuse eelnõu arutamisel teeb revisjonikomisjoni koosolekul ettekande kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige (liikmed) või töörühma juht (juhid). Ettekandja puudumisel eelnõu ei arutata.

§ 40.  Kontrollitud asutuse juhile teatatakse koosoleku toimumisest ning juhil või tema poolt määratud esindajal on õigus osa võtta revisjonikomisjoni koosolekul asutust puudutava linnavolikogu otsuse eelnõu arutamisest. Viimati nimetatud isikute puudumine revisjonikomisjoni koosolekult ei takista eelnõu läbivaatamist.

§ 41.  Revisjonikomisjon vaatab läbi kirjalikult esitatud ettepanekud eelnõu sisuliseks või redaktsiooniliseks muutmiseks ja kuulab ära kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liikme või töörühma juhi seisukoha esitatud muudatusettepanekute kohta. Vajadusel kuulab revisjonikomisjon enne otsuse vastuvõtmist ära revisjonikomisjoni korraldava ametniku ja juristi arvamuse.

§ 42.  Revisjonikomisjon esitab linnavolikogu otsuse eelnõu koos revisjonikomisjoni poolt toetatud muudatuste ja täiendustega linnavolikogu menetlusse hiljemalt kolmandal päeval pärast revisjonikomisjoni koosolekul läbivaatamist.

§ 43.  Revisjonikomisjoni poolt linnavolikogu menetlusse esitatud otsuse eelnõu saadetakse seisukoha võtmiseks linnavalitsusele. Linnavolikogu kantselei kontrolli tulemusi puudutav otsuse eelnõu saadetakse seisukoha võtmiseks linnavolikogu esimehele. Kui linnavalitsus või linnavolikogu esimees esitab eelnõu kohta muudatusettepanekuid või ei nõustu eelnõuga, võtab komisjon oma koosolekul seisukoha esitatud muudatusettepanekute või vastuväidete suhtes.

§ 44.  Kontrollimise käigus selgunud asjaolusid ja andmeid, revisjoniakti ja kontrollitulemuste põhjal ettevalmistatud revisjonikomisjoni otsuse eelnõu ei avalikustata enne revisjonikomisjoni otsuse vastuvõtmist ja avalikustamist.

5. peatükk
REVISJONIKOMISJONI ASJAAJAMINE

§ 45.  Revisjonikomisjoni töö organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab linnavolikogu kantselei.

§ 46.  Revisjonikomisjoni asjaajamise eest vastutab revisjonikomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Revisjonikomisjoni esimehe (aseesimehe) ülesanded on toodud Tallinna põhimääruses.

§ 47.  Revisjonikomisjoni nõustab tema ülesannete täitmisel ja töö korraldamisel linnavolikogu kantselei juhataja poolt määratud korraldav ametnik. Korraldava ametniku ülesanded on toodud Tallinna põhimääruses ja ametniku ametijuhendis.

§ 48.  Revisjonikomisjoni asjaajamist korraldab revisjonikomisjoni sekretär, kelle ülesanded on toodud Tallinna põhimääruses ja sekretäri ametijuhendis.

§ 49.  Revisjonikomisjoni kirjad vormistatakse linnavolikogu kirjaplangil, millele lisatakse revisjonikomisjoni nimi. Revisjonikomisjoni kirjad registreeritakse linnavolikogu kantselei dokumendiregistris. Kirjale kirjutab alla revisjonikomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 50.  Linnavolikogu kantselei korraldav ametnik moodustab kontrollimise käigus kogutud dokumentidest või nende ärakirjadest kontrollitoimiku. Kontrollitoimikusse lisatakse kontrolliülesanne ja –küsimustik, kontrollitava asutuse kirjalikud selgitused ja seisukohad, revisjoniakt ja ärakirjad akti põhistavatest olulistest dokumentidest, revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsuse eelnõu(d), asjaosaliste ja linnavalitsuse seisukohad revisjoniaktile ja eelnõu(de)le, revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsus ning muud asjas tähtsust omavad dokumendid.

§ 51.  Asjaajamisaasta jooksul hoitakse lõpetatud kontrollitoimikuid revisjonikomisjoni korraldava ametniku juures ning teisi revisjonikomisjoni asjaajamist puudutavaid dokumente revisjonikomisjoni sekretäri juures. Pärast asjaajamisaasta lõppemist hoitakse lõpetatud kontrollitoimikuid ja muid revisjonikomisjoni dokumente kuni Linnaarhiivi üleandmiseni linnavolikogu kantselei dokumendiosakonnas.

6. peatükk
MÄÄRUSE RAKENDAMINE

§ 52.  Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2004 määrus nr 1 “Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise korra kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 53.  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrus nr 57 “Linnavolikogu revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 54.  Määrus jõustub 22. novembril 2007.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007
määruse nr 35
“Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord”
LISA

 

Kontrollülesanne

 

 

 

 

 

 

KONTROLLÜLESANNE

 

 

 

nr

 

 

Kontrollitavad asutused:

 

 

Kontrollülesanne:

 

 

Kontrollimise plaaniline algus

 

lõpp

 

 

 

 

Kontrolli teostavad:

 

 

 

 

Linnavolikogu esimees

 

 

 

(allkiri)

(pitsati jäljend)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnavolikogu esimees

 

 

 

(allkiri)

(pitsati jäljend)

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees