Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hiiu-Maleva tn 13 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2674 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 31.10.2007 korraldus number 1871
Redaktsiooni kehtivus:31.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. oktoober 2007 nr 1871-k

 

 

Hiiu-Maleva tn 13 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2674 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 192, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 22. jaanuari 2001 otsusest nr 11945 ja 19. märtsi 2001 otsusest nr 12027, millega on Tallinnas, Hiiu-Maleva tn 13 / Põllu tn 38, endisel kinnistul nr 2674 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 4323 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas, Tallinna notar Tiit Sepa 10. augustil 2001 tõendatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notariaalregistri nr 5677, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud nõudeõiguse 1/2 mõttelisele osale endisel kinnistul nr 2674 asunud ehitistele ja krundile üldsuurusega 4323 m2, Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korraldusest nr 2110-k, millega XXXXXXXX tagastati Põllu tn 38 maaüksus pindalaga 2030 m², litsentseeritud maamõõtja Marek Tammemäe koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 35/05/1 ning maa tagastamise toimiku nr 13989 materjalidest:

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Hiiu-Maleva tn 13;

1.2 pindala: 2318 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2674 pindalaga 4323 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 56/100 mõttelises osas; elukoht XXXXXXX, New York, USA.

3. Hiiu-Maleva tn 13 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101024747 elamu (admin.hoone), ehitisregistri koodiga 101024748 elamu-pesuköök (elamu-kuur)) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 56/100 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 08.10.2007.

Punktis 2 nimetatud isik on omandanud ehitised 31. detsembril 2004 vara üleandmise akti nr 794 alusel.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 2674 maa-ala suurusega 995 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 112 (ükssada kaksteist) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

7.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon.

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. oktoobri 1999 korraldus nr 7075-k.

9. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ning XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

10.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär