Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
Tallinna Linnavolikogu 01.11.2007 määrus number 34
Jõustumine:08.11.2007
Kehtetuks tunnistamine:06.11.2008
Redaktsiooni kehtivus:08.11.2007 - ...

KEHTETU:

Tvk m 30.10.2008 nr 36 jõust. 06.11.2008

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

1. november 2007 nr 34

 

 

Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 66 lg 2‑4, § 67 lg 4, § 68 lg 1 ja § 135 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 punkti 1 alusel, kooskõlas jäätmeseaduse muutmise seaduse § 44 punktiga 3 ja § 97 lõikega 3 ja Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määruse nr 6 “Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ §‑ga 12 ning puhta ja tervisliku elukeskkonna tagamiseks.

 

 

1. peatükk
KORRA ÜLDNÕUDED

§ 1.  Korra eesmärk

Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise korra (edaspidi kord) eesmärk on kindlaks määrata:

1) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;

2) korraldatud jäätmeveo piirkonnad;

3) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kogumise ja vedamise tingimused, sealhulgas vedamise sagedus ja aeg;

4) korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldaja ja vedaja valiku tingimused;

5) ainuõigust omava vedaja ja Tallinna linna vahel korraldatud jäätmeveo lepingu sõlmimise kord ning jäätmekäitluslepingute sõlmimise kord;

6) jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kord;

7) jäätmeveo teenustasu piirmäärad ning teenustasu piirmäärade ja teenustasude muutmise kord;

8) vedajalt ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise kord.

§ 2.  Mõisted

(1) Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) jäätmeveo piirkond (edaspidi piirkond) – korraga kindlaksmääratav ala, kus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist teostab üks selleks ainuõigust omav vedaja;

2) olmejäätmete vedamine – konkreetses piirkonnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kokkukorjamine ja laadimine jäätmemahutitest korraldatud jäätmeveo ainuõigust omava vedaja prügiveoauto(de)le, transport ning üleandmine jäätmekäitluskohale;

3) jäätmeveo teenustasu piirmäär – kõige suurem võimalik tasu segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biolagundatavate köögi- või sööklajäätmete või suurjäätmete vedamise eest, millest olmejäätmete vedamise ainuõigust omava vedaja teenustasud ei saa kõrgemad olla;

4) ettevõtja – isik, kes osaleb korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks korraldataval avalikul konkursil ja esitab oma pakkumise;

5) vedaja – ettevõtja, kellele avaliku konkursi tulemusena on antud ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks konkreetses piirkonnas;

6) linna ja vedaja vaheline leping – leping, millega reguleeritakse Tallinna linna ja vedaja õigused ja kohustused seoses korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamisega vedaja poolt;

7) jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine – jäätmevaldaja erandlik ja tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemise kohustusest;

8) jäätmeveo teenustasu – jäätmevaldaja poolt vedajale makstav tasu paberi ja kartongi, biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete, segaolmejäätmete ning suurjäätmete vedamise eest;

9) jäätmeveo teenustasu muutmine – linna ja vedaja vahelises lepingus fikseeritud teenustasu suuruse muutmine korra § 17 sätestatud korras;

10) tühisõit – vedaja poolt jäätmevaldaja kinnistule sõitmine eesmärgiga osutada jäätmeveo teenust, kuid mille käigus jäätmevaldaja jäätmehoolduseeskirja nõuetest lahkneva käitumise tõttu olmejäätmete vedamist ei olnud võimalik teostada;

11) lisateenus – vedaja poolt jäätmevaldajale osutatav korraldatud jäätmeveoga hõlmamata tasuline täiendav jäätmekäitlusalane teenus.

(2) Korra § 2 lg 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse jäätmeseaduses, Tallinna jäätmehoolduseeskirjas (edaspidi jäätmehoolduseeskiri) ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.  Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu

(1) Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse järgmistele Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004 määruses nr 102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“ jaotisekoodi 20 all loetletud olmejäätmetele:

1) 20 01 01 – paber ja kartong (v.a trükikodade paber, tootmisjäätmed ja salastatud dokumendid);

2) 20 01 08 – biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed;

3) 20 03 01 – (prügi) segaolmejäätmed;

4) 20 03 07 – suurjäätmed.

(2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud:

1) ühistranspordipeatustes, tänavatel, avalikes randades, parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine ja nendes jäätmemahutites asuvate jäätmete vedamine;

2) tootmismaa sihtotstarbega kinnistutel tekkivad jäätmed;

3) avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel tekkivad jäätmed;

4) jäätmekäitlusalased lisateenused ning jäätmemahutite rentimine või müümine.

(3) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on jäätmeseaduse § 69 lg 41 alusel vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

§ 4.  Jäätmeveo piirkonnad

(1) Kuni 31. detsembrini 2007 on Tallinna haldusterritoorium jaotatud kolmekümne kolmeks (33) piirkonnaks. Käesolevas lõikes nimetatud piirkonnad on kantud Tallinna administratiivsele kaardile, mis on korra lisa 1.1. Piirkondade piiride kirjeldused on toodud korra lisas 2.1.

(2) Alates 1. jaanuarist 2008 kuni 31. maini 2009 on Tallinna haldusterritoorium jaotatud kahekümne üheks (21) piirkonnaks. Käesolevas lõikes nimetatud piirkonnad on kantud Tallinna administratiivsele kaardile, mis on korra lisa 1.2. Piirkondade piiride kirjeldused on toodud korra lisas 2.2.

(3) Alates 1. juunist 2009 kuni 31. märtsini 2010 on Tallinna haldusterritoorium jaotatud kahekümneks (20) piirkonnaks. Käesolevas lõikes nimetatud piirkonnad on kantud Tallinna administratiivsele kaardile, mis on korra lisa 1.3. Piirkondade piiride kirjeldused on toodud korra lisas 2.3.

(4) Alates 1. aprillist 2010 kuni 30. aprillini 2010 on Tallinna haldusterritoorium jaotatud üheksateistkümneks (19) piirkonnaks. Käesolevas lõikes nimetatud piirkonnad on kantud Tallinna administratiivsele kaardile, mis on korra lisa 1.4. Piirkondade piiride kirjeldused on toodud korra lisas 2.4.

(5) Alates 1. maist 2010 kuni 31. maini 2010 on Tallinna haldusterritoorium jaotatud kuueteistkümneks (16) piirkonnaks. Käesolevas lõikes nimetatud piirkonnad on kantud Tallinna administratiivsele kaardile, mis on korra lisa 1.5. Piirkondade piiride kirjeldused on toodud korra lisas 2.5.

(6) Alates 1. juunist 2010 kuni 31. detsembrini 2012 on Tallinna haldusterritoorium jaotatud neljateistkümneks (14) piirkonnaks. Käesolevas lõikes nimetatud piirkonnad on kantud Tallinna administratiivsele kaardile, mis on korra lisa 1.6. Piirkondade piiride kirjeldused on toodud korra lisas 2.6.

(7) Alates 1. jaanuarist 2013 on Tallinna haldusterritoorium jaotatud kolmeteistkümneks (13) piirkonnaks. Käesolevas lõikes nimetatud piirkonnad on kantud Tallinna administratiivsele kaardile, mis on korra lisa 1.7. Piirkondade piiride kirjeldused on toodud korra lisas 2.7.

(8) Korraldatud jäätmeveoga ei ole liidetud Aegna saar.

2. peatükk
AVALIK KONKURSS

§ 5.  Avalik konkurss

(1) Avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks korraldab Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi keskkonnaamet), juhindudes jäätmeseadusest, konkurentsiseadusest ja Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusest nr 303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“. Keskkonnaameti ettepaneku alusel annab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) avalikul konkursil edukaks tunnistatud pakkumise esitanud ettevõtjale ainuõiguse teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist konkreetses piirkonnas.

(2) Avalikul konkursil kasutatakse pakkumismenetlusena avatud kirjalikku pakkumist. Avalik konkurss kuulutatakse välja üleriigilise levikuga ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

(3) Avaliku konkursi pakkumise kutse dokumendid kooskõlastatakse Harjumaa Keskkonnateenistusega jäätmeseaduses ettenähtud korras.

(4) Lisaks Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määruse nr 303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ § 11 sätestatud andmetele tuleb avatud pakkumise väljakuulutamise teates ühe kvalifitseerimistingimusena ette näha vedaja Eestis kehtiva jäätmeloa olemasolu olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevuses.

(5) Lisaks Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määruse nr 303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ § 15 sätestatud andmetele ning jäätmeseaduse § 67 lg 2 sätestatud andmetele peavad avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides sisalduma:

1) linna ja vedaja vahelise lepingu projekt;

2) pakkumise maksumuse esildis paberi ja kartongi, biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete, segaolmejäätmete ning suurjäätmete käitlemise teenustasude esitamiseks;

3) andmed ainuõiguse kestvuse kohta piirkonnas;

4) nõue, et ettevõtja tagab pakkumise vastavuse jäätmehooldust reguleerivate õigusaktide nõuetele;

5) nõue, et ettevõtja pakkumises sisalduvate jäätmeveo teenustasude suurus ei tohi ületada kehtivaid teenustasude piirmäärasid.

(6) Avaliku konkursi pakkumiste hindamiseks moodustatakse keskkonnaameti juhataja käskkirjaga komisjon, millesse kuuluvad vähemalt kaks keskkonnaameti esindajat, üks Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) keskkonnakomisjoni liige ning üks esindaja sellest linnaosa valitsusest, kus asub konkursil olev piirkond. Komisjon võib vajadusel oma töösse kaasata sõltumatuid eksperte.

(7) Avalik konkurss korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks tuleb välja kuulutada sellise arvestusega, et järgmine ettevõtja, kellele antakse ainuõigus piirkonnas:

1) jõuaks enne vedajale antud ainuõiguse tähtaja lõppemist sõlmida linna ja vedaja vahelise lepingu ning

2) oleks vedajale antud ainuõiguse lõppemise päevale järgnevast päevast suuteline alustama olmejäätmete vedamist, sealhulgas oleks suuteline müüma või andma üürile jäätmemahuteid kõigile jäätmevaldajatele, kes seda soovivad.

§ 6.  Avalikkuse teavitamine

Keskkonnaamet teavitab avalikkust väljaande Ametlikud Teadaanded ja ajalehe kaudu, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid, avaliku konkursi tulemusena välja selgitatud vedajast, jäätmeveo teenustasudest ning piirkonnast, kus see vedaja omab ainuõigust korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks.

§ 7.  Linna ja vedaja vaheline leping

Linna ja vedaja vaheline leping sõlmitakse hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates vedajale ainuõiguse andmise päevale järgnevast tööpäevast.

3. peatükk
KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA LIITUMINE

§ 8.  Vedaja ja jäätmevaldaja vaheline leping

(1) Vedaja on kohustatud sõlmima kirjalikud jäätmekäitluslepingud kõigi jäätmevaldajatega, kes on selleks kohustatud või kes seda soovivad.

(2) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine vedaja ja jäätmevaldaja vahel ei avalda mõju jäätmevaldaja liitunuks lugemisele korraldatud jäätmeveoga.

(3) Jäätmekäitluslepinguga täpsustatakse korraldatud jäätmeveoga seonduvat. Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad vedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest. Juhul kui jäätmekäitluslepingut ei ole sõlmitud, kasutatakse jäätmemahutitena 80-, 140-, 240-, 370-, 600-, 800- või 2500‑liitriseid standardseid jäätmemahuteid ja nende tühjendamine toimub vastavalt korra lisas 3 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedustele.

(4) Jäätmevaldaja, kes kasutab korra § 8 lg 3 nimetatust teistsuguseid jäätmemahuteid või jäätmekotte ja kelle jäätmemahutite tühjendamine toimub harvemini kui on sätestatud korra lisas 3, on kohustatud sõlmima vedajaga jäätmekäitluslepingu. Jäätmemahutite tühjendamine ei saa toimuda harvemini kui on sätestatud jäätmehoolduseeskirjas.

(5) Jäätmevaldaja, kes kasutab lepingu alusel teise jäätmevaldajaga ühismahutit, on kohustatud sõlmima vedajaga jäätmekäitluslepingu ning teavitama keskkonnaametit ja linnaosavalitsust ühismahuti kasutamisest. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

§ 9.  Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine

(1) Jäätmevaldajal on õigus esitada piirkonna järgsele linnaosavalitsusele avaldus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Avalduse vorm on toodud korra lisas 4.

(2) Avalduses märgitakse:

1) põhjused, miks soovib jäätmevaldaja enda mitteliitunuks lugemist;

2) tähtaeg, mille jooksul soovib jäätmevaldaja olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud;

3) kuidas kavatseb jäätmevaldaja ise oma jäätmeid keskkonnaohutult käidelda.

(3) Mitteliitunuks ei saa lugeda pikemaks perioodiks kui viis aastat.

(4) Linnavalitsusel või tema poolt volitatud isikul on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse alusel korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtaja ulatuses.

(5) Linnavalitsusel või tema poolt volitatud isikul on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse alusel korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks kuni käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtaja ulatuses.

(6) Linnavalitsusel või tema poolt volitatud isikul on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse aluse korraldatud jäätmeveoga osaliselt mitteliitunuks mittestandardse konteineri lõikes.

(7) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas keskkonnaametile jäätmeseaduse § 69 lg 5 nimetatud kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta. Jäätmevaldaja, kes on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks korra § 10 lg 7 punktis 3 nimetatud põhjusel, ei ole kohustatud selgitust esitama.

(8) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama linnaosavalitsust nende asjaolude muutumisest või äralangemisest, mis olid tema mitteliitunuks lugemise aluseks, hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates nende asjaolude teatavaks saamisest jäätmevaldajale.

§ 10.  Avalduse menetlemine

(1) Korra § 9 lg 1 nimetatud avalduse menetlemine toimub järgmiselt:

1) linnaosavalitsus, olles saanud korra § 9 lg 1 nimetatud avalduse, kontrollib jäätmevaldaja avalduse vastavust korra § 9 lg 2 toodud nõuetele. Nõuetele mittevastava avalduse korral antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võidakse jätta avaldus läbi vaatamata;

2) linnaosavalitsus kutsub vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui üks kord kuus, kokku komisjoni, mille koosseisu kuuluvad vähemalt üks keskkonnaameti ning vähemalt üks linnaosavalitsuse esindaja;

3) komisjon teeb ettepaneku avalduse rahuldamiseks või selle rahuldamata jätmiseks.

(2) Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise või tema avalduse rahuldamata jätmise otsustab linnavalitsus või tema poolt volitatud isik. Avalduse rahuldamata jätmine peab olema põhjendatud. Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise korral määratakse linnavalitsuse või tema poolt volitatud isiku korraldusega:

1) jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise põhjused,

2) mitteliitunuks lugemise kestus;

3) tähtaeg, millal mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja peab esitama keskkonnaametile jäätmeseaduse § 69 lg 5 nimetatud kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta. Selgituse vorm on toodud korra lisas 5.

(3) Linnaosavalitsus teavitab keskkonnaametit ja taotlejat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest või jäätmevaldaja avalduse rahuldamata jätmisest.

(4) Keskkonnaamet teavitab vedajat piirkonnas jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemisest ja mitteliitunuks lugemise tähtajast.

(5) Korra § 9 lg 1 nimetatud avalduse menetlemise tähtaeg, alates avalduse esitamisest kuni käesoleva paragrahvi lg 2 nimetatud linnavalitsuse või tema poolt volitatud isiku korralduse teatavaks tegemiseni, on üks kuu arvates avalduse laekumisest linnaosavalitsusse. Mõjuval põhjusel (täiendava teabe kogumise vajadus, küsimuse eriline keerukus jms) võib linnavalitsus või tema poolt volitatud isik avalduse lahendamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

(6) Linnavalitsus või tema poolt volitatud isik loeb jäätmevaldaja mitteliitunuks, kui:

1) esinevad mõjuvad põhused, mis õigustavad jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemist ja

2) kui jäätmevaldaja korraldab jäätmekäitluse ise keskkonnaohutult.

(7) Mõjuvateks põhjusteks, mis võivad õigustada jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemist, on eelkõige järgmised asjaolud:

1) jäätmevaldaja kasutab oma olmejäätmete kogumiseks jäätmemahuteid, mis on vähelevinud, mille hind on vähemalt 50 000 krooni ning mida piirkonnas ainuõiguse võitnud vedaja ei ole suuteline teenindama;

2) jäätmevaldaja kinnisasjal või territooriumil tekib olmejäätmeid suurtes kogustes massiürituste korraldamise ajal, muul ajal olmejäätmeid ei teki;

3) jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid.

§ 11.  Mitteliitumise lõppemine

(1) Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine lõpeb korra § 10 lg 2 nimetatud linnavalitsuse või tema poolt volitatud isiku korraldusega antud tähtaja möödumisel, millega linnavalitsuse või tema poolt volitatud isik luges jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.

(2) Jäätmevaldajal on õigus esitada enne mitteliitunuks lugemise tähtaja möödumist linnaosavalitsusele uus avaldus, millega taotletakse jäätmevaldaja lugemist mitteliitunuks. Käesolevas punktis nimetatud avalduse menetlemisel juhindutakse korra § 10 ja § 11 sätestatust.

§ 12.  Mitteliitumise ennetähtaegne lõpetamine

Linnavalitsusel või tema poolt volitatud isikul on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine korraldatud jäätmeveoga, kui:

1) jäätmevaldaja on esitanud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduses valeandmeid;

2) jäätmevaldaja avaldab selleks soovi linnaosavalitsusele;

3) mitteliitunuks lugemise aluseks olnud asjaolud on muutunud;

4) jäätmevaldaja ei esita õigeaegselt jäätmeseaduse § 69 lg 5 nimetatud kirjalikku selgitust või jäätmevaldaja esitatud selgitus sisaldab valeandmeid;

5) mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma olmejäätmete jäätmekäitlust.

4. peatükk
JÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDAMINE

§ 13.  Olmejäätmete kogumine

(1) Jäätmevaldajad koguvad liigiti järgmisi korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmeid:

1) paber ja kartong – elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus asub vähemalt 5 korterit;

2) biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed – elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus asub vähemalt 10 korterit, vastavalt jäätmehoolduseeskirjas sätestatule;

3) paber ja kartong ning biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed – mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kui neid jäätmeliike tekib eraldivõetuna üle 25 kg nädalas;

4) segaolmejäätmed – elamumaa sihtotstarbega kinnistul ja mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul.

(2) Korra § 13 lõikes 1 nimetatud olmejäätmeid kogutakse liigiti eraldi jäätmemahutitesse. Vedaja leidmiseks korraldatava avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides võib sätestada miinimum- või erinõuded konkreetses piirkonnas kasutatavate jäätmemahutite suuruse ja jäätmekäitluseks vajaliku tehnika, sealhulgas jäätmeveokite kohta.

(3) Juhul kui liigiti kogutavate biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete mahutis või paberi ja kartongi mahutis olevad jäätmed ei vasta antud mahutiga kogutavale jäätmeliigile, siis on vedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest objektile ning jäätmeveo teenustasu sama suurusega mahutist segaolmejäätmete vedamise eest. Käesolevas lõikes nimetatud tasu on vedajal õigus rakendada üksnes siis, kui vedajal ei ole võimalik mahutis asuvaid jäätmeid vedada sama jäätmeveokiga, millega veetakse liigiti kogutavaid biolagundatavaid köögi- ja sööklajäätmeid või paberit ja kartongi.

(4) Juhul kui jäätmevaldaja ei ole vedajale võimaldanud juurdepääsu mahutile, siis on vedajal õigus rakendada teenustasu tühisõidu eest. Tühisõit on võrdsustatav 50% jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega mahuti tühjendamisega. Jäätmekäitluslepingu puudumisel loetakse tühisõit võrdseks jäätmete vedamisega kõige väiksemast mahutist, mille kasutamiseks pole jäätmekäitluslepingu sõlmimine kohustuslik vastavalt korra § 8 lõikele 4.

§ 14.  Jäätmemahutite tühjendamine

(1) Jäätmemahutite tühjendamise sagedus on sätestatud korra lisas 3.

(2) Juhul kui korra lisas 3 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada korra lisas 3 sätestatust sagedamini.

(3) Jäätmete vedamine elurajoonidest öörahu ajal ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui keskkonnaamet on andnud nõusoleku olmejäätmete vedamiseks öörahutundide ajal. Päevasel ajal peab jäätmemahutite tühjendamine toimuma sellisel kellaajal, millal see kõige vähem häirib liiklust. Käesolevas lõikes sätestatud nõudeid võib täpsustada vedaja leidmiseks korraldatava avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides.

(4) Jäätmevaldaja on kohustatud hoidma jäätmemahutite ümbruse puhtana ning kokkuleppel vedajaga reguleerima jäätmemahutite tühjendamise sagedust selliselt, et oleks välditud jäätmemahutite ületäitumine ja nende ümbruse reostumine.

(5) Vedaja on kohustatud tühjendama jäätmemahutid ja ära vedama jäätmemahutite ümbrusesse paigutatud suurjäätmed hiljemalt kolme päeva jooksul alates jäätmevaldaja poolt esitatud tellimusest.

(6) Vedaja on kohustatud koristama jäätmemahutite tühjendamise ajal mahuti(te) ümbruse sinna paigutatud segaolmejäätmetest (v.a suuremõõtmelistest jäätmetest, mille kogumine ja vedamine on sätestatud jäätmehoolduseeskirja § 6 lõikes 2 ning toimub eraldi kogumisringiga) kuue meetri raadiuses ja reguleerima kokkuleppel jäätmevaldajaga tühjendussagedusi või mahutite arvu ja suurusi, et vältida jäätmemahutite ümbruse reostamist.

(7) Väikeelamute jäätmemahutid on lubatud jäätmeveo lihtsustamiseks lükata jäätmeveo päeval väljapoole oma kinnistu piire tänavaga külgnevale alale tingimusel, et jäätmemahutid ei takistaks liiklust ega jalakäijaid.

5. peatükk
JÄÄTMEVEO TEENUSTASU PIIRMÄÄRAD JA JÄÄTMEVEO TEENUSTASU SUURUSE MÄÄRAMISE KORD

§ 15.  Jäätmeveo teenustasu piirmäärad

(1) Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu piirmäärad on:

 

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu piirmäär segunenud olmejäätmete ühekordse vedamise eest

1.

kuni 20 l ja kuni 4 kg jäätmekott

26 krooni

2.

40-150 l ja kuni 10 kg jäätmekott

42 krooni

3.

80 l

67 krooni

4.

140 l

73 krooni

5.

240 l

79 krooni

6.

370 l

105 krooni

7.

600 l

132 krooni

8.

800 l

152 krooni

9.

2500 l

375 krooni

10.

4500 l

662 krooni

(2) Paberi ja kartongi jäätmeveo teenustasu piirmäärad on:

 

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu piirmäär paberi ja kartongi

ühekordse vedamise eest

1.

240 l

42 krooni

2.

600 l

58 krooni

3.

2500 l

140 krooni

(3) Biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete jäätmeveo teenustasu piirmäärad on:

 

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu piirmäär biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete ühekordse vedamise eest

1.

80 l

50 krooni

2.

240 l

59 krooni

(4) Ühe kuupmeetri suurjäätmete vedamise teenustasu piirmäär on 289 krooni.

(5) Lõigetes 1 kuni 4 toodud jäätmeveo teenustasu piirmäärad ei sisalda käibemaksu.

(6) Lõigetes 1 kuni 3 nimetamata standardsete jäätmemahutite teenustasu arvestatakse lähima suurusega mahuti ühikhinna järgi.

§ 16.  Jäätmeveo teenustasu piirmäärade muutmise kord

(1) Teenustasude piirmäärad kehtivad kõikide Tallinna korraldatud jäätmeveo piirkondade suhtes.

(2) Linnavolikogul on õigus muuta teenustasu piirmäärasid. Iga konkreetse olmejäätmete liigi teenustasu piirmäära saab muuta erineva protsendi võrra, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid.

(3) Teenustasu piirmäärade suurendamine linnavolikogu poolt ei too automaatselt kaasa vedajale makstavate teenustasude suurenemist.

§ 17.  Teenustasu suuruse määramise ja muutmise kord

(1) Teenustasu on määratud kindlaks vedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises. Vedajal puudub õigus ühepoolselt suurendada jäätmeveo teenustasusid vastavas piirkonnas.

(2) Vedaja saab taotleda teenustasu suurendamist kas ühe või mitme olmejäätmete liigi osas või kõigi olmejäätmete liikide osas konkreetses piirkonnas, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid.

(3) Vedaja poolt esitatav teenustasude suurendamise taotlus peab sisaldama hindade muutmise vajaduse põhjendust ning taotlusele tuleb lisada:

1) taotletavate teenustasude kalkulatsioon;

2) lõppenud majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aruanne;

3) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestus kehtivates teenustasudes

4) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestus taotletavates teenustasudes.

(4) Teenustasu muudetakse vedaja põhjendatud avalduse esitamisel üldjuhul mitte rohkem kui üks kord aastas.

(5) Korra käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotlus esitatakse Tallinna Ettevõtlusametile (edaspidi ettevõtlusamet), kes valmistab ette linnavalitsuse korralduse eelnõu jäätmeveo teenustasu suurendamise kohta. Korralduse eelnõu kooskõlastatakse keskkonnaametiga ja vastava jäätmeveo piirkonna linnaosavalitsusega. Vedaja poolt esitatud jäätmeveo teenustasude suurendamise taotluse menetlemise tähtaeg on mitte rohkem kui 60 päeva.

(6) Kehtivad ega suurendatud teenustasud ei tohi olla suuremad linnavolikogu poolt kehtestatud teenustasude piirmääradest.

(7) Linnavalitsuse poolt kehtestatud muudetud teenustasud rakenduvad mitte varem kui kolmekümne päeva pärast alates uute teenustasude avalikustamisest keskkonnaameti poolt ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

§ 18.  Lisateenused

(1) Vedaja võib korraldatud jäätmeveo teostamisel osutada jäätmevaldajale lisateenuseid ainult jäätmevaldaja nõusolekul ja jäätmekäitluslepingu olemasolul, milles on jäätmevaldajat teavitatud osutatavate lisateenuste tingimustest ja hinnakirjast, sealjuures ei tohi vedaja lisatasusid arvestada mahutipargi laialipaigutamise eest ainuõiguse alguses ega nende äraveo eest ainuõiguse lõppemisel.

(2) Lisateenuste osutamise tingimused peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning ei tohi seada jäätmevaldajale piiranguid teenuse tarbimisele seadusega ettenähtud korras.

6. peatükk
AINUÕIGUSE ÄRAVÕTMINE

§ 19.  Ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise kord

(1) Linnavalitsusel on õigus võtta vedajalt ennetähtaegselt ära ainuõigus olmejäätmete vedamiseks konkreetses piirkonnas, kui esineb vähemalt üks alljärgnevalt nimetatud asjaolu:

1) vedaja ei ole pöördunud korra § 7 nimetatud tähtaja jooksul linna ja vedaja vahelise lepingu sõlmimiseks linna poole;

2) vedaja ei ole alustanud piirkonnas olmejäätmete vedamist kolme päeva jooksul alates linna ja vedaja vahelises lepingus sätestatud tähtpäevast;

3) vedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid rentida või osta soovivaid jäätmevaldajaid jäätmemahutitega hiljemalt linna ja vedaja vahelises lepingus sätestatud olmejäätmete vedamise alustamise tähtpäevale eelnevast päevast;

4) vedaja on kolmel korral jätnud jäätmemahutid õigeaegselt tühjendamata;

5) vedaja on kolmel korral või olulisel määral rikkunud jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide nõudeid või linna ja vedaja vahelist lepingut;

6) vedajat on karistatud korraldatud jäätmeveo loa tingimuste rikkumise eest jäätmeseaduse § 1201 alusel.

(2) Juhul kui esineb vähemalt üks lõikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab keskkonnaamet sellest koheselt vedajat ning nõuab viimaselt kirjalikku ja põhjendatud selgitust, mis tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest vedaja poolt.

(3) Juhul kui vedaja ei esita lõikes 2 nimetatud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad asjaolud nii kaalukad, et need õigustaksid vedaja poolt lõikes 1 nimetatud rikkumist, otsustab linnavalitsus keskkonnaameti ettepanekul vedajalt olmejäätmete vedamise ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise.

(4) Vedaja ainuõigus olmejäätmete vedamiseks konkreetses piirkonnas loetakse ennetähtaegselt äravõetuks alates päevast, millal avaliku konkursi tulemusena väljaselgitatud uus vedaja vastavas piirkonnas alustab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 20.  Korra rakendamine

(1) Korra § 3 lg 1 punktis 2 nimetatud biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumise kohustus rakendub samaaegselt korraldatud jäätmeveo rakendumisega jäätmeveo piirkonnas.

(2) Korra § 4 lõigetes 2 kuni 7 nimetatud lisad jõustuvad alljärgnevalt:

1) korra lisad 1.2 ja 2.2 jõustuvad 1. jaanuaril 2008;

2) korra lisad 1.3 ja 2.3 jõustuvad 1. juunil 2009;

3) korra lisad 1.4 ja 2.4 jõustuvad 1. aprillil 2010;

4) korra lisad 1.5 ja 2.5 jõustuvad 1. mail 2010;

5) korra lisad 1.6 ja 2.6 jõustuvad 1. juunil 2010;

6) korra lisad 1.7 ja 2.7 jõustuvad 1. jaanuaril 2013;

(3) Korra § 5 lõige 3 jõustub 1. jaanuaril 2008.

§ 21.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavolikogu õigusaktid:

1) 9. detsembri 2004 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord;

2) 3. märtsi 2005 määrus nr 15 “Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra muutmine“;

3) 21. septembri 2006 määrus nr 59 “Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra muutmine“.

§ 22.  Õigusaktide muutmine

Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määrust nr 6 “Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ muudetakse järgmiselt:

1) Paragrahv 2 lg 2: välja jätta lõike teine lause “Järelevalve teostamisel ja väärtegude menetlemisel tegutsevad munitsipaalpolitsei ametnikud kohaliku omavalitsuse keskkonnakaitseinspektoritena.“

2) Paragrahv 3 p 22: välja jätta esimeses reas sõnad “kui tellija“ ja “kui töövõtja“ ning asendada sõna “töövõtja“ teises ja kolmandas reas sõnaga “vedaja“ ja sõna “tellija“ kolmandas reas sõnaga “jäätmevaldaja“;

3) Paragrahv 4 lg 3: täiendada lõiget lausega “Arvestades jäätmekäitluse korraldamise ülemääraste kulutuste põhimõttega, laieneb käesolev nõue Tallinnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmetele juhul, kui sortimisel on täidetud jäätmeseaduse § 31 lõikes 2 esitatud tingimused ning töötlemisettevõtte poolt on tagatud taaskasutatavate jäätmete väljasortimine ja taaskasutusse suunamine vähemalt 20 massiprotsendi ulatuses vastuvõetavate jäätmete kogumassist, sealjuures ei tohi töötlemisettevõttest prügilasse ladestamisele suunatavates jäätmetes biolagunevate jäätmete sisaldus ületada 45 massiprotsenti ja ohtlike jäätmete sisaldus 0,4 massiprotsenti.“

4) Paragrahv 7 lg 1: täiendada lõiget punktiga kolm “Lepingu alusel ühismahuti kasutamise korral rakenduvad käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustused kui antud jäätmeliigi ühismahutit kasutavate korterite arv kokku on suurem kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud korterite arv ning ühismahuti kasutamise lepingus ei ole sätestatud teisiti.“

5) Paragrahv 11 lg 7: muuta lõiget ja sõnastada järgmiselt: “Jäätmete vedamine elurajoonidest öörahu ajal ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui keskkonnaamet on andnud nõusoleku olmejäätmete vedamiseks öörahutundide ajal.“

6) Paragrahv 12 lg 4: täiendada sõnaga “garaaž“ lõike teist lauset pärast sõna “asub“ ja lõike kolmandat lauset pärast sõna “ehitise“ vastavas käändes.

7) Paragrahv 12 lg 6: välja jätta lõike teine lause “Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja on kohustatud oma jäätmete käitlemiseks registreerima ennast jäätmeveoks Harjumaa Keskkonnateenistuses vastavalt jäätmeseaduse § 74 lõikele 1.“

8) Paragrahv 12 lg 7: muuta lõiget ja välja jätta esimeses lauses sõna “linnas“ ning täiendada lõiget lausetega “Tallinna haldusterritoorium kuulub tiheasustusalana tervikuna piirkonda, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Jäätmeveo piirkondade arv ja loetelu määratakse Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise korraga.“ enne esimest lauset.

9) Paragrahv 16 lg 2 punkt 2: täiendada punkti jäätmemahuti suurusega “80-“ enne jäätmemahuti suurust “140-“;

10) Paragrahv 17 lg 7: täiendada lõiget lausega “Juhul kui mahutid paiknevad linnaosa valitsuse loal riigi- või linnamaal, tagab korrashoiu mahutite kasutaja.“

§ 23.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 8. novembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA 1.1 Korraldatud jäätmeveo piirkondade kaart kuni 31.12.2007

 

LISA 1.2 Korraldatud jäätmeveo piirkondade kaart alates 01.01.2008

 

LISA 1.3 Korraldatud jäätmeveo piirkondade kaart alates 01.06.2009

 

LISA 1.4 Korraldatud jäätmeveo piirkondade kaart alates 01.04.2010

 

LISA 1.5 Korraldatud jäätmeveo piirkondade kaart alates 01.05.2010

 

LISA 1.6 Korraldatud jäätmeveo piirkondade kaart alates 01.06.2010

 

LISA 1.7 Korraldatud jäätmeveo piirkondade kaart alates 01.01.2013

 

 

 


Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
määruse nr 34
“Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“
LISA 2.1

 

Korraldatud jäätmeveo piirkondade kirjeldused kuni 31.12.2007

 

 

 

HAABERSTI LINNAOSA

Haabersti

Piirkond nr 1

Elanike arv – 8 000

Veskimetsa-Tiskre

Kirjeldus

Elurajoonid, mis piirnevad Paldiski mnt 74-132 ja 75-145, Ehitajate tee 114-150, (sh Meistri tänav 5, 8-22), Mustamäe linnaosa, Kristiine linnaosa, Põhja-Tallinna, mere, Haabersti linnaosa piir kuni Paldiski maanteel linna piiri post nr 646 juures (Veskimetsa, Mustjõe, Rocca Al Mare, Kakumäe, Vismeistri, Tiskre jne elurajoonid).

Haabersti

Piirkond nr 2

Elanike arv – 17 000

Õismäe

Kirjeldus

Õismäe tee 2 kuni 150 (paarisnumbrid) ja 111 kuni 173 (paaritud numbrid) Ehitajate tee 117 kuni 153 (paaritud numbrid) Paldiski mnt 147 kuni 219b

Haabersti

Piirkond nr 3

Elanike arv – 13 000

Ehitajate-Harku-Järveotsa

Kirjeldus

Õismäe tee 1a kuni 109 (paaritud numbrid)

Ehitajate tee  105a kuni 115 (paaritud numbrid)

Järveotsa tee 1 kuni 51 (paaritud numbrid) ja 2-54

Paldiski mnt 221 kuni 249 (paaritud numbrid)

Kadaka tee 88-108 (paarisnumbrid)

Kadaka tee 191-197 (paaritud numbrid)

Tähetorni tn 90-110

Härgmäe tn 1-15

Härgmäe tn 2-16

Astangu tn 2-74

Astangu tn 1-35

NÕMME LINNAOSA

Nõmme

Piirkond nr 4

Elanike arv – 20 220

Pääsküla-Hiiu

Kirjeldus

Mööda Ääre tänavat kuni Kadaka puiesteeni (165b, 165b/1), sealt edasi mööda linnaosa piiri Mäepealse tänavani, Lossi tänav, Soone tänav, Üliõpilaste tänav, sealt mööda Ehitajate teed alla kuni Vana-Mustamäe tee Põhjakaare ristini, Põhjakaare tänav (paaritud numbrid), Lühike tänav (kõik paarisnumbrid), Tähe tänav (paarisnumbrid), edasi mööda mõttelist joont läbi raba linnaosa piirini. Mööda linnaosa piiri Laagri poole.

 Nõmme

Piirkond nr 5

Elanike arv – 17 293

Nõmme-Männiku

Kirjeldus

Mööda Ehitajate teed alla kuni Vana-Mustamäe tänavani, edasi Põhjakaare ristini Põhjakaare tn (paarisnumbrid), Lühike tänav (paaritud numbrid), Tähe tänav (paaritud numbrid), mööda Tähe tänavat Serva ristini, edasi mööda mõttelist joont läbi raba linnaosa piirini. Mööda linnaosa piiri Männiku poole Nõmme ja Kesklinna linnaosade vahelise piirini. Sealt kuni Viljandi mnt ja  Pärnu mnt ristini, edasi mööda Tervise tänavat, Nõmme ja Mustamäe linnaosade vahelist piiri mööda Ehitajate teele.

MUSTAMÄE LINNAOSA

Mustamäe

Piirkond nr 6

Elanike arv – 12 000

Kadaka

Kirjeldus

Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir, Nõmme ja Mustamäe vaheline piir kuni Soone tänavani, Soone tänav (paaritud numbrid), Raja tänav, Üliõpilaste tee, Ehitajate tee, Tallinna Tehnikaülikooli territooriumi piir, Ehitajate tee (paaritud numbrid kuni linnaosa piir 103a)

Mustamäe

Piirkond nr 7

Elanike arv – 12 200

Szolnoki

Kirjeldus

 

Ehitajate tee (paarisnumbrid alates Haabersti ja Mustamäe linnaosade vahelisest piirist), Sõpruse pst, Keskuse tänav, Mustamäe tee (paarisnumbrid alates 138), Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir.

Mustamäe

Piirkond nr 8

Elanike arv – 14 000

Kännu Kuke

Kirjeldus

 

Mustamäe tee (paaritud numbrid alates 161 kuni 201), Keskuse tänav (paarisnumbrid 6 kuni 4), Sõpruse pst (paarisnumbrid alates 250 kuni 204), A. H. Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 77 kuni 109)

Mustamäe

Piirkond nr 9

Elanike arv – 11 600

Sütiste

Kirjeldus

 

Ehitajate tee, Nõmme ja Mustamäe linnaosa piir kuni Tervise tänavani, Retke tee (paarisnumbrid), A.H.Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 57 kuni 71), Sõpruse pst (paaritud numbrid alates 179) kuni Ehitajate tee ringini.

Mustamäe

Piirkond nr 10

Elanike arv – 11 900

Sääse

 

Mustamäe tee (paaritud numbrid alates Kristiine ja Mustamäe linnaosa piirist), A.H.Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 109), Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106), Kristiine ja Mustamäe linnaosa piir kuni Mustamäe teeni.

KRISTIINE LINNAOSA

Kristiine

Piirkond nr 11

Elanike arv – 15 150

Tondi-Järve

Kirjeldus

Kotkapoja 2, 4 kuni Nõmme tee, Nõmme tee paaritud, Retke tee paaritud numbrid piki linnaosa piiri kuni Pärnu mnt ja Viljandi mnt ristini, sealt piki Kesklinna linnaosa piiri kuni Kotkapoja tänavani.

Kristiine

Piirkond nr 12

Elanike arv – 14 850

Lilleküla-Kristiine

Kirjeldus

Kotkapoja tänava paaritud numbrid, piki Kesklinna linnaosa piiri (raudteed) kuni Paldiski mnt viaduktini, sealt piki Paldiski mnt paarituid numbreid kuni Pirni tänavani. Sealt piki Kristiine linnaosa piiri Tuuliku teeni, piki Tuuliku tee ja Kadaka tee põhjaserva Mustamäe linnaosa piirini, piki Tildri tänava ja Siili tänava kruntide põhjaserva (Mustamäe linnaosa piiri) kuni Nõmme teeni. Nõmme tee paarisnumbrid (Nõmme tee 104) kuni Kotkapoja tänava paaritute numbritega majade kruntideni.

PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 13

Elanike arv – 20 000

Merimetsa-Kelmiküla-Pelgulinn

Kirjeldus

Toompuiestee paaritud numbrid 35-27 kuni Paldiski mnt. Paldiski maanteed pidi mööda linnaosa piiri kuni Pelguranna tänavani, piki linnaosa piiri Kopli laheni, piki rannajoont kuni Pelguranna tänava pikenduseni (Kopliranna tänava ristmikult). Pelguranna tänavat pidi alla Puhangu tänavani. Piki Puhangu tänava paarituid numbreid 91-1a Sõle tänavani, Sõle tänavat mööda 100 m lõunasse kuni Kopli kaubajaama raudtee pikenduseni, piki raudtee maa-ala lõunaserva Rohu tänavani, sealt piki raudtee lõunaserva piirkonna alguspunkti.

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 14

Elanike arv – 18 500

Pelguranna-Kopli

Kirjeldus

Kopli lahe rannajoon alates Pelguranna tänava pikendusest Kopliranna tänava ristmikult, piki Pelguranna tänava põhjaserva kuni Puhangu tänavani, Puhangu tänava paarisnumbrid kuni Sõle tänavani, Sõle tänavat mööda loode suunas kuni Kopli tänavani. Kopli tänavat pidi itta kuni Niidi tänavani. Sealt üle trammitee mööda raudteeharu Laevastiku tänav 3a garaazide krundini. Piki selle krundi edela- ja läänepiiri ja Neeme tänava paaritute numbritega kruntide idapiiri kuni Paljassaare laheni. Rannajoont pidi Kopli poolsaare suunas Pelguranna tänava pikenduseni.

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 15

Elanike arv – 18 500

Kalamaja-Paljassaare

Kirjeldus

Paljassaare poolsaare rannajoon alates Neeme tänava paaritute numbritega kruntide idapiiride pikendusest kuni Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelise piirini (Linnahalli krundi idapiir), mööda linnaosa piiri Põhja pst (Skoone bastioni alaserva), Rannamäe tee loodeserva Toompuiestee 35 krundini, sealt piki raudtee lõunaserva kuni Rohu tänavani, sealt põhja suunas piki Kopli kaubajaama raudtee lääne- ja lõunaserva kuni Sõle tänavani. Sõle tänav 54 (paarisnumbrid) kuni Kopli tänavani. Kopli tänava (paaritud numbrid) 69a kuni Niidi tänavani, sealt üle trammitee piki raudteeharu kuni Laevastiku tänav 3 kruntideni, piki nende kruntide edela- ja läänepiiri Neeme tänava paaritute kruntide piirideni ja sealt kuni Paljassaare laheni.

TALLINNA KESKLINNA LINNAOSA

Kesklinn

Piirkond nr 16

Elanike arv – 2 811

Vanalinn

Kirjeldus

Põhja pst (paaritud numbrid), Mere pst (paaritud numbrid), Pärnu mnt (vanalinna poolne külg) kuni Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak (vanalinna poolne külg), Kaarli pst (paarisnumbrid 2-10), Toompuiestee (paarisnumbrid) kuni Rannamäe teeni, Rannamäe teed pidi linnaosa piiri mööda kuni Põhja pst algusesse.

Kesklinn

Piirkond nr 17

Elanike arv – 16 747

Südalinn-Keldrimäe-Mõigu

Kirjeldus

Endla tänava viaduktist mööda Endla tänavat ida poole, mööda Suur-Ameerika tänavat (paarisnumbrid) kuni Liivalaia tänavani (paaritud numbrid), Liivalaia tänavast kuni Veerenni tänavani, Veerenni tänav (paaritud numbrid) kuni Viadukti tänavani, piki Viadukti tänavat ida suunas kuni raudteeharude hargnemiseni. Piki raudteeharu äärt pidi edelasse Järvevana teele, Järvevana tee põhjaserva pidi kuni Järvevana tee 9d krundini, sealt piki Järvevana tee 9 kruntide ida ja lõunapiire Pärnu maanteeni, seal piki Pärnu mnt lõunasse Viljandi maanteeni, piki Viljandi maanteed kagusse raudteeni, piki raudteed kirdesse. Piki Viljandi mnt 9 krundi põhjaserva itta, sealt piki metsateed, jalgrada kagu suunas kuni Valdeku tänava pikenduseni, sealt kuni linna piiri punktini nr 473, piki linna piiri, Vana-Tartu maanteelt Tartu maanteeni. Piki Tartu maanteed kagusse kuni linna piirini ja sealt linna piiri mööda kuni lennujaama krundini (Vaskjala-Ülemiste kanalini). Sealt piki kanalit Tartu maanteeni, piki Tartu maantee ida- serva Kivisilla tänavani, Kivisillast Gonsiori tänavani, piki Gonsiori tänava paaris numbreid Laikmaa tänavani (Viru Keskuse poolne), piki Laikmaa tänavat põhja Narva maanteeni, Narva maanteed mööda läände kuni Pärnu maanteeni. Pärnu mnt (Tammsaare pargi poolne) kuni Vabaduse väljak, Vabaduse väljak (3,5,7), Kaarli pst (paaritud numbrid 1-11) kuni Toompuiesteeni, Toompuiestee (paaritud numbrid) kuni Paldiski maanteeni, Paldiski mnt (1-23a) kuni Tehnika tänavani, Tehnika tänav (33-63) kuni Endla tänava viaduktini.


Kesklinn

Piirkond nr 18

Elanike arv – 10 737

Uue-Maailma-Kitseküla-Luite

Kirjeldus

 

Endla tänava viaduktist Suur-Ameerika tänavani. Suur-Ameerika tänav (paaritud numbrid) kuni Liivalaia tänavani, Liivalaia tänav (paarisnumbrid 2-14) kuni Veerenni tänavani, Veerenni tänav (paarisnumbrid vahemikus Liivalaia tänav kuni Viadukti tänav). Piki Viadukti tänavat ida suunas kuni raudteeharude hargnemiseni, piki raudteeharu äärt pidi edelasse Järvevana teele, Järvevana tee põhjaserva pidi kuni Järvevana tee 9d krundini, sealt piki Järvevana tee 9 kruntide ida- ja lõunapiire Pärnu maanteeni, edasi kulgeb piir piki Kesklinna linnaosa piiri kuni Endla tänava viaduktini.

Kesklinn

Piirkond nr 19

Elanike arv – 14 413

Raua-Torupilli-Kadriorg

Kirjeldus

Viru väljakust piki Mere pst ja Rannamäe tee lääneserva kuni Suur Rannavärava tänavani, sealt piki Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelist piiri (Linnahalli krundi idapiir) mereni, sealt piki rannajoont kuni Pirita linnaosa piirini (Lepa tänava pikendus). Piki Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa vahelist piiri Tartu maanteeni. Tartu mnt (paaritud numbrid 1-83) kuni Kivisilla tänavani, Kivisillast Gonsiori tänavani, piki Gonsiori tänava paarisnumbreid Laikmaa tänavani. Piki Laikmaa tänavat Narva maanteeni, piki Narva mnt läände kuni Viru Väljakuni.

LASNAMÄE LINNAOSA

Lasnamäe

Piirkond nr 20

Elanike arv – 11 855

Sikupilli

Kirjeldus

Tartu mnt paaritud numbrid (lõigus Lasnamäe tänav kuni Peterburi tee), Lasnamäe tänava paarisnumbrid (lõigus Tartu mnt kuni Laagna tee), Pae park, Pae tänava paaritud numbrid (lõigus Pae tänava ja Majaka põigu ristmik kuni Peterburi tee), Peterburi tee paaritud numbrid (lõigus Pae tänava ja Peterburi tee ristmik kuni Tartu mnt).

Lasnamäe

Piirkond nr 21

Elanike arv – 9 392

Kukerpõllu

Kirjeldus

Valge tänava paarisnumbrid (lõigus Laagna tee kuni Narva mnt), Narva mnt paarisnumbrid (lõigus Valge tänav kuni J. Smuuli tee), J. Smuuli tee paarisnumbrid (lõigus Narva mnt kuni Laagna tee), Laagna tee (lõigus J. Smuuli tee kuni Valge tänav).

Lasnamäe

Piirkond nr 22

Elanike arv – 11 295

Pae

Kirjeldus

Laagna tee (lõigus Lasnamäe tänava lõpp kuni J. Smuuli tee), J. Smuuli tee (lõigus Laagna tee kuni Punane tänav), Punase tänava paaritud numbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Pae tänav), Pae tänava paaritud numbrid (lõigus Punane tänav kuni Majaka põik), Pae park.

Lasnamäe

Piirkond nr 23

Elanike arv – 10 942

Ülemiste

Kirjeldus

Peterburi tee paarisnumbrid (lõigus Tartu mnt kuni Pae tänav), Pae tänava paarisnumbrid (lõigus Peterburi tee kuni Punane tänav), Punase tänava paarisnumbrid (lõigus Pae tänav kuni J. Smuuli tee), J. Smuuli tee läänepoolne serv (lõigus Punane tänav kuni Peterburi tee), Peterburi tee paaritud numbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Vesse tänav), Vesse tänava paarisnumbrid, raudtee (lõigus Vesse tänav kuni Tartu mnt).

Lasnamäe

Piirkond nr 24

Elanike arv – 9 941

Sõjamäe

Kirjeldus

Raudtee Tartu maanteest kuni kinnistuni Suur-Sõjamäe põik 11, J. Smuuli tee perspektiivne pikendus raudteest kuni Suur-Sõjamäe tänavani, Suur-Sõjamäe tänav (lõigus perspektiivne J.Smuuli tee pikendus kuni linna idapiir), Lasnamäe linnaosa lõunapiir Suur-Sõjamäe tänava lõpust kuni Tartu maanteeni, Tartu mnt Lasnamäe linnaosa piirist kuni raudteeni.

Lasnamäe

Piirkond nr 25

Elanike arv – 9 835

Väo

Kirjeldus

Peterburi tee paarisnumbrid Vesse tänavast kuni linna idapiirini, Tallinna linna idapiir Peterburi teest kuni Suur-Sõjamäe tänava lõpuosani, Suur-Sõjamäe tänava paaritud numbrid (linna idapiirist kuni kinnistuni Suur-Sõjamäe 27a), J. Smuuli tee perspektiivne pikendus (idapoolne serv) Suur-Sõjamäe tänavast kuni raudteeni, raudtee (põhjapoolne serv) Suur-Sõjamäe 27a kinnistu juurest kuni Vesse tänavani, Vesse tänava paaritud numbrid.

Lasnamäe

Piirkond nr 26

Elanike arv – 10 345

Varraku

Kirjeldus

Punase tänava paarisnumbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Pikri tänav), Pikri tänava paarisnumbrid, Laagna tee (lõigus Pikri tänav ja Saarepiiga pst), Saarepiiga pst idapoolne serv (lõigus Laagna tee kuni Liikuri tänav), Liikuri tänava lõunapoolne serv (lõigus Saarepiiga pst kuni Varraku tänav), Varraku tänava läänepoolne serv (lõigus Liikuri tänav kuni Punane tänav), Punase tänava lõpp (paarisnumbrid alates Varraku tänavast), Kuuli tänava läänepoolne serv, Peterburi tee paaritud numbrid (lõigus Kuuli tänav kuni J. Smuuli tee).

Lasnamäe

Piirkond nr 27

Elanike arv – 11 147

Laagna

Kirjeldus

Laagna tee lõunapoolne serv (lõigus J. Smuuli tee kuni Pikri tänav), Pikri tänava paaritud numbrid, Punase tänava paaritud numbrid (lõigus Pikri 1 maja kuni J. Smuuli tee), J. Smuuli tee (lõigus Punane tänav kuni Laagna tee).

Lasnamäe

Piirkond nr 28

Elanike arv – 9 792

Loopealse

Kirjeldus

J. Smuuli tee paaritud numbrid (lõigus Laagna tee kuni Narva mnt), Narva mnt paaritud numbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Mäe tänav), Mäe tänava paarisnumbrid, Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv), Narva mnt (piki Lasnamäe linnaosa piiri kulgevast lõigust kuni Mustakivi tee läänepoolse haruni), Mustakivi tee paaritud numbrid (lõigus Narva mnt kuni perspektiivse Rahu tee trassini), perspektiivse Rahu tee trassi pikendus (Mustakivi teest üle Tondi raba kuni Liikuri ja Varraku tänavate ristumiseni), Liikuri tänava põhjapoolne külg (lõigus Varraku tänav kuni Saarepiiga pst pikendus), Saarepiiga pst (lõigus Liikuri tänav kuni Laagna tee), Laagna tee (lõigus Saarepiiga pst kuni J. Smuuli tee).

Lasnamäe

Piirkond nr 29

Elanike arv – 11 170

Tondiraba

Kirjeldus

Linnamäe tee paaris nr, Ussimäe tee läänepoolne serv (lõigus Linnamäe tee kuni Kärberi tn), Kärberi tänava paaritud numbrid (kuni majani Kärberi 39), Kivila tänava paaritud numbrid ning paarisnumbrid alates majast Kivila 34, Mustakivi tee paaritud numbrid (lõigus Kivila tänav kuni Laagna tee), Laagna tee Mustakivi teest kuni Varraku tänavani, Varraku tänav Laagna teest kuni Liikuri tänava lõpuni, mõtteline joon plaanil Liikuri tänava lõpust kuni Mustakivi teeni (perspektiivse Rahu tee pikendus üle Tondi raba), Mustakivi tee paaritud numbrid (lõigus Mustakivi tee ja perspektiivse Rahu tee ristmik kuni Linnamäe tee).

Lasnamäe

Piirkond nr 30

Elanike arv – 9 742

Mustakivi

Kirjeldus

Laagna tee Varraku tänavast kuni Mustakivi teeni, Mustakivi tee paarisnumbrid (lõigus Laagna tee kuni Kivila tänav), Kivila tänava paarisnumbrid (majad ja kinnistud Kivila 2-34) kuni Kärberi tänava alguseni, Kärberi tänava paarisnumbrid (majad ja kinnistud Kärberi 2-20), mõtteline joon Kärberi 20 juurest Peterburi teeni (piir kulgeb Raadiku 10 ning majade Raadiku 13, Ümera 10 ja Ümera 24 vahelt), Peterburi tee paaritud numbrid (lõigus Raadiku 10 kuni Kuuli tänav), Kuuli tänava ida poolne serv, Punase tänava paaritud numbrid (lõigus Kuuli tänav kuni Varraku tänav), Varraku tänava idapoolne serv Punasest tänavast kuni Laagna teeni.

Lasnamäe

Piirkond nr 31

Elanike arv – 10 396

Kuristiku

Kirjeldus

Mustakivi tee idapoolne serv (lõigus Linnamäe tee kuni Narva mnt mööda Mustakivi tee lääne poolset haru), Narva mnt (lõigus Mustakivi tee lääne poolne haru kuni Ussimäe tee), Ussimäe tee läänepoolne külg (lõigus Narva mnt kuni Linnamäe tee), Linnamäe tee paaritud numbrid (lõigus Ussimäe tee kuni Mustakivi tee).

Lasnamäe

Piirkond nr 32

Elanike arv – 11 234

Priisle

Kirjeldus

Narva mnt lõunapoolne serv (lõigus Ussimäe tee kuni Linnuse tänav), Lasnamäe linnaosa territooriumi idapiir (lõigus Narva mnt kuni Peterburi tee, osaliselt piki Pirita jõge), Peterburi tee põhjapoolne serv (lõigus Pirita jõgi kuni kinnistu Ümera 26), Peterburi teed ja Kärberi tänavat ühendav mõtteline joon kaardil kinnistu Ümera 26 juurest Kärberi 20 juurde (piir kulgeb Raadiku 10 ning majade Raadiku 13, Ümera 10 ja Ümera 24 vahelt), Kärberi tänav (lõigus maja Kärberi 28 kuni Ussimäe tee; hõlmab paaris numbreid alates majast Kärberi 22 ning paarituid numbreid (alates majast Kärberi 39), Ussimäe tee ida- poolne serv (lõigus Kärberi tänav kuni Narva mnt).

PIRITA LINNAOSA

Pirita

Piirkond nr 33

Elanike arv – 13 604

Kirjeldus

Pirita linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 9)

Tallinna jäätmeveo piirkondade kirjelduste juures toodud elanike arv on ligikaudne.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
määruse nr 34
“Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“
LISA 2.2

 

Korraldatud jäätmeveo piirkondade kirjeldused alates 01.01.2008

 

 

 

HAABERSTI LINNAOSA

Haabersti

Piirkond nr 1

Elanike arv – 8 000

Veskimetsa-Tiskre

Kirjeldus

 

Elurajoonid, mis piirnevad Paldiski mnt 74-132 ja 75-145, Ehitajate tee 114-150, (sh Meistri tänav 5, 8-22), Mustamäe linnaosa, Kristiine linnaosa, Põhja-Tallinna, mere, Haabersti linnaosa piir kuni Paldiski maanteel linna piiri post nr 646 juures. (Veskimetsa, Mustjõe, Rocca Al Mare, Kakumäe, Vismeistri, Tiskre jne elurajoonid).

Haabersti

Piirkond nr 2

Elanike arv – 17 000

Õismäe

Kirjeldus

 

Õismäe tee 2 kuni 150 (paarisnumbrid) ja 111 kuni 173 (paaritud numbrid)

Ehitajate tee 117 kuni 153 (paaritud numbrid)

Paldiski mnt 147 kuni 219b

Haabersti

Piirkond nr 3

Elanike arv – 13 000

Ehitajate-Harku-Järveotsa

Kirjeldus

 

Õismäe tee 1a kuni 109 (paaritud numbrid)

Ehitajate tee  105a kuni 115 (paaritud numbrid)

Järveotsa tee 1 kuni 51 (paaritud numbrid) ja 2-54

Paldiski mnt 221 kuni 249 (paaritud numbrid)

Kadaka tee 88 -108 (paarisnumbrid)

Kadaka tee 191-197 (paaritud numbrid)

Tähetorni tn 90-110

Härgmäe tn 1-15

Härgmäe tn 2-16

Astangu tn 2-74

Astangu tn 1-35

NÕMME LINNAOSA

Nõmme

Piirkond nr 4

Elanike arv – 20 220

Pääsküla-Hiiu

Kirjeldus

Mööda Ääre tänavat kuni Kadaka puiesteeni (165b, 165b/1), sealt edasi mööda linnaosa piiri Mäepealse tänavani, Lossi tänav, Soone tänav, Üliõpilaste tänav, sealt mööda Ehitajate teed alla kuni Vana-Mustamäe tee Põhjakaare ristini, Põhjakaare tänav (paaritud numbrid), Lühike tänav (kõik paarisnumbrid), Tähe tänav (paarisnumbrid), edasi mööda mõttelist joont läbi raba linnaosa piirini. Mööda linnaosa piiri Laagri poole.

 Nõmme

Piirkond nr 5

Elanike arv – 17 293

Nõmme-Männiku

Kirjeldus

Mööda Ehitajate teed alla kuni Vana-Mustamäe tänavani, edasi Põhjakaare ristini Põhjakaare tn (paarisnumbrid), Lühike (paaritud numbrid), Tähe tänav (paaritud numbrid), mööda Tähe tänavat Serva ristini, edasi mööda mõttelist joont läbi raba linnaosa piirini. Mööda linnaosa piiri Männiku poole Nõmme ja Kesklinna linnaosade vahelise piirini. Sealt kuni Viljandi mnt ja Pärnu mnt ristini, edasi mööda Tervise tänavat, Nõmme ja Mustamäe linnaosade vahelist piiri mööda Ehitajate teele.

MUSTAMÄE LINNAOSA

Mustamäe

Piirkond nr 6

Elanike arv – 24 000

Kadaka

Kirjeldus

 

Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir, Nõmme ja Mustamäe vaheline piir kuni Soone tänavani, Soone tänav (paaritud numbrid), Raja tänav, Üliõpilaste tee, Ehitajate tee, Nõmme ja Mustamäe linnaosa piir kuni Tervise tänavani, Retke tee (paarisnumbrid), A. H. Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 57-71), Sõpruse pst (paaritud numbrid alates 179) Ehitajate tee ringini, Ehitajate tee (paarisnumbrid kuni linnaosa piir 103a)

Mustamäe

Piirkond nr 7

Elanike arv – 13 000

Szolnoki

Kirjeldus

 

Ehitajate tee (paarisnumbrid alates Haabersti ja Mustamäe linnaosade vahelisest piirist), Sõpruse pst, Keskuse tänav, Mustamäe tee (paarisnumbrid alates 138), Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir.

Mustamäe

Piirkond nr 8

Elanike arv – 27 000

Siili-Sääse

Kirjeldus

 

Mustamäe tee (paaritud numbrid 137-201), Keskuse tänav (paarisnumbrid 6-4), Sõpruse pst (paarisnumbrid alates 250-204), A. H. Tammsaare tee (paarisnumbrid 74-70), Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106), Kristiine ja Mustamäe linnaosa piir kuni Mustamäe teeni.

KRISTIINE LINNAOSA

Kristiine

Piirkond nr 9

Elanike arv – 15 150

Tondi-Järve

Kirjeldus

 

Kotkapoja 2, 4 kuni Nõmme tee, Nõmme tee paaritud, Retke tee paaritud numbrid piki linnaosa piiri kuni Pärnu mnt ja Viljandi mnt ristini, sealt piki Kesklinna linnaosa piiri kuni Kotkapoja tänavani.

Kristiine

Piirkond nr 10

Elanike arv – 14 850

Lilleküla-Kristiine

Kirjeldus

Kotkapoja tänava paaritud numbrid, piki Kesklinna linnaosa piiri (raudteed) kuni Paldiski mnt viaduktini, sealt piki Paldiski mnt paarituid numbreid kuni Pirni tänavani. Sealt piki Kristiine linnaosa piiri Tuuliku teeni, piki Tuuliku tee ja Kadaka tee põhjaserva Mustamäe linnaosa piirini, piki Tildri tänava ja Siili tänava kruntide põhjaserva (Mustamäe linnaosa piiri) kuni Nõmme teeni. Nõmme tee paarisnumbrid (Nõmme tee 104) kuni Kotkapoja tänava paaritute numbritega majade kruntideni.

PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 11

Elanike arv – 20 000

Merimetsa-Kelmiküla- Pelgulinn

Kirjeldus

Toompuiestee paaritud numbrid 35-27 kuni Paldiski mnt. Paldiski maanteed pidi mööda linnaosa piiri kuni Pelguranna tänavani, piki linnaosa piiri Kopli laheni, piki rannajoont kuni Pelguranna tänava pikenduseni (Kopliranna tänava ristmikult). Pelguranna tänavat pidi alla Puhangu tänavani. Piki Puhangu tänava paarituid numbreid 91-1a Sõle tänavani, Sõle tänavat mööda 100m lõunasse kuni Kopli kaubajaama raudtee pikenduseni, piki raudtee maa-ala lõunaserva Rohu tänavani, sealt piki raudtee lõunaserva piirkonna alguspunkti.

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 12

Elanike arv – 18 500

Pelguranna-Kopli

Kirjeldus

Kopli lahe rannajoon alates Pelguranna tänava pikendusest Kopliranna tänava ristmikult, piki Pelguranna tänava põhjaserva kuni Puhangu tänavani, Puhangu tänava paarisnumbrid kuni Sõle tänavani, Sõle tänavat mööda loode suunas kuni Kopli tänavani. Kopli tänavat pidi itta kuni Niidi tänavani. Sealt üle trammitee mööda raudteeharu Laevastiku tänav 3a garaazide krundini. Piki selle krundi edela- ja läänepiiri ja Neeme tänava paaritute numbritega kruntide idapiiri kuni Paljassaare laheni. Rannajoont pidi Kopli poolsaare suunas Pelguranna tänava pikenduseni.

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 13

Elanike arv – 18 500

Kalamaja-Paljassaare

Kirjeldus

Paljassaare poolsaare rannajoon alates Neeme tänava paaritute kruntide idapiiride pikendusest kuni Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelise piirini (Linnahalli krundi idapiir), mööda linnaosa piiri Põhja pst (Skoone bastioni alaserva), Rannamäe tee loodeserva Toompuiestee 35 krundini, sealt piki raudtee lõunaserva kuni Rohu tänavani, sealt põhja suunas piki Kopli kaubajaama raudtee lääne- ja lõunaserva kuni Sõle tänavani. Sõle tänav 54 (paarisnumbrid) kuni Kopli tänavani. Kopli tänav (paaritud numbrid) 69a kuni Niidi tänavani, sealt üle trammitee piki raudteeharu kuni Laevastiku tänav 3 kruntideni, piki nende kruntide edela- ja läänepiiri Neeme tänava paaritute numbritega kruntide piirideni ja sealt kuni Paljassaare laheni.

TALLINNA KESKLINNA LINNAOSA

Kesklinn

Piirkond nr 14

Elanike arv – 2 811

Vanalinn

Kirjeldus

Põhja pst (paaritud numbrid), Mere pst (paaritud numbrid), Pärnu mnt (vanalinna poolne külg) kuni Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak ( vanalinna poolne külg), Kaarli pst (paarisnumbrid 2-10), Toompuiestee (paarisnumbrid) kuni Rannamäe teeni, Rannamäe teed pidi linnaosa piiri mööda kuni Põhja pst algusesse.

Kesklinn

Piirkond nr 15

Elanike arv – 16 747

Südalinn-Keldrimäe-Mõigu

Kirjeldus

Endla tänava viaduktist mööda Endla tänavat ida poole, mööda Suur-Ameerika tänavat (paarisnumbrid) kuni Liivalaia tänavani (paaritud numbrid), Liivalaia tänavast kuni Veerenni tänavani, Veerenni tänav (paaritud numbrid) kuni Viadukti tänavani, piki Viadukti tänavat ida suunas kuni raudteeharude hargnemiseni. Piki raudteeharu äärt pidi edelasse Järvevana teele, Järvevana tee põhjaserva pidi kuni Järvevana tee 9d krundini, sealt piki Järvevana tee 9 kruntide ida ja lõunapiire Pärnu maanteeni, seal piki Pärnu mnt lõunasse Viljandi maanteeni, piki Viljandi maanteed kagusse raudteeni, piki raudteed kirdesse. Piki Viljandi mnt 9 krundi põhjaserva itta, sealt piki metsateed, jalgrada kagu suunas kuni Valdeku tänava pikenduseni, sealt kuni linna piiri punktini nr 473, piki linna piiri, Vana-Tartu maanteelt Tartu maanteeni. Piki Tartu maanteed kagusse kuni linna piirini ja sealt linna piiri mööda kuni lennujaama krundini(Vaskjala-Ülemiste kanalini). Sealt piki kanalit Tartu maanteeni, piki Tartu maantee ida serva Kivisilla tänavani, Kivisillast Gonsiori tänavani, piki Gonsiori tänava paaris numbreid Laikmaa tänavani (Viru Keskuse poolne), Piki Laikmaa tänavat põhja Narva maanteeni, Narva maanteed mööda läände kuni Pärnu maanteeni. Pärnu mnt (Tammsaare pargi poolne) kuni Vabaduse väljak, Vabaduse väljak (3,5,7), Kaarli pst (paaritud numbrid 1-11) kuni Toompuiesteeni, Toompuiestee (paaritud numbrid) kuni Paldiski maanteeni, Paldiski mnt (1-23a) kuni Tehnika tänavani, Tehnika tänav (33-63) kuni Endla tänava viaduktini.

Kesklinn

Piirkond nr 16

Elanike arv – 10 737

Uue-Maailma-Kitseküla-Luite

Kirjeldus

 

Endla tänava viaduktist Suur-Ameerika tänavani. Suur-Ameerika tänav (paaritud numbrid) kuni Liivalaia tänavani, Liivalaia tänav (paarisnumbrid 2-14) kuni Veerenni tänavani, Veerenni tänav (paarisnumbrid vahemikus Liivalaia tänav kuni Viadukti tänav). Piki Viadukti tänavat ida suunas kuni raudteeharude hargnemiseni, piki raudteeharu äärt pidi edelasse Järvevana teele, Järvevana tee põhjaserva pidi kuni Järvevana tee 9d krundini, sealt piki Järvevana tee 9 kruntide ida- ja lõunapiire Pärnu maanteeni, edasi kulgeb piir piki Kesklinna linnaosa piiri kuni Endla tänava viaduktini.

Kesklinn

Piirkond nr 17

Elanike arv – 14 413

Raua-Torupilli-Kadriorg

Kirjeldus

 

Viru väljakust piki Mere pst ja Rannamäe tee lääneserva kuni Suur Rannavärava tänavani, sealt piki Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelist piiri (Linnahalli krundi idapiir) mereni, sealt piki rannajoont kuni Pirita linnaosa piirini (Lepa tänava pikendus). Piki Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa vahelist piiri Tartu maanteeni. Tartu mnt (paaritud numbrid 1-83) kuni Kivisilla tänavani, Kivisillast Gonsiori tänavani, piki Gonsiori tänava paarisnumbreid Laikmaa tänavani. Piki Laikmaa tänavat Narva maanteeni, piki Narva mnt läände kuni Viru Väljakuni.

LASNAMÄE LINNAOSA

Lasnamäe

Piirkond nr 18

Elanike arv – 34 400

Pae-Ülemiste

Kirjeldus

Lasnamäe tänava paarisnumbrid (lõigus Tartu mnt kuni Laagna tee), Valge tänava paarisnumbrid (lõigus Laagna tee kuni Narva mnt), Narva mnt paarisnumbrid (lõigus Narva mnt kuni Suur-Sõjamäe tänav), Suur-Sõjamäe tänava paarisnumbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Lasnamäe linnaosa piirini, Lasnamäe linnaosa piir kuni Tartu mnt, Tartu mnt paaritud numbrid kuni Lasnamäe tänavani.

Lasnamäe

Piirkond nr 19

Elanike arv – 44 400

Laagna-Tondiraba

Kirjeldus

Mäe tänava paarisnumbrid, Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv), Narva mnt (piki Lasnamäe linnaosa piiri kulgevast lõigust kuni Mustakivi tee läänepoolse haruni), Mustakivi tee paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Mustakivi tee kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paarisnumbrid, Betooni tänava paarisnumbrid (lõigus Paneeli tänav kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Suur-Sõjamäe tänav, Suur-Sõjamäe tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni J. Smuuli tee), J. Smuuli tee paaritud numbrid, Narva mnt paaritud numbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Mäe tänav).

Lasnamäe

Piirkond nr 20

Elanike arv – 33 200

Priisle-Mustakivi

Kirjeldus

Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv) alates Mustakivi tee läänepoolsest harust (Narva mnt kuni Pärnamäe tee), Tallinna linna piir kuni Betooni tänav (Pärnamäe tee kuni Peterburi tee, mööda Pirita jõge Lagedi teeni, Lagedi teest kuni Betooni tänavani), Betooni tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paaritud numbrid , Peterburi tee (lõigus Paneeli tänav kuni Mustakivi tee), Mustakivi tee paarisnumbrid, Mustakivi tee läänepoolne haru kuni Narva mnt.

PIRITA LINNAOSA

Pirita

Piirkond nr 21

Elanike arv – 11 000

Kirjeldus

Pirita linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 9)

Tallinna jäätmeveo piirkondade kirjelduste juures toodud elanike arv on ligikaudne.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
määruse nr 34
“Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“
LISA 2.3

 

Korraldatud jäätmeveo piirkondade kirjeldused alates 01.06.2009

 

 

 

HAABERSTI LINNAOSA

Haabersti

Piirkond nr 1

Elanike arv – 8 000

Veskimetsa-Tiskre

Kirjeldus

 

Elurajoonid, mis piirnevad Paldiski mnt 74-132 ja 75-145, Ehitajate tee 114-150, (sh Meistri tänav 5, 8-22), Mustamäe linnaosa, Kristiine linnaosa, Põhja-Tallinna, mere, Haabersti linnaosa piir kuni Paldiski maanteel linna piiri post nr 646 juures. (Veskimetsa, Mustjõe, Rocca Al Mare, Kakumäe, Vismeistri, Tiskre jne elurajoonid).

Haabersti

Piirkond nr 2

Elanike arv – 17 000

Õismäe

Kirjeldus

 

Õismäe tee 2 kuni 150 (paarisnumbrid) ja 111 kuni 173 (paaritud numbrid)

Ehitajate tee 117 kuni 153 (paaritud numbrid)

Paldiski mnt 147 kuni 219b

Haabersti

Piirkond nr 3

Elanike arv – 13 000

Ehitajate-Harku-Järveotsa

Kirjeldus

 

Õismäe tee 1a kuni 109 (paaritud numbrid)

Ehitajate tee  105a kuni 115 (paaritud numbrid)

Järveotsa tee 1 kuni 51 (paaritud numbrid) ja 2-54

Paldiski mnt 221 kuni 249 (paaritud numbrid)

Kadaka tee 88 -108 (paarisnumbrid)

Kadaka tee 191-197 (paaritud numbrid)

Tähetorni tn 90-110

Härgmäe tn 1-15

Härgmäe tn 2-16

Astangu tn 2-74

Astangu tn 1-35

NÕMME LINNAOSA

Nõmme

Piirkond nr 4

Elanike arv – 38 798

Kirjeldus

Nõmme linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 8)

MUSTAMÄE LINNAOSA

Mustamäe

Piirkond nr 5

Elanike arv – 24 000

Kadaka

Kirjeldus

 

Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir, Nõmme ja Mustamäe vaheline piir kuni Soone tänavani, Soone tänav (paaritud numbrid), Raja tänav, Üliõpilaste tee, Ehitajate tee, Nõmme ja Mustamäe linnaosa piir kuni Tervise tänavani, Retke tee (paarisnumbrid), A. H. Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 57-71), Sõpruse pst (paaritud numbrid alates 179) Ehitajate tee ringini, Ehitajate tee (paarisnumbrid kuni linnaosa piir 103a).

Mustamäe

Piirkond nr 6

Elanike arv – 13 000

Szolnoki

Kirjeldus

 

Ehitajate tee (paarisnumbrid alates Haabersti ja Mustamäe linnaosade vahelisest piirist), Sõpruse pst, Keskuse tänav, Mustamäe tee (paarisnumbrid alates 138), Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir.

Mustamäe

Piirkond nr 7

Elanike arv – 27 000

Siili-Sääse

Kirjeldus

Mustamäe tee (paaritud numbrid 137-201), Keskuse tänav (paarisnumbrid 6-4), Sõpruse pst (paarisnumbrid alates 250-204), A. H. Tammsaare tee (paarisnumbrid 74-70), Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106), Kristiine ja Mustamäe linnaosa piir kuni Mustamäe teeni.

KRISTIINE LINNAOSA

Kristiine

Piirkond nr 8

Elanike arv – 15 150

Tondi-Järve

Kirjeldus

 

Kotkapoja 2, 4 kuni Nõmme tee, Nõmme tee paaritud, Retke tee paaritud numbrid piki linnaosa piiri kuni Pärnu mnt ja Viljandi mnt ristini, sealt piki Kesklinna linnaosa piiri kuni Kotkapoja tänavani.

Kristiine

Piirkond nr 9

Elanike arv – 14 850

Lilleküla-Kristiine

Kirjeldus

Kotkapoja tänava paaritud numbrid, piki Kesklinna linnaosa piiri (raudteed) kuni Paldiski mnt viaduktini, sealt piki Paldiski mnt paarituid numbreid kuni Pirni tänavani. Sealt piki Kristiine linnaosa piiri Tuuliku teeni, piki Tuuliku tee ja Kadaka tee põhjaserva Mustamäe linnaosa piirini, piki Tildri tänava ja Siili tänava kruntide põhjaserva (Mustamäe linnaosa piiri) kuni Nõmme teeni. Nõmme tee paarisnumbrid (Nõmme tee 104) kuni Kotkapoja tänava paaritute numbritega majade kruntideni.

PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 10

Elanike arv – 20 000

Merimetsa-Kelmiküla- Pelgulinn

Kirjeldus

Toompuiestee paaritud numbrid 35-27 kuni Paldiski mnt. Paldiski maanteed pidi mööda linnaosa piiri kuni Pelguranna tänavani, piki linnaosa piiri Kopli laheni, piki rannajoont kuni Pelguranna tänava pikenduseni (Kopliranna tänava ristmikult). Pelguranna tänavat pidi alla Puhangu tänavani. Piki Puhangu tänava paarituid numbreid 91-1a Sõle tänavani, Sõle tänavat mööda 100 m lõunasse kuni Kopli kaubajaama raudtee pikenduseni, piki raudtee maa-ala lõunaserva Rohu tänavani, sealt piki  raudtee lõunaserva  piirkonna alguspunkti.

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 11

Elanike arv – 18 500

Pelguranna-Kopli

Kirjeldus

Kopli lahe rannajoon alates Pelguranna tänava pikendusest Kopliranna tänava ristmikult, piki Pelguranna tänava põhjaserva kuni Puhangu tänavani, Puhangu tänava paarisnumbrid kuni Sõle tänavani, Sõle tänavat mööda loode suunas kuni Kopli tänavani. Kopli tänavat pidi itta kuni Niidi tänavani. Sealt üle trammitee mööda raudteeharu Laevastiku tänav 3a garaazide krundini. Piki selle krundi edela- ja läänepiiri ja Neeme tänava paaritute numbritega kruntide idapiiri kuni Paljassaare laheni. Rannajoont pidi Kopli poolsaare suunas Pelguranna tänava pikenduseni.

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 12

Elanike arv – 18 500

Kalamaja-Paljassaare

Kirjeldus

Paljassaare poolsaare rannajoon alates Neeme tänava paaritute kruntide idapiiride pikendusest kuni Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelise piirini (Linnahalli krundi idapiir), mööda linnaosa piiri Põhja pst (Skoone bastioni alaserva), Rannamäe tee loodeserva Toompuiestee 35 krundini, sealt piki raudtee lõunaserva kuni Rohu tänavani, sealt põhja suunas piki Kopli kaubajaama raudtee lääne ja lõunaserva kuni Sõle tänavani. Sõle tänav 54 (paarisnumbrid) kuni Kopli tänavani. Kopli tänav (paaritud numbrid) 69a kuni Niidi tänavani, sealt üle trammitee piki raudteeharu kuni Laevastiku tänav 3 kruntideni, piki nende kruntide edela- ja läänepiiri Neeme tänava paaritute numbritega kruntide piirideni ja sealt kuni Paljassaare laheni.

TALLINNA KESKLINNA LINNAOSA

Kesklinn

Piirkond nr 13

Elanike arv – 2 811

Vanalinn

Kirjeldus

Põhja pst (paaritud numbrid), Mere pst (paaritud numbrid), Pärnu mnt (vanalinna poolne külg) kuni Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak ( vanalinna poolne külg), Kaarli pst (paarisnumbrid 2-10), Toompuiestee (paarisnumbrid) kuni Rannamäe teeni, Rannamäe teed pidi linnaosa piiri mööda kuni Põhja pst algusesse.

Kesklinn

Piirkond nr 14

Elanike arv – 16 747

Südalinn-Keldrimäe-Mõigu

Kirjeldus

Endla tänava viaduktist mööda Endla tänavat ida poole, mööda Suur-Ameerika tänavat (paarisnumbrid) kuni Liivalaia tänavani (paaritud numbrid), Liivalaia tänavast kuni Veerenni tänavani, Veerenni tänav (paaritud numbrid) kuni Viadukti tänavani, piki Viadukti tänavat ida suunas kuni raudteeharude hargnemiseni. Piki raudteeharu äärt pidi edelasse Järvevana teele, Järvevana tee põhja serva pidi kuni Järvevana tee 9d krundini, sealt piki Järvevana tee 9 kruntide ida ja lõunapiire Pärnu maanteeni, seal piki Pärnu mnt lõunasse Viljandi maanteeni, piki Viljandi maanteed kagusse raudteeni, piki raudteed kirdesse. Piki Viljandi mnt 9 krundi põhjaserva itta, sealt piki metsateed, jalgrada kagu suunas kuni Valdeku tänava pikenduseni, sealt kuni linna piiri punktini nr 473, piki linna piiri, Vana-Tartu maanteelt Tartu maanteeni. Piki Tartu maanteed kagusse kuni linna piirini ja sealt linna piiri mööda kuni lennujaama krundini (Vaskjala-Ülemiste kanalini). Sealt piki kanalit Tartu maanteeni, piki Tartu maantee ida serva Kivisilla tänavani, Kivisillast Gonsiori tänavani, Piki Gonsiori tänava paaris numbreid Laikmaa tänavani (Viru Keskuse poolne), piki Laikmaa tänavat põhja Narva maanteeni, Narva maanteed mööda läände kuni Pärnu maanteeni. Pärnu mnt (Tammsaare pargi poolne) kuni Vabaduse väljak, Vabaduse väljak (3,5,7), Kaarli pst (paaritud numbrid 1-11) kuni Toompuiesteeni, Toompuiestee (paaritud numbrid) kuni Paldiski maanteeni, Paldiski mnt (1-23a) kuni Tehnika tänavani, Tehnika tänav (33-63) kuni Endla tänava viaduktini.

Kesklinn

Piirkond nr 15

Elanike arv – 10 737

Uue-Maailma-Kitseküla-Luite

Kirjeldus

Endla tänava viaduktist Suur-Ameerika tänavani. Suur-Ameerika tänav (paaritud numbrid) kuni Liivalaia tänavani, Liivalaia tänav (paarisnumbrid 2-14) kuni Veerenni tänavani, Veerenni tänav (paarisnumbrid vahemikus Liivalaia tänav kuni Viadukti tänav). Piki Viadukti tänavat ida suunas kuni raudteeharude hargnemiseni, piki raudteeharu äärt pidi edelasse Järvevana teele, Järvevana tee põhjaserva pidi kuni Järvevana tee 9d krundini, sealt piki Järvevana tee 9 kruntide ida- ja lõunapiire Pärnu maanteeni, edasi kulgeb piir piki Kesklinna linnaosa piiri kuni Endla tänava viaduktini.

Kesklinn

Piirkond nr 16

Elanike arv – 14 413

Raua-Torupilli-Kadriorg

Kirjeldus

 

Viru väljakust piki Mere pst ja Rannamäe tee lääneserva kuni Suur Rannavärava tänavani, sealt piki Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelist piiri (Linnahalli krundi idapiir) mereni, sealt piki rannajoont kuni Pirita linnaosa piirini (Lepa tänava pikendus). Piki Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa vahelist piiri Tartu maanteeni. Tartu mnt (paaritud numbrid 1-83) kuni Kivisilla tänavani, Kivisillast Gonsiori tänavani, piki Gonsiori tänava paarisnumbreid Laikmaa tänavani. Piki Laikmaa tänavat Narva maanteeni, piki Narva mnt läände kuni Viru Väljakuni.

LASNAMÄE LINNAOSA

Lasnamäe

Piirkond nr 17

Elanike arv – 34 400

Pae-Ülemiste

Kirjeldus

Lasnamäe tänava paarisnumbrid (lõigus Tartu mnt kuni Laagna tee), Valge tänava paarisnumbrid (lõigus Laagna tee kuni Narva mnt), Narva mnt paarisnumbrid (lõigus Narva mnt kuni Suur-Sõjamäe tänav), Suur-Sõjamäe tänava paarisnumbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Lasnamäe linnaosa piirini, Lasnamäe linnaosa piir kuni Tartu mnt, Tartu mnt paaritud numbrid kuni Lasnamäe tänavani.

Lasnamäe

Piirkond nr 18

Elanike arv – 44 400

Laagna-Tondiraba

Kirjeldus

Mäe tänava paarisnumbrid, Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv), Narva mnt (piki Lasnamäe linnaosa piiri kulgevast lõigust kuni Mustakivi tee läänepoolse haruni), Mustakivi tee paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Mustakivi tee kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paarisnumbrid, Betooni tänava paarisnumbrid (lõigus Paneeli tänav kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Suur-Sõjamäe tänav, Suur-Sõjamäe tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni J. Smuuli tee), J. Smuuli tee paaritud numbrid, Narva mnt paaritud numbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Mäe tänav).

Lasnamäe

Piirkond nr 19

Elanike arv – 33 200

Priisle-Mustakivi

Kirjeldus

Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv) alates Mustakivi tee läänepoolsest harust (Narva mnt kuni Pärnamäe tee), Tallinna linna piir kuni Betooni tänav (Pärnamäe tee kuni Peterburi tee, mööda Pirita jõge Lagedi teeni, Lagedi teest kuni Betooni tänavani), Betooni tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Paneeli tänav kuni Mustakivi tee), Mustakivi tee paarisnumbrid, Mustakivi tee läänepoolne haru kuni Narva mnt.

PIRITA LINNAOSA

Pirita

Piirkond nr 20

Elanike arv – 13 604

Kirjeldus

Pirita linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 9)

Tallinna jäätmeveo piirkondade kirjelduste juures toodud elanike arv on ligikaudne.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
määruse nr 34
“Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“
LISA 2.4

 

Korraldatud jäätmeveo piirkondade kirjeldused alates 01.04.2010

 

 

 

HAABERSTI LINNAOSA

Haabersti

Piirkond nr 1

Elanike arv – 8 000

Veskimetsa-Tiskre

Kirjeldus

Elurajoonid, mis piirnevad Paldiski mnt 74-132 ja 75-145, Ehitajate tee 114-150, (sh Meistri tänav 5, 8-22), Mustamäe linnaosa, Kristiine linnaosa, Põhja-Tallinna, mere, Haabersti linnaosa piir kuni Paldiski maanteel linna piiri post nr 646 juures. (Veskimetsa, Mustjõe, Rocca Al Mare, Kakumäe, Vismeistri, Tiskre jne elurajoonid).

Haabersti

Piirkond nr 2

Elanike arv – 17 000

Õismäe

Kirjeldus

Õismäe tee 2 kuni 150 (paarisnumbrid) ja 111 kuni 173 (paaritud numbrid)

Ehitajate tee 117 kuni 153 (paaritud numbrid)

Paldiski mnt 147 kuni 219b

Haabersti

Piirkond nr 3

Elanike arv – 13 000

Ehitajate-Harku-Järveotsa

Kirjeldus

Õismäe tee 1a kuni 109 (paaritud numbrid)

Ehitajate tee  105a kuni 115 (paaritud numbrid)

Järveotsa tee 1 kuni 51 (paaritud numbrid) ja 2-54

Paldiski mnt 221 kuni 249 (paaritud numbrid)

Kadaka tee 88 -108 (paarisnumbrid)

Kadaka tee 191-197 (paaritud numbrid)

Tähetorni tn 90-110

Härgmäe tn 1-15

Härgmäe tn 2-16

Astangu tn 2-74

Astangu tn 1-35

NÕMME LINNAOSA

Nõmme

Piirkond nr 4

Elanike arv – 38 798

Kirjeldus

Nõmme linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 8)

MUSTAMÄE LINNAOSA

Mustamäe

Piirkond nr 5

Elanike arv – 24 000

Kadaka

Kirjeldus

Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir, Nõmme ja Mustamäe vaheline piir kuni Soone tänavani, Soone tänav (paaritud numbrid), Raja tänav, Üliõpilaste tee, Ehitajate tee, Nõmme ja Mustamäe linnaosa piir kuni Tervise tänavani, Retke tee (paarisnumbrid), Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 57-71), Sõpruse pst (paaritud numbrid alates 179) Ehitajate tee ringini, Ehitajate tee (paarisnumbrid kuni linnaosa piir 103a).

Mustamäe

Piirkond nr 6

Elanike arv – 13 000

Szolnoki

Kirjeldus

Ehitajate tee (paarisnumbrid alates Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piirist), Sõpruse pst, Keskuse tänav, Mustamäe tee (paarisnumbrid alates 138), Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir.

Mustamäe

Piirkond nr 7

Elanike arv – 27 000

Siili-Sääse

Kirjeldus

Mustamäe tee (paaritud numbrid 137-201), Keskuse tänav (paarisnumbrid 6-4), Sõpruse pst (paarisnumbrid alates 250-204), A. H. Tammsaare tee (paarisnumbrid 74-70), Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106), Kristiine ja Mustamäe linnaosa piir kuni Mustamäe teeni.

KRISTIINE LINNAOSA

Kristiine

Piirkond nr 8

Elanike arv – 15 150

Tondi-Järve

Kirjeldus

 

Kotkapoja 2, 4 kuni Nõmme tee, Nõmme tee paaritud, Retke tee paaritud numbrid piki linnaosa piiri kuni Pärnu mnt ja Viljandi mnt ristini, sealt piki Kesklinna linnaosa piiri kuni Kotkapoja tänavani.

Kristiine

Piirkond nr 9

Elanike arv – 14 850

Lilleküla-Kristiine

Kirjeldus

Kotkapoja tänava paaritud numbrid, piki Kesklinna linnaosa piiri (raudteed) kuni Paldiski mnt viaduktini, sealt piki Paldiski mnt paarituid numbreid kuni Pirni tänavani. Sealt piki Kristiine linnaosa piiri Tuuliku teeni, piki Tuuliku tee ja Kadaka tee põhjaserva Mustamäe linnaosa piirini, piki Tildri tänava ja Siili tänava kruntide põhjaserva (Mustamäe linnaosa piiri) kuni Nõmme teeni. Nõmme tee paarisnumbrid (Nõmme tee 104) kuni Kotkapoja tänava paaritute numbritega majade kruntideni.

PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 10

Elanike arv – 25 700

Kopli-Tööstuse

Kirjeldus

Linnaosa põhjapoolsed kinnistud maa-alal mere ja alljärgnevate tänavate vahel: alates merest Tallinna Linnahalli läänepoolset külge pidi kuni Põhja puiesteeni, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiesteed pidi Balti jaama raudteeni, raudteest kuni Rohu tänavani ja edasi piki raudteed läbi Kopli kaubajaama kuni Sõle tänavani, edasi piki Sõle tänavat kuni Pelguranna tänava ristmikuni ning edasi Pelguranna tänav kuni mereni ja mere piiri mööda kuni linnahallini.

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 11

Elanike arv – 30 980

Merimetsa-Pelguranna

Kirjeldus

Linnaosa lõunapoolsed kinnistud maa-alal linnaosa piiri ja alljärgnevate tänavate vahel: alates linnaosa piirist Seevaldi kollektori juures mööda mere piiri kuni Pelguranna tänav 27, edasi kuni Pelguranna ja Kopli tänavate ristmikuni, edasi piki Sõle tänavat kuni end raudtee ületuseni, edasi mööda raudtee tammi läbi Kopli kaubajaama kuni Rohu tänavani, edasi mööda raudtee tammi Balti jaama Toompuiesteele välja ja tagasi mööda Toompuiesteed ja Paldiski maanteed  kuni Pelguranna tänava pikenduseni.

TALLINNA KESKLINNA LINNAOSA

Kesklinn

Piirkond nr 12

Elanike arv – 2 811

Vanalinn

Kirjeldus

Põhja pst (paaritud numbrid), Mere pst (paaritud numbrid), Pärnu mnt (vanalinna poolne külg) kuni Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak (vanalinna poolne külg), Kaarli pst (paarisnumbrid 2-10), Toompuiestee (paarisnumbrid) kuni Rannamäe teeni, Rannamäe teed pidi linnaosa piiri mööda kuni Põhja pst algusesse.

Kesklinn

Piirkond nr 13

Elanike arv – 16 747

Südalinn-Keldrimäe-Mõigu

Kirjeldus

Endla tänava viaduktist mööda Endla tänavat ida poole, mööda Suur-Ameerika tänavat (paarisnumbrid) kuni Liivalaia tänavani (paaritud numbrid), Liivalaia tänavast kuni Veerenni tänavani, Veerenni tänav (paaritud numbrid) kuni Viadukti tänavani, piki Viadukti tänavat ida suunas kuni raudteeharude hargnemiseni. Piki raudteeharu äärt pidi edelasse Järvevana teele, Järvevana tee põhjaserva pidi kuni Järvevana tee 9d krundini, sealt piki Järvevana tee 9 kruntide ida ja lõunapiire Pärnu maanteeni, seal piki Pärnu mnt lõunasse Viljandi maanteeni, piki Viljandi maanteed kagusse raudteeni, piki raudteed kirdesse. Piki Viljandi mnt 9 krundi põhjaserva itta, sealt piki metsateed, jalgrada kagu suunas kuni Valdeku tänava pikenduseni, sealt kuni linna piiri punktini nr 473, piki linna piiri, Vana-Tartu maanteelt Tartu maanteeni. Piki Tartu maanteed kagusse kuni linna piirini ja sealt linna piiri mööda kuni lennujaama krundini (Vaskjala-Ülemiste kanalini). Sealt piki kanalit Tartu maanteeni, piki Tartu maantee ida serva Kivisilla tänavani, Kivisillast Gonsiori tänavani, piki Gonsiori tänava paaris numbreid Laikmaa tänavani (Viru Keskuse poolne), piki Laikmaa tänavat põhja Narva maanteeni, Narva maanteed mööda läände kuni Pärnu maanteeni. Pärnu mnt (Tammsaare pargi poolne) kuni Vabaduse väljak, Vabaduse väljak (3,5,7), Kaarli pst (paaritud numbrid 1-11) kuni Toompuiesteeni, Toompuiestee (paaritud numbrid) kuni Paldiski maanteeni, Paldiski mnt (1-23a) kuni Tehnika tänavani, Tehnika tänav (33-63) kuni Endla tänava viaduktini.

Kesklinn

Piirkond nr 14

Elanike arv – 10 737

Uue-Maailma-Kitseküla-Luite

Kirjeldus

Endla tänava viaduktist Suur-Ameerika tänavani. Suur-Ameerika tänav (paaritud numbrid) kuni Liivalaia tänavani, Liivalaia tänav (paarisnumbrid 2-14) kuni Veerenni tänavani, Veerenni tänav (paarisnumbrid vahemikus Liivalaia tänav kuni Viadukti tänav). Piki Viadukti tänavat ida suunas kuni raudteeharude hargnemiseni, piki raudteeharu äärt pidi edelasse Järvevana teele, Järvevana tee põhja serva pidi kuni Järvevana tee 9d krundini, sealt piki Järvevana tee 9 kruntide ida- ja lõunapiire Pärnu maanteeni, edasi kulgeb piir piki Kesklinna linnaosa piiri kuni Endla tänava viaduktini.

Kesklinn

Piirkond nr 15

Elanike arv – 14 413

Raua-Torupilli-Kadriorg

Kirjeldus

 

Viru väljakust piki Mere pst ja Rannamäe tee lääneserva kuni Suur Rannavärava tänavani, sealt piki Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelist piiri (Linnahalli krundi idapiir) mereni, sealt piki rannajoont kuni Pirita linnaosa piirini (Lepa tänava pikendus). Piki Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa vahelist piiri Tartu maanteeni. Tartu mnt (paaritud numbrid 1-83) kuni Kivisilla tänavani, Kivisillast Gonsiori tänavani, piki Gonsiori tänava paarisnumbreid Laikmaa tänavani. Piki Laikmaa tänavat Narva maanteeni, piki Narva mnt läände kuni Viru Väljakuni.

LASNAMÄE LINNAOSA

Lasnamäe

Piirkond nr 16

Elanike arv – 34 400

Pae-Ülemiste

Kirjeldus

Lasnamäe tänava paarisnumbrid (lõigus Tartu mnt kuni Laagna tee), Valge tänava paarisnumbrid (lõigus Laagna tee kuni Narva mnt), Narva mnt paarisnumbrid (lõigus Narva mnt kuni Suur-Sõjamäe tänav), Suur-Sõjamäe tänava paarisnumbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Lasnamäe linnaosa piirini, Lasnamäe linnaosa piir kuni Tartu mnt, Tartu mnt paaritud numbrid kuni Lasnamäe tänavani.

Lasnamäe

Piirkond nr 17

Elanike arv – 44 400

Laagna-Tondiraba

Kirjeldus

Mäe tänava paarisnumbrid, Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv), Narva mnt (piki Lasnamäe linnaosa piiri kulgevast lõigust kuni Mustakivi tee läänepoolse haruni), Mustakivi tee paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Mustakivi tee kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paarisnumbrid, Betooni tänava paarisnumbrid (lõigus Paneeli tänav kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Suur-Sõjamäe tänav, Suur-Sõjamäe tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni       J. Smuuli tee), J. Smuuli tee paaritud numbrid, Narva mnt paaritud numbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Mäe tänav).

Lasnamäe

Piirkond nr 18

Elanike arv – 33 200

Priisle-Mustakivi

Kirjeldus

Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv) alates Mustakivi tee läänepoolsest harust (Narva mnt kuni Pärnamäe tee), Tallinna linna piir kuni Betooni tänav (Pärnamäe tee kuni Peterburi tee, mööda Pirita jõge Lagedi teeni, Lagedi teest kuni Betooni tänavani), Betooni tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Paneeli tänav kuni Mustakivi tee), Mustakivi tee paarisnumbrid, Mustakivi tee läänepoolne haru kuni Narva mnt.

PIRITA LINNAOSA

Pirita

Piirkond nr 19

Elanike arv – 13 604

Kirjeldus

Pirita linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 9)

Tallinna jäätmeveo piirkondade kirjelduste juures toodud elanike arv on ligikaudne.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
määruse nr 34
“Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“
LISA 2.5

 

Korraldatud jäätmeveo piirkondade kirjeldused alates 01.05.2010

 

 

 

HAABERSTI LINNAOSA

Haabersti

Piirkond nr 1

Elanike arv – 8 000

Veskimetsa-Tiskre

Kirjeldus

Elurajoonid, mis piirnevad Paldiski mnt 74-132 ja 75-145, Ehitajate tee 114-150, (sh Meistri tänav 5, 8-22), Mustamäe linnaosa, Kristiine linnaosa, Põhja-Tallinna, mere, Haabersti linnaosa piir kuni Paldiski maanteel linna piiri post nr 646 juures. (Veskimetsa, Mustjõe, Rocca Al Mare, Kakumäe, Vismeistri, Tiskre jne elurajoonid).

Haabersti

Piirkond nr 2

Elanike arv – 17 000

Õismäe

Kirjeldus

Õismäe tee 2 kuni 150 (paarisnumbrid) ja 111 kuni 173 (paaritud numbrid)

Ehitajate tee 117 kuni 153 (paaritud numbrid)

Paldiski mnt 147 kuni 219b

Haabersti

Piirkond nr 3

Elanike arv – 13 000

Ehitajate-Harku-Järveotsa

Kirjeldus

Õismäe tee 1a kuni 109 (paaritud numbrid)

Ehitajate tee  105a kuni 115 (paaritud numbrid)

Järveotsa tee 1 kuni 51 (paaritud numbrid) ja 2-54

Paldiski mnt 221 kuni 249 (paaritud numbrid)

Kadaka tee 88 -108 (paarisnumbrid)

Kadaka tee 191-197 (paaritud numbrid)

Tähetorni tn 90-110

Härgmäe tn 1-15

Härgmäe tn 2-16

Astangu tn 2-74

Astangu tn 1-35

NÕMME LINNAOSA

Nõmme

Piirkond nr 4

Elanike arv – 38 798

Kirjeldus

Nõmme linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 8)

MUSTAMÄE LINNAOSA

Mustamäe

Piirkond nr 5

Elanike arv – 24 000

Kadaka

Kirjeldus

Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir, Nõmme ja Mustamäe vaheline piir kuni Soone tänavani, Soone tänav (paaritud numbrid), Raja tänav, Üliõpilaste tee, Ehitajate tee, Nõmme ja Mustamäe linnaosa piir kuni Tervise tänavani, Retke tee (paarisnumbrid), Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 57-71), Sõpruse pst (paaritud numbrid alates 179) Ehitajate tee ringini, Ehitajate tee (paarisnumbrid kuni linnaosa piir 103a).


Mustamäe

Piirkond nr 6

Elanike arv – 13 000

Szolnoki

Kirjeldus

 

Ehitajate tee (paarisnumbrid alates Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piirist), Sõpruse pst, Keskuse tänav, Mustamäe tee (paarisnumbrid alates 138), Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir.

Mustamäe

Piirkond nr 7

Elanike arv – 27 000

Siili-Sääse

Kirjeldus

 

Mustamäe tee (paaritud numbrid 137-201), Keskuse tänav (paarisnumbrid 6-4), Sõpruse pst (paarisnumbrid alates 250-204), A. H. Tammsaare tee (paarisnumbrid 74-70), Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106), Kristiine ja Mustamäe linnaosa piir kuni Mustamäe teeni.

KRISTIINE LINNAOSA

Kristiine

Piirkond nr 8

Elanike arv – 29 471

Kirjeldus

Kristiine linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 5)

PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 9

Elanike arv – 25 700

Kopli-Tööstuse

Kirjeldus

 

Linnaosa põhjapoolsed kinnistud maa-alal mere ja alljärgnevate tänavate vahel: alates merest Tallinna Linnahalli lääne poolset külge pidi kuni Põhja puiesteeni, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiesteed pidi Balti jaama raudteeni, raudteest kuni Rohu tänavani ja edasi piki raudteed läbi Kopli kaubajaama kuni Sõle tänavani, edasi piki Sõle tänavat kuni ristmikuni ning edasi Pelguranna tänav kuni mereni ja mere piiri mööda kuni linnahallini.

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 10

Elanike arv – 30 980

Merimetsa-Pelguranna

Kirjeldus

 

Linnaosa lõunapoolsed kinnistud maa-alal linnaosa piiri ja alljärgnevate tänavate vahel: alates linnaosa piirist Seevaldi kollektori juures mööda mere piiri kuni Pelguranna tänav 27, edasi kuni Pelguranna ja Kopli tänavate ristmikuni, edasi piki Sõle tänavat kuni end raudtee ületuseni, edasi mööda raudtee tammi läbi Kopli kaubajaama kuni Rohu tänavani, edasi mööda raudtee tammi Balti jaama Toompuiesteele välja ja tagasi mööda Toompuiesteed ja Paldiski maanteed  kuni Pelguranna tänava pikenduseni.

TALLINNA KESKLINNA LINNAOSA

Kesklinn

Piirkond nr 11

Elanike arv – 2 811

Vanalinn

Kirjeldus

Põhja pst (paaritud numbrid), Mere pst (paaritud numbrid), Pärnu mnt (vanalinna poolne külg) kuni Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak (vanalinna poolne külg), Kaarli pst (paarisnumbrid 2-10), Toompuiestee (paarisnumbrid) kuni Rannamäe teeni, Rannamäe teed pidi linnaosa piiri mööda kuni Põhja pst algusesse.

Kesklinn

Piirkond nr 12

Elanike arv – 41 897

Kirjeldus

Kaarli pst (paaritud numbrid 1-11) kuni Toompuiesteeni, Toompuiestee (paaritud numbrid) kuni Paldiski maanteeni, Paldiski mnt (1-23a) kuni Tehnika tänavani, Tehnika tänav (33-63) Endla tänava viaduktini. Edasi kulgeb piir piki Kesklinna ja Kristiine linnaosa piiri Pärnu maanteeni, sealt piki Pärnu maanteed lõunasse Viljandi maanteeni. Piki Viljandi maanteed kagusse raudteeni, piki raudteed kirdesse. Piki Viljandi mnt 9 krundi põhjaserva itta, sealt piki metsateed, jalgrada kagu suunas kuni Valdeku tänava pikenduseni, sealt kuni linna piiri punktini nr 473, piki linna piiri, Vana-Tartu maanteelt Tartu maanteeni. Piki Tartu maanteed kagusse kuni linna piirini ja sealt linna piiri mööda kuni lennujaama krundini (Vaskjala-Ülemiste kanalini). Sealt piki kanalit Tartu maanteeni. Piki Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa vahelist piiri mereni. Sealt piki rannajoont Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosade vahelise piirini. Mööda Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelist piiri Mere puiesteeni. Mööda Mere pst Pärnu maanteeni. Pärnu mnt (Tammsaare pargi poolne) kuni Vabaduse väljak, Vabaduse väljak (3,5,7), Kaarli pst.

LASNAMÄE LINNAOSA

Lasnamäe

Piirkond nr 13

Elanike arv – 34 400

Pae-Ülemiste

Kirjeldus

Lasnamäe tänava paarisnumbrid (lõigus Tartu mnt kuni Laagna tee), Valge tänava paarisnumbrid (lõigus Laagna tee kuni Narva mnt), Narva mnt paarisnumbrid (lõigus Narva mnt kuni Suur-Sõjamäe tänav), Suur-Sõjamäe tänava paarisnumbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Lasnamäe linnaosa piirini, Lasnamäe linnaosa piir kuni Tartu mnt, Tartu mnt paaritud numbrid kuni Lasnamäe tänavani.

Lasnamäe

Piirkond nr 14

Elanike arv – 44 400

Laagna-Tondiraba

Kirjeldus

Mäe tänava paarisnumbrid, Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv), Narva mnt (piki Lasnamäe linnaosa piiri kulgevast lõigust kuni Mustakivi tee läänepoolse haruni), Mustakivi tee paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Mustakivi tee kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paarisnumbrid, Betooni tänava paarisnumbrid (lõigus Paneeli tänav kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Suur-Sõjamäe tänav, Suur-Sõjamäe tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni J. Smuuli tee), J. Smuuli tee paaritud numbrid, Narva mnt paaritud numbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Mäe tänav).

Lasnamäe

Piirkond nr 15

Elanike arv – 33 200

Priisle-Mustakivi

Kirjeldus

Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv) alates Mustakivi tee läänepoolsest harust (Narva mnt kuni Pärnamäe tee), Tallinna linna piir kuni Betooni tänav (Pärnamäe tee kuni Peterburi tee, mööda Pirita jõge Lagedi teeni, Lagedi teest kuni Betooni tänavani), Betooni tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Paneeli tänav kuni Mustakivi tee), Mustakivi tee paarisnumbrid, Mustakivi tee läänepoolne haru kuni Narva mnt.

PIRITA LINNAOSA

Pirita

Piirkond nr 16

Elanike arv – 13 604

Kirjeldus

Pirita linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 9)

Tallinna jäätmeveo piirkondade kirjelduste juures toodud elanike arv on ligikaudne.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
määruse nr 34
“Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“
LISA 2.6

 

Korraldatud jäätmeveo piirkondade kirjeldused alates 01.06.2010

 

 

 

HAABERSTI LINNAOSA

Haabersti

Piirkond nr 1

Elanike arv – 39 276

Kirjeldus

Haabersti linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 3)

NÕMME LINNAOSA

Nõmme

Piirkond nr 2

Elanike arv – 38798

Kirjeldus

Nõmme linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 8)

MUSTAMÄE LINNAOSA

Mustamäe

Piirkond nr 3

Elanike arv – 24 000

Kadaka

Kirjeldus

Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir, Nõmme ja Mustamäe vaheline piir kuni Soone tänavani, Soone tänav (paaritud numbrid), Raja tänav, Üliõpilaste tee, Ehitajate tee, Nõmme ja Mustamäe linnaosa piir kuni Tervise tänavani, Retke tee (paarisnumbrid), Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 57-71), Sõpruse pst (paaritud numbrid alates 179) Ehitajate tee ringini, Ehitajate tee (paarisnumbrid kuni linnaosa piir 103a).

Mustamäe

Piirkond nr 4

Elanike arv – 13 000

Szolnoki

Kirjeldus

Ehitajate tee (paarisnumbrid alates Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piirist), Sõpruse pst, Keskuse tänav, Mustamäe tee (paarisnumbrid alates 138), Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir.

Mustamäe

Piirkond nr 5

Elanike arv – 27 000

Siili-Sääse

Kirjeldus

Mustamäe tee (paaritud numbrid 137-201), Keskuse tänav (paarisnumbrid 6-4), Sõpruse pst (paarisnumbrid alates 250-204), A. H. Tammsaare tee (paarisnumbrid 74-70), Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106), Kristiine ja Mustamäe linnaosa piir kuni Mustamäe teeni.

KRISTIINE LINNAOSA

Kristiine

Piirkond nr 6

Elanike arv – 29 471

Kirjeldus

Kristiine linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 5)

PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 7

Elanike arv – 25 700

Kopli-Tööstuse

Kirjeldus

Linnaosa põhjapoolsed kinnistud maa-alal mere ja alljärgnevate tänavate vahel: alates merest Tallinna Linnahalli läänepoolset külge pidi kuni Põhja puiesteeni, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiesteed pidi Balti jaama raudteeni, raudteest kuni Rohu tänavani ja edasi piki raudteed läbi Kopli kaubajaama kuni Sõle tänavani, edasi piki Sõle tänavat kuni ristmikuni ning edasi Pelguranna tänav kuni mereni ja mere piiri mööda kuni linnahallini.

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 8

Elanike arv – 30 980

Merimetsa-Pelguranna

Kirjeldus

Linnaosa lõunapoolsed kinnistud maa-alal linnaosa piiri ja alljärgnevate tänavate vahel: alates linnaosa piirist Seevaldi kollektori juures mööda mere piiri kuni Pelguranna tänav 27, edasi kuni Pelguranna ja Kopli tänavate ristmikuni, edasi piki Sõle tänavat kuni end raudtee ületuseni, edasi mööda raudtee tammi läbi Kopli kaubajaama kuni Rohu tänavani, edasi mööda raudtee tammi Balti jaama Toompuiesteele välja ja tagasi mööda Toompuiesteed ja Paldiski maanteed  kuni Pelguranna tänava pikenduseni.

TALLINNA KESKLINNA LINNAOSA

Kesklinn

Piirkond nr 9

Elanike arv – 2 811

Vanalinn

Kirjeldus

Põhja pst (paaritud numbrid), Mere pst (paaritud numbrid), Pärnu mnt (vanalinna poolne külg) kuni Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak (vanalinna poolne külg), Kaarli pst (paarisnumbrid 2-10), Toompuiestee (paarisnumbrid) kuni Rannamäe teeni, Rannamäe teed pidi linnaosa piiri mööda kuni Põhja pst algusesse.

Kesklinn

Piirkond nr 10

Elanike arv – 41 897

Kirjeldus

Kaarli pst (paaritud numbrid 1-11) kuni Toompuiesteeni, Toompuiestee (paaritud numbrid) kuni Paldiski maanteeni, Paldiski mnt (1-23a) kuni Tehnika tänavani, Tehnika tänav (33-63) Endla tänava viaduktini. Edasi kulgeb piir piki Kesklinna ja Kristiine linnaosa piiri Pärnu maanteeni, sealt piki Pärnu maanteed lõunasse Viljandi maanteeni. Piki Viljandi maanteed kagusse raudteeni, piki raudteed kirdesse. Piki Viljandi mnt 9 krundi põhjaserva itta, sealt piki metsateed, jalgrada kagu suunas kuni Valdeku tänava pikenduseni, sealt kuni linna piiri punktini nr 473, piki linna piiri, Vana-Tartu maanteelt Tartu maanteeni. Piki Tartu maanteed kagusse kuni linna piirini ja sealt linna piiri mööda kuni lennujaama krundini (Vaskjala-Ülemiste kanalini). Sealt piki kanalit Tartu maanteeni. Piki Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa vahelist piiri mereni. Sealt piki rannajoont Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosade vahelise piirini. Mööda Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelist piiri Mere puiesteeni. Mööda Mere pst Pärnu maanteeni. Pärnu mnt (Tammsaare pargi poolne) kuni Vabaduse väljak, Vabaduse väljak (3,5,7), Kaarli pst.

LASNAMÄE LINNAOSA

Lasnamäe

Piirkond nr 11

Elanike arv – 34 400

Pae-Ülemiste

Kirjeldus

Lasnamäe tänava paarisnumbrid (lõigus Tartu mnt kuni Laagna tee), Valge tänava paarisnumbrid (lõigus Laagna tee kuni Narva mnt), Narva mnt paarisnumbrid (lõigus Narva mnt kuni Suur-Sõjamäe tänav), Suur-Sõjamäe tänava paarisnumbrid (lõigus J.Smuuli tee kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Lasnamäe linnaosa piirini, Lasnamäe linnaosa piir kuni Tartu mnt, Tartu mnt paaritud numbrid kuni Lasnamäe tänavani.

Lasnamäe

Piirkond nr 12

Elanike arv – 44 400

Laagna-Tondiraba

Kirjeldus

Mäe tänava paarisnumbrid, Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv), Narva mnt (piki Lasnamäe linnaosa piiri kulgevast lõigust kuni Mustakivi tee läänepoolse haruni), Mustakivi tee paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Mustakivi tee kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paarisnumbrid, Betooni tänava paarisnumbrid (lõigus Paneeli tänav kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Suur-Sõjamäe tänav, Suur-Sõjamäe tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni J. Smuuli tee), J. Smuuli tee paaritud numbrid, Narva mnt paaritud numbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Mäe tänav).

Lasnamäe

Piirkond nr 13

Elanike arv – 33 200

Priisle-Mustakivi

Kirjeldus

Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv) alates Mustakivi tee läänepoolsest harust (Narva mnt kuni Pärnamäe tee), Tallinna linna piir kuni Betooni tänav (Pärnamäe tee kuni Peterburi tee, mööda Pirita jõge Lagedi teeni, Lagedi teest kuni Betooni tänavani), Betooni tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paaritud numbrid , Peterburi tee (lõigus Paneeli tänav kuni Mustakivi tee), Mustakivi tee paarisnumbrid, Mustakivi tee läänepoolne haru kuni Narva mnt.

PIRITA LINNAOSA

Pirita

Piirkond nr 14

Elanike arv – 13 604

Kirjeldus

Pirita linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 9)

Tallinna jäätmeveo piirkondade kirjelduste juures toodud elanike arv on ligikaudne.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
määruse nr 34
“Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“
LISA 2.7

 

Korraldatud jäätmeveo piirkondade kirjeldused alates 01.01.2013

 

 

 

HAABERSTI LINNAOSA

Haabersti

Piirkond nr 1

Elanike arv – 38 000

Kirjeldus

Haabersti linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 3)

NÕMME LINNAOSA

Nõmme

Piirkond nr 2

Elanike arv – 38 798

Kirjeldus

Nõmme linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 8)

MUSTAMÄE LINNAOSA

Mustamäe

Piirkond nr 3

Elanike arv – 24 000

Kadaka

Kirjeldus

 

Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir, Nõmme ja Mustamäe vaheline piir kuni Soone tänavani, Soone tänav (paaritud numbrid), Raja tänav, Üliõpilaste tee, Ehitajate tee, Nõmme ja Mustamäe linnaosa piir kuni Tervise tänavani, Retke tee (paarisnumbrid), Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 57-71), Sõpruse pst (paaritud numbrid alates 179) Ehitajate tee ringini, Ehitajate tee (paarisnumbrid kuni linnaosa piir 103a).

Mustamäe

Piirkond nr 4

Elanike arv – 40 000

Siili-Sääse-Szolnok

Kirjeldus

 

Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Ehitajate tee (paarisnumbrid alates Haabersti ja Mustamäe linnaosade vahelisest piirist), Sõpruse pst Tammsaare teeni, Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 71-57), Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106), Kristiine ja Mustamäe linnaosa piir (Tildri tänavat pidi Kadaka teeni).

KRISTIINE LINNAOSA

Kristiine

Piirkond nr 5

Elanike arv – 29 471

Kirjeldus

Kristiine linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 5)

PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 6

Elanike arv – 25 700

Kopli-Tööstuse

Kirjeldus

Linnaosa põhjapoolsed kinnistud maa-alal mere ja alljärgnevate tänavate vahel: alates merest Tallinna Linnahalli lääne poolset külge pidi kuni Põhja puiesteeni, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiesteed pidi Balti jaama raudteed kuni Rohu tänavani ja edasi piki raudteed läbi Kopli kaubajaama kuni Sõle tänavani, edasi piki Sõle tänavat kuni ristmikuni ning edasi Pelguranna tänav kuni mereni ja mere piiri mööda kuni linnahallini.

Põhja-Tallinn

Piirkond nr 7

Elanike arv – 30 980

Merimetsa-Pelguranna

Kirjeldus

Linnaosa lõunapoolsed kinnistud maa-alal linnaosa piiri ja alljärgnevate tänavate vahel: alates linnaosa piirist Seevaldi kollektori juures mööda mere piiri kuni Pelguranna tänav 27 edasi kuni Pelguranna ja Kopli tänavate ristmikuni, edasi piki Sõle tänavat kuni end raudtee ületuseni, edasi mööda raudtee tammi läbi Kopli kaubajaama kuni Rohu tänavani, edasi mööda raudtee tammi Balti jaama Toompuiesteele välja ja tagasi mööda Toompuiesteed ja Paldiski maanteed  kuni Pelguranna tänava pikenduseni.

TALLINNA KESKLINNA LINNAOSA

Kesklinn

Piirkond nr 8

Elanike arv – 2 811

Vanalinn

Kirjeldus

Põhja pst (paaritud numbrid), Mere pst (paaritud numbrid), Pärnu mnt (vanalinna poolne külg) kuni Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak (vanalinna poolne külg), Kaarli pst (paarisnumbrid 2-10), Toompuiestee (paarisnumbrid) kuni Rannamäe teeni, Rannamäe teed pidi linnaosa piiri mööda kuni Põhja pst algusesse.

Kesklinn

Piirkond nr 9

Elanike arv – 41 897

Kirjeldus

Kaarli pst (paaritud numbrid 1-11) kuni Toompuiesteeni, Toompuiestee (paaritud numbrid) kuni Paldiski maanteeni, Paldiski mnt (1-23a) kuni Tehnika tänavani, Tehnika tänav (33-63) Endla tänava viaduktini. Edasi kulgeb piir piki Kesklinna ja Kristiine linnaosa piiri Pärnu maanteeni, sealt piki Pärnu maanteed lõunasse Viljandi maanteeni. Piki Viljandi maanteed kagusse raudteeni, piki raudteed kirdesse. Piki Viljandi mnt 9 krundi põhjaserva itta, sealt piki metsateed, jalgrada kagu suunas kuni Valdeku tänava pikenduseni, sealt kuni linna piiri punktini nr 473, piki linna piiri, Vana-Tartu maanteelt Tartu maanteeni. Piki Tartu maanteed kagusse kuni linna piirini ja sealt linna piiri mööda kuni lennujaama krundini (Vaskjala-Ülemiste kanalini). Sealt piki kanalit Tartu maanteeni. Piki Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa vahelist piiri mereni. Sealt piki rannajoont Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosade vahelise piirini. Mööda Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelist piiri Mere puiesteeni. Mööda Mere pst Pärnu maanteeni. Pärnu mnt (Tammsaare pargi poolne) kuni Vabaduse väljak, Vabaduse väljak (3,5,7), Kaarli pst.

LASNAMÄE LINNAOSA

Lasnamäe

Piirkond nr 10

Elanike arv – 34 400

Pae-Ülemiste

Kirjeldus

Lasnamäe tänava paarisnumbrid (lõigus Tartu mnt kuni Laagna tee), Valge tänava paarisnumbrid (lõigus Laagna tee kuni Narva mnt), Narva mnt paarisnumbrid (lõigus Narva mnt kuni Suur-Sõjamäe tänav), Suur-Sõjamäe tänava paarisnumbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Lasnamäe linnaosa piirini, Lasnamäe linnaosa piir kuni Tartu mnt, Tartu mnt paaritud numbrid kuni Lasnamäe tänavani.

Lasnamäe

Piirkond nr 11

Elanike arv – 44 400

Laagna-Tondiraba

Kirjeldus

Mäe tänava paarisnumbrid, Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv), Narva mnt (piki Lasnamäe linnaosa piiri kulgevast lõigust kuni Mustakivi tee läänepoolse haruni), Mustakivi tee paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Mustakivi tee kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paarisnumbrid, Betooni tänava paarisnumbrid (lõigus Paneeli tänav kuni Tallinna linna piir), Tallinna linna piir kuni Suur-Sõjamäe tänav, Suur-Sõjamäe tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni J. Smuuli tee), J. Smuuli tee paaritud numbrid, Narva mnt paaritud numbrid (lõigus J. Smuuli tee kuni Mäe tänav).

Lasnamäe

Piirkond nr 12

Elanike arv – 33 200

Priisle-Mustakivi

Kirjeldus

Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv) alates Mustakivi tee läänepoolsest harust (Narva mnt kuni Pärnamäe tee), Tallinna linna piir kuni Betooni tänav (Pärnamäe tee kuni Peterburi tee, mööda Pirita jõge Lagedi teeni, Lagedi teest kuni Betooni tänavani), Betooni tänava paaritud numbrid (lõigus Tallinna linna piir kuni Paneeli tänav), Paneeli tänava paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Paneeli tänav kuni Mustakivi tee), Mustakivi tee paarisnumbrid, Mustakivi tee läänepoolne haru kuni Narva mnt.

PIRITA LINNAOSA

Pirita

Piirkond nr 13

Elanike arv – 13 604

Kirjeldus

Pirita linnaosa piiri kirjeldus (Tvk 23.03.2006 määruse nr 14 lisa 9)

Tallinna jäätmeveo piirkondade kirjelduste juures toodud elanike arv on ligikaudne.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 


Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
määruse nr 34
“Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“
LISA 3

 

Jäätmemahutite tühjendamise sageduse tabel

 

 

 

JÄÄTMEMAHUTITE TÜHJENDAMISE SAGEDUSE TABEL

 

Elanike arv

Korterite arv

600L segunenud olmejäätmed

800L segunenud olmejäätmed

2500L segunenud olmejäätmed

 

 

 

1 x ndl

2 x ndl

1 x ndl

2 x ndl

3x ndl

1 x ndl

2 x ndl

3x ndl

 

10

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

20

10

2

1

1

 

 

 

 

 

 

30

15

2

1

1

 

 

 

 

 

 

40

20

3

2

 

1

 

 

 

 

 

50

25

 

 

3

1

 

1

 

 

 

60

30

 

 

3

2

 

1

 

 

 

70

35

 

 

4

2

 

1

 

 

 

80

40

 

 

4

2

 

1

 

 

 

90

45

 

 

4

2

2

2

1

 

 

100

50

 

 

5

3

2

2

1

 

 

110

55

 

 

6

3

2

2

1

 

 

120

60

 

 

7

3

3

2

1

 

 

130

65

 

 

7

3

3

2

1

 

 

140

70

 

 

8

4

3

3

1

 

 

150

75

 

 

8

4

3

3

1

 

 

160

80

 

 

9

4

3

3

1

 

 

170

85

 

 

9

4

3

3

1

 

 

180

90

 

 

9

4

3

3

1

 

 

190

95

 

 

10

6

4

3

1

 

 

200

100

 

 

11

6

4

4

2

1

 

210

105

 

 

11

6

4

4

2

1

 

220

110

 

 

11

7

5

4

2

1

 

230

115

 

 

12

7

5

4

2

1

 

240

120

 

 

12

8

5

4

2

1

 

250

125

 

 

 

 

6

 

 

2

 

260

130

 

 

 

 

6

 

 

2

 

270

135

 

 

 

 

6

 

 

2

 

280

140

 

 

 

 

6

 

 

2

 

290

145

 

 

 

 

7

 

 

2

 

Tabelis on toodud vajalik jäätmemahutite arv vastavalt korterite ja elanike arvule ning tühjendamise sagedustele. Väikeelamutele kehtib kuni 20‑liitrise ja kaaluga mitte rohkem kui 4 kg ning 40‑150‑liitrise ja kaaluga mitte rohkem kui 10 kg jäätmekoti või kuni 370‑liitrise jäätmemahuti puhul tühjendamise sagedus üks kord kahe nädala jooksul. Kui toimub kohapeal kompostimine, on nende jäätmekottide või mahutite tühjendamise sagedus üks kord nelja nädala jooksul.

Tabelis esinevate lühendite seletus:

1 x ndl – üks kord ühe nädala jooksul

2 x ndl – kaks korda ühe nädala jooksul

3 x ndl – kolm korda ühe nädala jooksul

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
määruse nr 34
“Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“
LISA 4

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduse vorm

 

 

 

.......................................... LINNAOSA VALITSUSELE

 

Kuupäev:

 

Allkiri:

AVALDUS

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUNUKS LUGEMISEKS

Juriidiline isik

Füüsiline isik

Taotleja nimi

Aadress

Telefon, fax, e-post

Kontaktisik

 

 

 

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise aadress(id)

 

Tallinna korraldatud jäätmeveo piirkonna linnaosa(d) ja number (numbrid)

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotletav tähtaeg

Algus

Lõpp

Avalduse esitamise kuupäev

 

 

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise põhjendus

 

Taotleja jäätmeteke (m3  või t või kg) ajaühikus (kuus või aastas)

vanapaber

biojäätmed

segaolmejäätmed

muu

 

 

 

 

Jäätmete käitlemine korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise perioodil

 

Taotleja allkiri

 

Seisukoht

Nõustuda

Mitte nõustuda

Selgitus

Kuupäev

Komisjon

 

 

 

 

Komisjoni liikme eriarvamus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 


Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
määruse nr 34
“Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“
LISA 5

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja selgituse vorm oma jäätmete käitlemise kohta

 

 

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUNUD JÄÄTMEVALDAJA KIRJALIK SELGITUS OMA JÄÄTMETE KÄITLEMISE KOHTA

Juriidiline isik

Füüsiline isik

Jäätmevaldaja nimi

Aadress

Telefon, fax, e‑post

Kontaktisik

 

 

 

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud aadress(id)

 

Tallinna korraldatud jäätmeveo piirkonna linnaosa ja number (numbrid), linnaosa vanema korralduse number (numbrid)

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise tähtaeg

Algus

Lõpp

Kirjaliku selgituse esitamise kuupäev

 

 

 

Jäätmeteke (mvõi t või kg) ajaühikus (kuus või aastas)

vanapaber

biojäätmed

segaolmejäätmed

muu

 

 

 

 

Jäätmete käitlemise viisid ja jäätmete lõppkäitluskoht korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise perioodil

 

 

 

 

Jäätmevaldaja allkiri ja kuupäev

 

Seisukoht

Nõustuda

Mitte nõustuda

Selgitus

Kuupäev

Keskkonnaamet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

 

Tallinna Linnavolikogu esimees