Ettevõtlusinkubaatorite asukate staatuse ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 31.10.2007 korraldus number 1894
Kehtetuks tunnistamine 21.10.2010
Redaktsiooni kehtivus - 21.10.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.10.2010 nr 1607

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. oktoober 2007 nr 1894-k

 

 

Ettevõtlusinkubaatorite asukate staatuse ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 74 kehtestatud Ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamise ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotlemise ning menetlemise korraga:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2002 korraldusega nr 1741-k moodustatud ettevõtlusinkubaatorite asukate staatuse ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 kinnitada komisjoni koosseisu Priit Kutser, Tallinna Linnakantselei nõunik.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Priit Kutserile ja Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär