Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 24.10.2007 korraldus number 1847
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2021 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 28.01.2021 nr 16, vastuvõetud 28.01.2021
Tvk o 19.05.2016 nr 96, vastuvõetud 19.05.2016

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. oktoober 2007 nr 1847-k

 

 

Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutustega:

- Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsiooniks tööstusettevõtete ala, mis on mõeldud tööstusettevõtete ja ladude alana, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut;

- detailplaneeringuga on kavandatud hoonestamata Tallinna linna omandis oleva Betooni tn 6b kinnistu jagamine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks, mis annab võimaluse piirkonnas äri- ja tootmistegevuse arendamiseks väikeettevõtetele;

- detailplaneeringuga on kavandatud Aktsiaseltsi SEBE kui Eesti suurema kaugliinivõrguga ettevõtte olemasoleva remondibaasi laiendamine Betooni tn 6a kinnistul ja Betooni tn  6b kinnistule kahe parkla kokku 47 parkimiskohaga rajamine, mis lahendab busside parkimisprobleemid selle läheduses.

 

 

     

1. Kehtestada Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 07046, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas asuval 4,55 ha suurusel maa-alal Betooni tn 6a  hoonestatud kinnistul olemasoleva tootmishoone laiendamine ning Betooni tn 6b hoonestamata kinnistu jagamine 11 krundiks: jagamisel tekkivale 6 krundile ehitusõiguse määramine kokku kuni 12 maksimaalselt 5-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks; lisaks 4 transpordimaa sihtotstarbega krundi, neist 2 busside parkla ja 2 avalikult kasutatava tänava rajamiseks, ning 1 tootmismaa sihtotstarbega alajaama krundi moodustamine.
(Kehtetu osaliselt - Sarruse tn 1 kinnistu osas, Tvk o 19.05.2016 nr 96, vastuvõetud 19.05.2016;
kehtetu osaliselt - Sarruse tn 16 kinnistu osas, Tvk o 28.01.2021 nr 16, vastuvõetud 28.01.2021)

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 16. oktoobril 2007 sõlmitud lepingule nr TT-59/L.

3. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 24. oktoobri 2007

korralduse nr 1847-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas” juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneering, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas asuval 4,55 ha suurusel maa-alal Betooni tn 6a  hoonestatud kinnistul olemasoleva tootmishoone laiendamine ning Betooni tn 6b hoonestamata kinnistu jagamine 11 krundiks: jagamisel tekkivale 6 krundile ehitusõiguse määramine kokku kuni 12 maksimaalselt 5-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks; lisaks 4 transpordimaa sihtotstarbega krundi, neist 2 busside parkla ja 2 avalikult kasutatava tänava rajamiseks, ning 1 tootmismaa sihtotstarbega alajaama krundi moodustamine.

 

Haldusakti põhjendused

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Betooni tänava äärses tööstusrajoonis äri- ja tootmishoonete kvartalis, ca 700 m kaugusel Peterburi teest, hõlmates Betooni tn 6a ja 6b kinnistuid. Planeeritava maa-ala suurus on ~ 4,55 ha, sellest krunditava maa-ala suurus 3,6 ha.

Kontaktvööndi hoonestust iseloomustavad suured lao- ja tootmishooned, mis sihtotstarvet silmas pidades pigem laiutavad kui suunduvad kõrgustesse. Korruselisus on maksimaalselt 3-4 korrust.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsiooniks tööstusettevõtete ala, mis on mõeldud tööstusettevõtete ja ladude alana, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi; uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Aktsiaseltsile SEBE kuuluval Betooni tn 6a kinnistul paiknevad busside remondihall ja valvurihoone. Tallinna linna omandis olev Betooni tn 6b kinnistu on hoonestamata. Betooni tn 6a kinnistu sihtotstarve on tootmismaa, Betooni tn 6b kinnistu sihtotstarve on äri- ja tootmismaa.  Planeeringuala sisse jääb osaliselt Betooni tänav lõik T2 kinnistu. Läänest külgneb planeeringuala perspektiivse tänava maa-alaga, kus tänav on veel välja ehitamata.

Planeeritava ala edela- ja lääneosa on liigniiske ning võsastunud, väärtuslikke puid leidub vähesel määral. Osa planeeritavast alast on kaetud ehitusprahiga.

Juurdepääs planeeringualale toimub Betooni tänavalt. Piirkonna töötajad liiguvad valdavalt individuaaltranspordiga, kuid on võimalik ka ligipääs mööda Betooni tänavat liikuva liinibussiga. Aktsiaseltsile SEBE kuuluva Betooni tn 6a kinnistu töötajate parkimine on lahendatud osaliselt Betooni tänava äärde rajatud ajutises avaliku kasutusega parklas.

Detailplaneeringuga ette nähtud äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntide moodustamine ühtib piirkonnale iseloomuliku maakasutusega. Planeeringuga on kavandatud hoonestamata Tallinna linnale kuuluva Betooni tn 6b kinnistu jagamine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks, mis annab võimaluse piirkonnas äri- ja tootmistegevuse arendamiseks väikeettevõtetele, kellel ei ole vajadust suurte kruntide järele. Detailplaneeringuga on antud võimalus Betooni tn 6a kinnistul (positsioon 7) asuva tootmishoone laiendamiseks.

Betooni tn 6b kinnistu on ettenähtud jagada üheteistkümneks krundiks: kuueks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega, neljaks transpordimaa sihtotstarbega ja üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks (positsioon 12) alajaama rajamiseks.

Krundid positsioon 1-6 on pindalaga 2500 m2, neist igale võib ehitada kuni kaks maksimaalselt 5-korruselist kuni 22 m kõrgust äri- ja tootmishoonet ehitusaluse pinnaga kuni 1000 m2. Kruntidele on planeeritud hoonestusalad krundi omavaheliste piirideni võimaldamaks vastavalt vajadustele krunte liita. Planeering näeb ette võimaluse kruntide liitmiseks tingimusel, et liidetavate kruntide ehitusõigused moodustavad liitumise tulemusena tekkinud uue krundi ehitusõiguse järgmiselt: lubatud hoonete arvud liituvad, lubatud ehitusalad ja hoonetealused pinnad liituvad, hoonete lubatud kõrgus ei muutu. Liidetud kruntidel on lubatud ehitada tingimusel, et kokkuliidetud ehitusõigusi ei ületata.

Transpordimaa sihtotstarbega maaüksustele (positsioonid 10 ja 11) on kavas rajada avalikuks kasutamiseks mõeldud tänav, kust on planeeritud juurdepääsud kõikidele planeeritud kruntidele. Kavandatav tänav ühendab Betooni tänavat perspektiivse tänavaga.

Parkimiskohtade arvutusel on aluseks võetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 vahevööndi norm. Kokku on planeeritud kruntide teenindamiseks kavandatud 251 parkimiskohta.  Parkimine on ette nähtud lahendada omal krundil hooneväliselt ja vajadusel ka hoone mahus. Kahele transpordimaa sihtotstarbega krundile (positsioonid 8 ja 9), mis on kavas anda Aktsiaseltsi SEBE kasutusse, on ettenähtud 47 parkimiskohta bussidele.

Ajutiselt on kruntide omanikel võimalik kasutada lisaks Betooni tänava äärde rajatud ajutist avaliku kasutusega parklat, kus on kokku 73 parkimiskohta. Parkla likvideeritakse kui see jääb ette Betooni tänava laiendamisele.

Planeeritaval maa-alal väärtuslik kõrghaljastus puudub, olemasolev kõrghaljastus on väheväärtuslik (IV väärtusklass). Ligikaudu pool planeeritavast alast on kaetud väheväärtusliku võsaga, esindatud on vaher, kask, saarvaher ja erinevad paju liigid. Ala lääneosa on madal ja vesine, selle lõpetab aru- ja sookase noorendik.

Olemasolev väheväärtuslik haljastus likvideeritakse ning kompenseeritakse asendusistutusega Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 kehtestatud tingimustel ja korras. Planeeritavale alale rajatakse korrapärane haljastus väärtuslike ja koolitatud istikutega. Planeeritav haljastus järgib planeeritavate äri- ja tootmishoonete sirget joont – haljastus on ette nähtud ala lõuna-, ida- ja lääneküljele, ridaistutusena mööda krundi piiri. Rajatav haljastus pehmendab massiivsete hoonete kontuure ja ilmestab seega vaadet alale. Betooni tänava maa-alal olevad ajutised parklad on kavas liigendada madal- ja kõrghaljastusega.

Kuna Betooni tn 6a ja 6b kinnistute vahetus läheduses Aktsiaseltsile Tallinna Küte kuuluv kaugküttevõrk puudub, ei kuulu planeeritav maa-ala Tallinna kaugküttepiirkonda.

Betooni tn 6b kinnistul asuva jäätmaa kasutuselevõtuga vähendatakse piirkonnas kuritegevuse ohtu.

 

Detailplaneeringu menetlus

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 3. juunil 1999 registreeritud avaldusega Aktsiaseltsi SEBE esindaja Toivo Leht. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 5. juunil 2003 sõlmitud lepinguga nr DP-108-03 üle antud Aktsiaseltsi SEBE esindajale Riivo Sepparile. 15. juunil 2007 lõpetati 5. juunil 2003 sõlmitud leping nr DP-108-03 ning sellega loeti täidetuks kõik lepingust tulenevad poolte kohustused.

Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 20. juunil 2007 sõlmitud lepinguga nr DP-75/L-07 taaskord üle antud Aktsiaselts Lasnamäe Tööstuspark esindajale Rein Pinnile.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korraldusega nr 5111-k.

Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2005 korraldusega nr 1352-k muudeti Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korralduse nr 5111-k punktiga 1.91 algatatud Betooni tn 6a, 6b ja 6c kinnistute detailplaneeringu nimetust ning loeti uueks nimetuseks “Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneering”. Nimetust muudeti, kuna planeeritaval alal asuvad Betooni tn 6a ja Betooni tn 6b kinnistud, Betooni tn 6c maaüksust ei ole riigi maakatastris registreeritud. Betooni tn 6b kinnistu jagamise toiminguid alustati 1997. aastal, kuid detailplaneeringu puudumise tõttu ei olnud neid võimalik lõpule viia.

Detailplaneeringu on koostanud K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korraldusega nr 5111-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega.

Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2005 korraldusega nr 1352-k (koostajaks Osaühing KAEM PROJEKT, töö nr DP-138). Vastu võetud detailplaneeringu kohaselt oli kavandatud Lasnamäe linnaosas 4,55 ha suurusel maa-alal asuval hoonestatud kinnistul olemasoleva tootmishoone laiendamine ja hoonestamata kinnistu jagamisel tekkivatele kruntidele kokku kaheksa kuni 3-korruselise tootmishoone ehitamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19. juulist kuni 2. augustini 2005. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 9. juulil 2005. Avalikustamise käigus ei laekunud kirjalikke pretensioone ega täiendavaid ettepanekuid.

Leping detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamiseks jäi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Aktsiaseltsi SEBE vahel sõlmimata.

Tallinna Ettevõtlusamet tegi 25. aprillil 2006 ettepaneku kaaluda detailplaneeringu muutmist Betooni tn 6b kinnistu osas eesmärgiga suurendada planeeringuga moodustatavate kruntide ehitusõigust.

Kokkuleppel Aktsiaseltsiga SEBE koostati Aktsiaseltsi Lasnamäe Tööstuspargi tellimusel uus detailplaneering, kus Tallinna linna omandis oleva Betooni tn 6b kinnistu osas muudeti planeeringulahendust vastavalt Tallinna Ettevõtlusameti ettepanekule.

Sellest tulenevalt tunnistati Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 korraldusega nr 1313-k kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2005 korralduse nr 1352-kBetooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine” punktid 1 ning 3 Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmise kohta.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Halduskogu, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Maa-amet, Tallinna Kommunaalamet, aktsiaselts Eesti Gaas, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Aktsiaselts SEBE ja Aktsiaselts Lasnamäe Tööstuspark kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Osaühing Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond kooskõlastas detailplaneeringu järgmise lisatingimusega: tööjoonised tuleb täiendavalt kooskõlastada. Tingimus täidetakse tööprojekti staadiumis.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult tänavavalgustuse osakond  kooskõlastas detailplaneeringu ent märkis, et Aktsiaselts KH Energia - Konsultilt võtta tehnilised tingimused ja tööprojekt täiendavalt kooskõlastada. Tingimus täidetakse tööprojekti staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: veevarustuse „paarisühenduse” vajadus täpsustatakse kinnistu hoonestuse ja veevajaduse selgumisel; järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Tingimused täidetakse tööprojekti staadiumis.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas Betooni tn 6a ja 6b detailplaneeringu järgmiste tingimustega: ehitusprojekti mahus teostada täiendavad ehitusgeoloogilised- ja reostusuuringud; ehitus- ja haljastusprojekt kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Tingimused täidetakse ehitusprojekti staadiumis.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 korraldusega nr 1313-k.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 4. juulil 2007. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 17. juulist kuni 31. juulini 2007 ning väljapaneku ajal ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 7. juulil 2007. Tulenevalt asjaolust, et avaliku väljapaneku kestel ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti, ei olnud detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine vajalik.

16. oktoobril 2007 Tallinna linnaga sõlmitud lepinguga nr TT-59/L võtsid Aktsiaselts Lasnamäe Tööstuspark ning Aktsiaselts SEBE endale kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal detailplaneeringus ettenähtud teede ja tehnovõrkude väljaehitamise ning haljastuse rajamise järgnevalt: Aktsiaselts Lasnamäe Tööstuspark finantseerib 67% avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse ja tänavavalgustuse väljaehitamisest, 100% sajuveekanalisatsiooni väljaehitamisest ning 100% nende kinnistuga piirneva (põhijoonisel ajutine parkla P-40) parkla väljaehitamisest; Aktsiaselts SEBE finantseerib 33% avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse ja tänavavalgustuse väljaehitamisest ning 100% nende kinnistuga piirneva (põhijoonisel ajutine parkla P-33) parkla väljaehitamisest. Samas kohustub Aktsiaselts Lasnamäe Tööstuspark kaasama Aktsiaseltsi SEBE esindajat lepingu raames läbiviidavate riigihangete kavandamise ja pakkumuste käsitlemise protsessi.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Eeltoodud kaalutlustel on Betooni tn 6a ja 6b kinnistute detailplaneering esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks.

 

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär