Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 18.10.2007 määrus number 30
Jõustumine:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2007 nr 30

 

 

Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 363 ja kaubandustegevuse seaduse § 20 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 21 “Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine“ punktidega 5 ja 9.2.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruses nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse 7. jao pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 Avaliku ürituse ja avalikul üritusel kaubanduse korraldamine Raekoja platsil ning Vabaduse väljakul“;

2) paragrahvi 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“§ 17. Avaliku ürituse ja avalikul üritusel kaubanduse korraldamise kestvus

(1) Raekoja platsil toimuva meelelahutusliku sisu ja meelelahutusliku ja/või kultuurilis-informatiivse sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse, mis ei ole laat, turg ja jms, kestvus ei tohi ületada 5 päeva.

(2) Raekoja platsil toimuva kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse (laat,turg jms) kestvus on 1 päev, välja arvatud üritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutused või nende poolt volitatud isikud linnavalitsuse loa alusel.

(3) Vabaduse väljakul toimuva avaliku ürituse kestvus ei tohi ületada 5 päeva, v.a erandjuhtudel linnavalitsuse loa alusel.“;

3) määrust täiendatakse paragrahviga 171 järgmises sõnastuses:

“§ 171. Kaubanduse korraldamine Raekoja platsil toimuval avalikul üritusel

(1) Meelelahutusliku sisuga avalikul üritusel (mis ei ole laat, turg jms) on lubatud kaubelda avaliku ürituse loas märgitud avaliku ürituse toimumise ajal Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt kooskõlastatud kaubaga ja piiritletud alal.

(2) Kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avalikud üritused (laat, turg jms) toimuvad kolmapäeviti perioodil 1. maist kuni 30. septembrini. Kauplemine on lubatud ajavahemikus 8.00-19.00. Kauplemisinventari paigaldamine ja eemaldamine peab toimuma samas ajavahemikus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud korda ei rakendata kaubandusliku sisuga üritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutused või nende poolt volitatud isikud linnavalitsuse loa alusel.“;

4) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Raekoja platsil kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse (laat, turg jm) korraldamiseks väljastatakse avaliku ürituse luba taotlejatele, kellele vastavalt Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määrusega nr 21 kinnitatud “Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korrale“ on linnaosa valitsus andnud eelneva nõusoleku kasutada Raekoja platsi kaubandustegevuseks.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees