Endise "Otti II nr.2" maa osaline kompensatsiooni määramine

Tallinna Linnavalitsus 17.10.2007 korraldus number 1780

Redaktsiooni kehtivus 17.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. oktoober 2007 nr 1780-k

 

 

Endise “Otti II nr. 2“ maa osaline
kompensatsiooni määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 2 p 1, § 13, § 15 lg 1, Maa hindamise seaduse § 9 lg 1,      lg 3, lg 5, lg 6, lg 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 11, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra punktidega 33, 34, 37 ja 371  ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. aprilli 1994 otsusest nr 2740 ja 10. septembri 2001 otsusest nr 12213, Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2006 korraldusest nr 960-k ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 616 materjalidest:

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 03.10.2007 akt nr 2581.

2. Määrata Haabersti linnaosas ja Mustamäe linnaosas, endisel Harjumaal, Harku vallas, Haabersti mõisast eraldatud talukoht “Otti II nr. 2“ endisel kinnistul nr 20 asuva 171521 m2 (üldpindala 173900 m2) suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 1162381 (üks miljon ükssada kuuskümmend kaks tuhat kolmsada kaheksakümmend üks) krooni.

3. Määrata punktis 2 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/6 mõttelises osas, summas 193730 (ükssada üheksakümmend kolm tuhat seitsesada kolmkümmend) krooni.

4. Punktis 3 nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium kolmes võrdses osas:

2008. aasta neljandas kvartalis 64577 krooni;

2009. aasta neljandas kvartalis 64577 krooni;

2010 aasta neljandas kvartalis 64576 krooni.

5. Õigustatud subjekt on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama Tallinna Maa-ametile vormikohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama Tallinna Maa-ametile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui esitatud põhjused loetakse mõjuvateks, pikendatakse kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui leitakse, et kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, jäetakse tähtaja pikendamise taotlus rahuldamata, teavitades sellest taotlejat.

Kui õigustatud subjekt kuue kuu jooksul, arvates kompensatsiooni määramise korralduse vastuvõtmisest või eelnimetatud pikendatud tähtajaks ei esita avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks pangakontole, tunnistab Tallinna Linnavalitsus kompensatsiooni määramise korralduse kehtetuks ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

6. Endise kinnistu nr 20 maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus 142934 m2 osas  lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

7. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikule.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

17. oktoobri 2007

korraldusega nr 1780-k

 

AKT nr 2581

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra p 24 ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse    p 2.1.12.2 alusel.

2. Kompenseeritava maatüki asukoht

Harju maakond

Tallinn

Otti II nr. 2

92400

18 (75 kr/m2)

(maakond)

(linn)

(endine aadress)

maa pindala m2

(1993. a hinnatsooni nr)

Harju maakond

Tallinn

Otti II nr. 2

15200

16 (70 kr/m2)

(maakond)

(linn)

(endine aadress)

maa pindala m2

(1993. a hinnatsooni nr)

Harju maakond

Tallinn

Otti II nr. 2

40900

19 (50 kr/m2)

(maakond)

(linn)

(endine aadress)

maa pindala m2

(1993. a hinnatsooni nr)

Harju maakond

Tallinn

Otti II nr. 2

19000

15 (70 kr/m2)

(maakond)

(linn)

(endine aadress)

maa pindala m2

(1993. a hinnatsooni nr)

Harju maakond

Tallinn

Otti II nr. 2

6400

28 (70 kr/m2)

(maakond)

(linn)

(endine aadress)

maa pindala m2

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. aprilli 1994 otsusega nr 2740 ja 10. septembri 2001 otsusega nr 12213 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 173900 m2 ja tunnistatud õigustatud subjektideks järgmised isikud:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

XXXXXXXX

ees- ja perekonnanimi

1/6

mõttelises osas

28983,333
pindala m2

3.2

XXXXXXXX

ees- ja perekonnanimi

1/3

mõttelises osas

57966,666
pindala m2

3.3

XXXXXXXX

ees- ja perekonnanimi

1/3

mõttelises osas

57966,666 
pindala m2

3.4

XXXXXXXX

ees- ja perekonnanimi

1/6

mõttelises osas

28983,333 
pindala m2

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud maast ei kuulu tagastamisele Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 1 alusel
171521 m2 maast 1/6 mõttelist osa.

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

 

Hinnatsooni nr

Maa

maksustamishind (kr/m2)

maa pindala (m2)   koefitsient      Maa maksumus (kr)

 

 

 

15, 16, 18, 19, 28

67,769

171521

       0,1

1162381

 

 

 

 

 

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku 1162381 (üks miljon ükssada kuuskümmend kaks tuhat kolmsada kaheksakümmend üks) krooni.