Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017
Tallinna Linnavolikogu 18.10.2007 otsus number 252
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 09.09.2010 nr 193, jõustumine 01.01.2011,
lugeda euro kasutusele võtmisel õigusaktis märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2007 nr 252

 

 

 

 

Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõige 4 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord” § 17 lõike 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53 “Tallinna arengukava 2006-2021” ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsusest nr 6,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 vastavalt lisale.

2. Arvestada Tallinna huvihariduse võrgu arengukavaga 2007-2017 Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavate linna eelarve võimalustele.

3. Tallinna Haridusametil avaldada Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 Tallinna veebilehel.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Haridusametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA