Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaselts Itella ja Tallinna linna vahel sõlmitava otsekorraldusteenuse lepingu ning Aktsiaselts Hansapank ja Tallinna linna vahel sõlmitavate saaja otsekorralduse lepingute projekti heakskiitmine ning volituste andmine Katrin
Tallinna Linnavalitsus 10.10.2007 korraldus number 1771
Redaktsiooni kehtivus:10.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. oktoober 2007 nr 1771-k

 

 

Aktsiaselts Itella ja Tallinna linna vahel sõlmitava otsekorraldusteenuse lepingu ning Aktsiaselts Hansapank ja Tallinna linna vahel sõlmitavate saaja otsekorralduse lepingute projekti heakskiitmine ning volituste andmine Katrin Kendrale või Silver Tammele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2:

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Aktsiaselts Itella ja Tallinna linna vahel sõlmitava otsekorraldusteenuse lepingu projekt koos lisadega.

2. Kiita heaks juurdelisatud Aktsiaselts Hansapank ja Tallinna linna vahel sõlmitavate saaja otsekorralduse lepingute projekt koos lisadega.

3. Kiita heaks juurdelisatud volikirja projekt, millega Tallinna linn volitab Aktsiaseltsi Itella edastama Aktsiaseltsile Hansapank ja vastu võtma saaja otsekorralduslepingu raames Aktsiaseltsi Hansapank poolt edastatavaid faile, kasutades selleks Aktsiaseltsi Itella ja Aktsiaseltsi Hansapank vahelist sidekanalit.

4. Volitada Tallinna Linnakantselei finantsdirektorit Katrin Kendrat või Tallinna Linnakantselei linnakassa juhataja asetäitjat Silver Tamme Tallinna linna nimel alla kirjutama Aktsiaseltsiga Hansapank  sõlmitavatele saaja otsekorralduse lepingutele koos lisadega, käesoleva korralduse punktis 3 märgitud volikirjale ning Aktsiaseltsiga Itella sõlmitavale otsekorralduseteenuse lepingule koos lisadega.

5. Tallinna linna ametiasutuste juhtidel, kelle ametiasutuse või hallatava asutuse tulud laekuvad saajalepingute alusel:

5.1  esitada Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele teenistujate loetelu, kellel on õigus kasutada internetipõhist otsekorralduse programmi koos sellest tulenevate õiguste, kohustuste ja vastutusega;

5.2 esitada maksenõuded vähemalt üks päev enne maksepäeva algust ning teavitada eelnevalt maksjat osutatud teenusest ja selle eest tasumisele kuuluvast summast;

5.3 lahendada maksja poolt esitatud otsekorralduse teenust puudutavad pretensioonid, nõuded ja probleemid, mille lahendamine panga kasutada oleva otsekorralduse maksjalepingute andmebaasi alusel ei ole võimalik;

5.4 viivitamatult informeerida kirjalikult maksjat otsekorralduse saajalepingu lõpetamisest.

6. Ametiasutuse juht vastutab ametiasutuse või hallatava asutuse teenistujatele või töötajatele antud internetipõhise otsekorralduse programmi kasutusõiguse, maksenõudes sisalduvate andmete õigsuse ning tema teenistujate või töötajate poolt teostatud toimingute eest.

7. Tallinna Linnakantselei finantsteenistusel tasuda otsekorralduse teenustasud Tallinna eelarves finantskuludeks ettenähtud vahenditest.

8. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Itella, Aktsiaseltsile Hansapank, Aktsiaseltsile Sampo Pank, Nordea Panga Eesti filiaalile, Aktsiaseltsile Eesti Krediidipank, Tallinna Äripanga Aktsiaseltsile, Svenska Handelsbanken Eesti filiaalile ning Tallinna linna ametiasutustele ja hallatavatele asutustele, kes tegutsevad sõlmitavate otsekorralduse saajalepingute alusel.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

10. oktoobri 2007

korralduse nr 1771-k

LISA 1

 

 

 

 

 

 

OTSEKORRALDUSTEENUSE LEPING NR ………..

Käesolev leping on sõlmitud ..…“ ……………......2007.

Käesoleva lepingu (edaspidi Leping) on sõlminud Aktsiaseltsi Itella (edaspidi: Itella), registrinumbriga 10179336, asukohaga Pärnu mnt 158, Tallinn, 11317, keda esindab seaduse ja põhikirja alusel tegutsev juhatuse esimees Mait Sooaru, isikukood 37210060276 ja Tallinna Linn (edaspidi: Saaja), registrinumbriga 75014920 asukohaga vabaduse väljak 7 Tallinn 15199, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ….. oktoobri 2007 korralduse nr ………. alusel,

leppisid kokku alljärgnevas:

1.       LEPINGU ESE

 

1.1     Leping reguleerib Saaja ja Itella vahelisi suhteid, mis on seotud otsekorralduste andmete edastamise ja töötlemisega poolte vahel ja Itella poolt panka­dele (edaspidi “Pank“), kellega Itella on sõlmi­nud otsekorralduse failide töötle­mise ja edastamise lepingu või tegut­seb Saaja antud volituse alusel.

1.2     Lepingu osad on alljärgnevad Lisad:

Lisa nr. 1 – Debiteerimistingimused

Lisa nr. 2 – Kontaktisikud

Lisa nr. 3 – Teenustasud

 

2.       MÕISTED

 

debiteerimisperiood – ajavahemik makseperioodis, mille piires võib maksja maks­jalepingus kokku leppida maksepäeva;

maksjaleping  Panga ja maksja vaheline maksja otsekorralduse leping, millega maksja volitab panka teostama maksepäeval debiteerimiskorralduses märgitud makse saaja arveldus­kontole;

makse – Panga poolt teostatav maksetehing, mille käigus maksja kontot debiteeritakse ja saaja kontot krediteeritakse maksenõude alusel ja maksjalepingu tingimuste koha­selt;

makselimiit e. li­miit – maksja poolt määratud makse summaline ülempiir maksja­lepingu tingimuste kohaselt teostatava ühe makse kohta;

maksepäev e. väärtuspäev – maksjalepingus kokkulepitud kuupäev, mil­lal pank teostab makse;

maksenõue e. nõue – Saaja poolt esitatav või tema volitusel, Itella poolt maksjalepingute ja arvete alusel genereeritav andmekogum, mille alusel Pangal tekib kohustus makse teostamiseks vastavalt maksjalepingu tingimustele;

maksetunnus e. maksjalepinguid – Saaja kasuks sõlmitud maksjalepingu unikaalne tunnus (viitenum­ber);

veebilahendus – Itella poolt pakutav keskkond otsekorraldusteenusega seotud informatsiooni haldamiseks, mis sisaldab endas võimalusi otsekorralduslepingute informatsiooni vaatamiseks/eksportimiseks, debiteerimistulemuste informatsiooni vaatamiseks/eksportimiseks ja maksenõuete informatsiooni sisestamiseks/importimiseks;

 

3.    POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. ITELLA KOHUSTUB

3.1.1.        Informeerima Saajat Pangas vormistatud Maksjalepingutest veebilahenduse kaudu.

3.1.2.        Võtma Saajalt vastu maksenõuete informatsiooni veebilahenduse kaudu  kuni Lepingu Lisas nr. 1 määratud tähtajani.

3.1.3.        Informeerima Saajat maksenõuete debiteerimistulemustest veebilahenduse kaudu vastavalt Lepingu Lisas nr. 1 määratud tähtajale.

3.1.4.        Edastama Pangale punktis nr. 3.1.2 kirjeldatud ja nõuete kohaselt edastatud maksenõuded.

 

3.2. SAAJA KOHUSTUB

3.2.1.        Edastama Itellale maksenõuete informatsiooni veebilahenduse kaudu vastavalt Lepingu Lisas nr. 1 kokkulepitud tingimustele.

3.2.2.        Tasuma Itella-le teenustasud vastavalt Lepingu Lisale nr. 3, hiljemalt 10 päeva jooksul, peale vastava arve väljastamist.

 

3.3   POOLED  KOHUSTUVAD

3.3.1.        Informeerima koheselt teise poole kontaktisikuid, kõigist lepingu täitmist ohustava­test sündmus­test, kasutades selleks Lepingu Lisas nr. 2 toodud kontaktandmeid.

3.3.2.        Tasuma teisele poolele iga tasumisega viivitatud päeva eest 0,05% viivist tasu­mata arve summast kui Pool on ületanud 10 päevast arve maksetähtaega, teenustasu või leppetrahvi maksmisel.

 

4.    OTSEKORRALDUSTE TÄITMINE

4.1.             Otsekorralduse maksenõude saab täita ainult nende maksjate osas, kes on sõlminud vas­tava maksjalepingu Pangaga.

4.2.             Otsekorralduse Maksjalepingut saavad sõlmida ainult nende Pankade kliendid, keda teenindav pank on sõlminud vastavasisulise lepingu Saajaga või Itellaga.

4.3.             Itella tagab koostöös käesoleva Lepingu Lisas 1 toodud pankadega, et pankades saab maksjalepingut täita ainult käesoleva Lepingu Lisas 1 kokkulepitud tingimustel.

4.4.             Pank ja Itella lähtuvad otsekorralduste täitmisel Lepingu Lisas nr. 1 kokkulepitud tingimustest.

4.5.             Kui Saaja kontole on laekunud talle mittekuuluv summa, on Saaja ko­husta­tud vale­kande avastami­sel sellest koheselt teatama Itellale ning ta­gastama summa maksjale, või Itellale juhul, kui Itella on Saaja eest tasunud maksjale.

 

5.       VASTUTUS

5.1.             Pooled vastutavad endale Lepinguga võetud kohustuste täitmise eest vasta­valt Eesti õigusakti­dele.

5.2.             Vastutus Poolte vahel mis tahes kahju suhtes on piiratud leppetrahvide ja mis tahes otseste kah­jude hüvitami­sega.

5.3.             Maksenõuete ja lepingute alusel genereeritud nõuete õiguslikkuse eest vastutab Saaja.

5.4.             Pooled ei vastuta Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmise eest, kui see on põhjusta­tud asjaolust, mida rahvusvahelises praktikas ja/või Eesti sea­duste kohaselt käsitletakse nn. vää­ramatu jõuna (Force Majeure).

 

6.         KONFIDENTSIAALSUS

6.1               Kumbki Pool ei tohi ilma teise Poole nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele Lepingut puudutavat või selle alusel teiselt Poolelt saadud informatsiooni (v.a käesolev leping ja selle lisad).

6.2               Lähtudes Krediidiasutuste seaduses sätestatud pangasaladuse definitsioonist kohustuvad Pooled hoidma saladuses igasugust Panga kliendiandmeid puudutavat informatsiooni, mis tal on Lepingu sõlmimise või täitmise käigus saanud teatavaks.

 

7.         MAKSJATE  PRETENSIOONID

7.1.             Itella lahendab koostöös Pangaga maksjate poolt esitatud otsekorraldust puudutavad problee­mid ja nõuded.

7.2.             Saaja lahendab maksjate poolt esitatud maksenõude õiguslikkust puu­duta­vad nõuded.

7.3.             Nõuete ja probleemide lahendamisel annavad Pooled vajalikku abi ja infor­matsiooni teinetei­sele klientide hea teenindamise tagamiseks.

 

8.    LEPINGU KEHTIVUS JA TINGIMUSTE MUUTMINE

 

8.1.             Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest ja on sõlmitud määramata ajaks.

8.2.             Lepingu tingimuste või Lepingu Lisade tingimuste muutmise soovi korral, kohustub muudatust sooviv Pool esitama soovitud muudatused kirjalikult teisele Poolele vähe­malt 30 (kolmkümmend) päeva enne soovitud muudatuse algust.

8.3.             Lepingu punktis nr. 8.2 nimetatud teatise kättesaanud Pool kohustub teisele Poolele 10 (kümne) päeva jooksul kirjalikult teatama, kas lepingu tingimuste muutmine soovitud kujul on aktsepteeritav. Juhul kui pooled ei jõua muudatuste osas kokkuleppele, siis on neil õigus Leping lõpetada vastavalt punktile 8.4.

8.4.             Lepingu võib kumbki pool lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirja­likult vähemalt kolm (3) kuud ette.

8.5.             Kui Leping lõpetatakse vastavalt punktile 8.4 kehtivad kõik kokkulepitud tingimused kuni Lepingu lõppemiseni.

8.6.             Saaja on kohustatud lepingu lõpetamisest teatama koheselt Maksjatele.

 

 

Itella:                                                                             SAAJA:

 

ITELLA AS                                                                  Tallinna Linn

reg.kood. 10179336                                                        reg.kood 75014920

Pärnu mnt. 158, Tallinn, 11317                                         Vabaduse väljak 7 Tallinn 15199

 

 

_________________                                                   ___________________

Mait Sooaru                                                                   ……………………….

Juhatuse esimees                                                            ………………………..

 

 

 

Lisa 1, mis kuulub „….“ …………………..2007 ITELLA AS-i ja Tallinna Linna vahel sõlmitud OTSEKORRALDUSTEENUSTE LEPINGU ………. juurde.

 

Itella AS oma juhatuse esimehe Mait Sooaru isikus ja Tallinna Linna …………………………………………………….. isikus lepivad käesolevaga kokku, et Saajale rakendatavad debiteerimistingimused on alljärgnevad:

DEBITEERIMISTINGIMUSED

1.                   sama maksjalepingu ID korduvdebiteerimine jooksval kuul                 keelatud

2.                   osaline debiteerimine (maksja saldo või limiidi ulatuses)                      keelatud/lubatud

3.                   makse unikaalne tunnus nõudes                                                        viitenumber

4.                   kontrolljärgu olemasolu maksetunnuses                                             jah

5.                   maksetunnuse minimaalne pikkus                                                     17

6.                   maksetunnuse maksimaalne pikkus                                                   17

7.                   maksetunnuse prefiks                                                                      -    

8.                   eraisikute maksjalepingute sõlmimine ja lõpetamine                            pangas

9.                   juriidiliste isikute maksjalepingute sõlmimine ja lõpetamine                  pangas

10.               saaja laekumise arve (see punkt määrab ühtlasi milliste Pankade lõikes Itella Saajale teenust pakub)

a.       Hansapanga maksjatele                                                     

b.       SEB Eesti Ühispanga maksjatele                                        

c.       Sampo Panga maksjatele                                                   

d.       Nordea Panga maksjatele

e.       Krediidipanga maksjatele

f.        Handelsbankeni maksjatele

g.       Tallinna Äripanga maksjatele

(otsekorralduste ristkasutuse juurutamise korral teiste pankadega on võimalus Saaja kirjaliku taotluse alusel sõlmida kirjalik kokkulepe otsekorralduse teenuse laiendamiseks teistele eelpoolnimetamata pankadele).   

11.               maksenõuete Itella-le edastamise tähtaeg iga kuu                              ....* kuupäev

12.               debiteerimisperioodi esimene kuupäev iga kuu                                   .... kuupäev

13.               debiteerimisperioodi viimane kuupäev iga kuu                                    .....kuupäev

 

*   Kui kuupäev ei ole pangapäev, siis edastatakse info märgitud kuupäevale eelneval pangapäeval.

 

 

Itella:                                                                             SAAJA:

 

 

__________________                                                 ___________________

Mait Sooaru                                                                   ……………………………………..

Juhatuse esimees                                                            ……………………………………..

 

 

 

Lisa 2, mis kuulub „….“ …………………..2007 ITELLA AS-i ja Tallinna Linna vahel sõlmitud OTSEKORRALDUSTEENUSTE LEPINGU ………. juurde.

 

Itella AS oma juhatuse esimehe Mait Sooaru isikus ja Tallinna Linna …………………………………………………….. isikus lepivad käesolevaga kokku, et nende poolt määratud kontaktisikud on alljärgnevalt näidatud isikud:

 

Itella:

Failivahetus ja krüpteerimine

……………………………..….

Toote administraatorid

…………………………………

 

Saaja:

 

…………………………………

 

 

Itella:                                                                             SAAJA:

 

 

__________________                                                 ___________________

Mait Sooaru                                                                   …………………………………

Juhatuse esimees                                                            …………………………………

 

 

 

Lisa 3, mis kuulub 11.04.2007 Itella Information AS-i ja Tallinna Linnavalitsus vahel sõlmitud LEPINGU Nr. EMK-OS-0091 juurde.

 

Itella Information AS oma juhatuse esimehe Mait Sooaru isikus ja Tallinna Linnavalitsus …………………………………………………….. isikus lepivad käesolevaga kokku, et Saaja ja Itella vahel rakendatakse järgmiseid teenustasusid (lisandub käibemaks):

 

kuni 15 000 otsekorralduse nõuet kuus

·       Kuutasu                                                                        250 kr  

(sisaldab lepingute baasi haldamist, failide jagamist pankade vahel, makseinformatsiooni väljavõtmist arvete failist, kliendituge jms.)

  • Muude pankade debiteerimistasu                                    1.00 kr/trans
    • SEB Eesti Ühispank, Nordea Pank, Krediidipank, Sampo Pank, Äripank, Handelsbanken
  • Hansapanga debiteerimistasu                                         kokkuleppel Hansapangaga
  • debiteerimise lisatasu Itellale                                          0.50 kr/trans

 

Kui otsekorralduse nõuete arv kuus ületab 15 000, vaatavad pooled hinnad üle.                             

 

 

 

 

 

Itella:                                                                             SAAJA:

__________________                                                 ___________________

Mait Sooaru                                                                   …………………….…..

Juhatuse esimees                                                            …………………………

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

10. oktoobri 2007

korralduse nr 1771-k

LISA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAAJA OTSEKORRALDUSE LEPING NR. 7501492076701

PANK

Kuupäev ..................2007.

Nimetus                   AS HANSAPANK

Reg.kood      10060701                           

Esindaja                         Ülle Pahkjalg, tootejuht

Aadress         Liivalaia 8,  15040  Tallinn                                                                      

SAAJA ANDMED

 

Nimetus   TALLINNA LINN                      

Reg.kood 75014920

Esindaja                       

Aadress Vabaduse väljak 7,  15199  Tallinn

TÄHTPÄEVAD

Maksjalepingute sõlmimise viimane kuupäev pangas

iga pangapäev

Debiteerimiskorralduste faili edastamine

päev

Debiteerimisperioodi alguskuupäev

 

Debiteerimisperioodi lõppkuupäev

 

FAILIDE EDASTAMISE VIIS

 

andmekanal

 

Osapoolte tunnused faili vahetuses

 

Rakenduse ID

 

KP;KPB;KPT; KPM;

KPV;KPR; KPS

 

Diskett

 

Kliendi tunnus

 

EMK

 

 

Panga tunnus failis

 

767

 

 

 

Panga tunnus faili nimes

 

HANS

ERITINGIMUSED MAKSJALEPINGUS:

Maksja tunnuse min. pikkus

17

 

 

 

Makselimiit lubatud:

 

JAH

 

 

Maksja tunnuse  maks. pikkus

 

17    

 

 

 

Osaline debiteerimine

 

JAH/EI

 

1         TEENUSTASU

 

Erihinna leping

Saaja teenustasu konto        

 

MAKSETE LAEKUMINE

 

Saaja laekumiste konto     

 

KONTAKTISIKUD

 

Ettevõtete klienditugi 6 132 222

Saaja kontakt    nimi/ telefon

 

Kinnitan ülaltoodud andmete õigsust. Saaja otsekorralduse lepingu tingimused on saaja otsekorralduse lepingu lahutamatu osa.

 

Panga esindaja allkiri

 

 

 

 

Saaja esindaja allkiri

 

 

 

Lisa nr 1

Failistruktuurid, mis kuulub …………………………… sõlmitud saaja otsekorralduse lepingu nr  ……… juurde.

 

1.   Käesolevas Saaja otsekorralduse lepingu lisas nr. 1 (edaspidi Lisa 1) lepivad Pooled kokku Poolte vahel edastatavate failide formaatides ja faili nime moodustamise standardis. Failide edastamise kord Poolte vahel on sätestatud Saaja otsekorralduse lepingu lisas nr. 2.

2.   Saaja otsekorralduse lepingus defineeritud mõisted laienevad lisale nr 1. Lisaks lepingus toodud mõistetele on lisas nr 1 alljärgnev tähendus järgmistel mõistetel:

unikaalne identifikaator  - sümbolite kombinatsioon, mis identifitseerib üheselt objekti

(edaspidi ka ID);

veakood - numbrite kombinatsioon, mis tuvastab vea põhjuse;

sektsioon - faili struktuuri loogiline osa;

dublikaat - kaks ühesuguste andmetega maksjalepingut.

3.   Edastatakse viit erineva formaadiga faili. Nendeks on:

3.1. Maksjalepingute fail (KP) ja (KPS);

3.2. Vigaste maksjalepingute fail (KPB) ja (KPT);

3.3. Debiteerimiskorralduste fail (KPM);

3.4. Vigaste debiteerimiskorralduste fail (KPV) ja Täitmata debiteerimiskorralduste fail (KPR).

4.   Failides kasutatakse eesti keele tähestiku tähtede märkimiseks codepage nr.437-t.

 

5.   Maksjalepingute faili, Maksjalepingute lõpetamise faili, Debiteerimiskorralduste faili, Täitmata debiteerimiskorralduste faili võib saata vaid üks kord makseperioodis, v.a. juhul, kui kogu saadetud fail oli vigane. Samal makseperioodil uue faili saatmisel peab sellel olema uus unikaalne identifikaator.

 

6.   Faili saaja kontrollib faili ID unikaalsust ning nime standardile vastavust. Juhul, kui faili ID ei ole unikaalne või faili nimi ei vasta standardile, loeb Saaja kogu saadetud faili vigaseks ning tagastab selle vastava veakoodiga.

 

7.   Vigaste Maksjalepingute puudumisel Saaja poolt Pangale, Vigaste debiteerimiskorralduste puudumisel Panga poolt Saajale saadetavas tühjas vastusfailis olevate 01 ja 03 sektsioonide arv peab vastama vastavalt kas Maksjalepingute failis, Debiteerimiskorralduste failis või Makslepingute lõpetamise failis olevale sektsioonide arvule.

 

8. Maksjalepingute faili formaadid

 

Maksjalepingute fail (KP) - Maksja poolt antud korraldused konto automaatseks debiteerimiseks ja vastavate korralduste tühistused.

Maksjalepingute lõpetamise fail (KPS) - Saaja poolt vastu võetud Maksjate korraldused Maksjalepingute lõpetamiseks.

KP

 
 

 


KPS

 
Pank                                                                       Saaja

 


Faili päiskirje:

1 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

00

Kuupäev

8

DDMMYYYY

Faili koostamise kuupäev

 

Faili id

10

 

Faili unikaalne identifikaator

 

Rakenduse id

8

 

Identifitseerib, milline rakendus on faili omanik

 

Faili saatja nimi

30

 

Identifitseerib faili saatja

 

Faili saaja nimi

30

 

Identifitseerib faili saaja

 

 

Päiskirje:

2 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

01

Saaja pangakood

3

 

Maksete saaja pangakood

 

Saaja konto nr.

16

 

Maksete saaja  konto number

 

Saaja nimi

30

 

Maksete saaja nimi

 

Saaja reg nr

15

 

Maksete saaja reg. nr

 

 

Antud maksjalepingu kirje

3 … n rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

02

Kirje id

6

 

Kirje unikaalne identifikaator failis

 

Maksja pangakood

3

 

Maksja pangakood

 

Maksja konto nr.

16

 

Maksja konto number

 

Maksja nimi

30

 

Maksja nimi

 

Maksja isikukood/reg. nr

15

 

Maksja isikukood/ reg. number

 

Limiit

12

 

Makse limiit sentides

 

Viite nr.

20

 

Viite number

 

Makse päev

2

 

Mitmendal kuu päeval makse teostada

 

Alg. Kuupäev

8

DDMMYYYY

Kliendi poolt antud korralduse kehtimise alguskuupäev

 

Lõpp Kuupäev

8

DDMMYYYY

Kliendi poolt antud korralduse kehtimise lõppkuupäev

 

 

Antud maksjalepingute koond

n 1 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

03

Korralduste arv

6

 

Sõlmitud korralduste arv

 

Limiitide summa

15

 

Sõlmitud korralduste limiitide summa

 

Lõpetatud   maksjalepingute kirje

n 2 … m  rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

04

Kirje id

6

 

Kirje unikaalne identifikaator failis

 

Maksja pangakood

3

 

Maksja pangakood

 

Maksja konto nr.

16

 

Maksja konto number

 

Maksja nimi

30

 

Maksja nimi

 

Maksja isikukood/reg. nr

15

 

Maksja isikukood/ reg. number

 

Limiit

12

 

Makse limiit sentides

 

Viite nr.

20

 

Viite number

 

Makse päev

2

 

Mitmendal kuu päeval makse teostada

 

Alg. Kuupäev

8

DDMMYYYY

Kliendi poolt antud korralduse kehtimise alguskuupäev

 

Lõpp Kuupäev

8

DDMMYYYY

Kliendi poolt antud  korralduse lõpetamise kuupäev

 

 

Lõpetatud  maksjalepingute koond

m 1 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

05

Korralduste arv

6

 

Lõpetatud korralduste arv

 

Limiitide summa

15

 

Lõpetatud korralduste limiitide summa

 

 

9. Vigaste Maksjalepingute formaadid

Vigaste maksjalepingute fail (KPB) - Maksjalepingute failiga saadud korraldused, mis ei olnud faili saaja poolt aktsepteeritavad.

Maksjalepingute lõpetamise vastusfail (KPT) - Saaja poolt Pangale edastatud Maksjalepingute lõpetamisi aktsepteeriv fail.

 

 


KPT

 
Pank                                                                       Saaja

 

Faili päiskirje:

1 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

00

Kuupäev

8

DDMMYYYY

Faili koostamise kuupäev

 

Faili id

10

 

Faili unikaalne identifikaator

 

Rakenduse id

8

 

Identifitseerib, milline rakendus on faili omanik

 

Faili saatja nimi

30

 

Identifitseerib faili  saatja

 

Faili saaja nimi

30

 

Identifitseerib faili saaja

 

 

Päiskirje:

2 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

01

Saaja pangakood

3

 

Saaja pangakood

 

Saaja konto nr.

16

 

Maksete saaja konto nr.

 

Saaja nimi

30

 

Maksete saaja nimi

 

Saaja reg nr.

15

 

Maksete saaja registreerimisnumber

 

Vea kood

3

 

Vea põhjus (juhul kui terve fail vigane)

 

Sisendfaili id

10

 

Faili id, millega vigased korraldused saabusid

 

 

Vigaste korralduste kirje

3… n rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

02

Kirje id

6

 

Kirje unikaalne identifikaator failis

 

Maksja pangakood

3

 

Maksja pangakood

 

Maksja konto nr.

16

 

Maksja konto number

 

Maksja nimi

30

 

Maksja nimi

 

Maksja isikukood/reg nr

15

 

Maksja isikukood/ reg. number

 

Limiit

12

 

Makse limiit sentides

 

Viite nr.

20

 

Viite number

 

Makse päev

2

 

Mitmendal kuu päeval makse teostada

 

Alg. Kuupäev

8

DDMMYYYY

Kliendi poolt antud korralduse kehtimise alguskuupäev

 

Lõpp Kuupäev

8

DDMMYYYY

Kliendi poolt antud korralduse kehtimise lõppkuupäev

 

Vea kood

3

 

Vea põhjus

 

Sisendkirje id

6

 

Kirje id failis, millega korraldused saabusid

 

 

Vigaste lepingute koond

n 1 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

03

Korralduste arv

6

 

Vigaste korralduste arv

 

Limiitide summa

15

 

Vigaste korralduste limiitide summa

 

 

10. Debiteerimiskorralduste faili formaat

Debiteerimiskorralduste fail (KPM) - Saaja saadab Panka sooritatavad maksed.

KPM

 
 


Pank                                                                       Saaja

 

Faili päiskirje:

1 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

00

Kuupäev

8

DDMMYYYY

Faili koostamise kuupäev

 

Faili id

10

 

Faili unikaalne identifikaator

 

Rakenduse id

8

 

Identifitseerib, milline rakendus on faili omanik

 

Faili saatja nimi

30

 

Identifitseerib faili  saatja

 

Faili saaja nimi

30

 

Identifitseerib faili saaja

 

 

Päiskirje:

2 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

01

Saaja pangakood

3

 

Saaja pangakood

 

Saaja konto nr.

16

 

Maksete saaja konto nr.

 

Saaja nimi

30

 

Maksete saaja nimi

 

Saaja reg nr.

15

 

Saaja registreerimisnumber

 

Maksepäev

8

DDMMYYYY

Maksete maksepäev

 

 

Debiteerimikorralduse  kirje

3 … n rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

02

Kirje id

6

 

Kirje unikaalne identifikaator failis

 

Maksja pangakood

3

 

Maksja pangakood

 

Maksja konto nr.

16

 

Maksja konto number

 

Maksja nimi

30

 

Maksja nimi

 

Maksja isikukood/reg. nr

15

 

Maksja isikukood/ reg. number

 

Summa

12

 

Makse summa  sentides

 

Valuuta

3

 

Makse valuuta

 

Viite nr.

20

 

Viite number

 

 

Debiteerimiskorralduste koond

n 1 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

03

Korralduste arv

6

 

Edastatavate maksete  arv

 

Summa

15

 

Edastatavate maksete koondsumma

 

 

11. Vigaste ja täitmata debiteerimiskorralduste Failide formaat

Panga poolt Saajale saadetavad debiteerimikorraldused , mis ei olnud Panga poolt aktsepteeritavad (KPV).

Panga poolt Saajale saadetavad debiteerimiskorraldused, mis jäid täitmata (KPR).

 

 


KPR

 
Pank                                                                       Saaja

 

Faili päiskirje:

1 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

00

Kuupäev

8

DDMMYYYY

Faili koostamise kuupäev

 

Faili id

10

 

Faili unikaalne identifikaator

 

Rakenduse id

8

 

Identifitseerib, milline rakendus on faili omanik

 

Faili saatja nimi

30

 

Identifitseerib faili  saatja

 

Faili saaja nimi

30

 

Identifitseerib faili saaja

 

 

Päiskirje:

2 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

01

Saaja pangakood

3

 

Saaja pangakood

 

Saaja konto nr.

16

 

Maksete saaja konto nr.

 

Saaja nimi

30

 

Maksete saaja nimi

 

Saaja reg nr

15

 

Saaja registreerimisnumber

 

Maksepäev

8

DDMMYYYY

Maksete maksepäev

 

Vea kood

3

 

Vea põhjus (juhul kui terve fail vigane)

 

Sisendfaili id

10

 

Faili id, millega vigased maksed saabusid

 

 

Vigaste või täitmata debiteerimiskorralduste kirje (makset ei õnnestunud teostada)

3 … n rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

02

Kirje id

6

 

Kirje unikaalne identifikaator failis

 

Maksja pangakood

3

 

Maksja pangakood

 

Maksja konto nr.

16

 

Maksja konto number

 

Maksja nimi

30

 

Maksja nimi

 

Maksja isikukood/reg. nr

15

 

Maksja isikukood/ reg. number

 

Summa

12

 

Makse summa  sentides

 

Valuuta

3

 

Makse valuuta

 

Viite nr.

20

 

Viite number

 

Veakood

3

 

Makse ebaõnnestumise põhjus

 

Sisendkirje id

6

 

Kirje id failis, millega maksed saabusid

 

 

Vigaste või  täitmata debiteerimiskorralduste koond

n 1 rida

Väli

Pikkus

Formaat

Selgitus

Väärtus

Kirje tüüp

2

 

Identifitseerib, millise formaadiga kirjega tegemist

03

Korralduste arv

6

 

Tagastatavate maksete  arv

 

Summa

15

 

Tagastatavate maksete koondsumma

 

 

12. Failide nimestandard

 

12.1. Käesolev failide nimestandard kehtib kõikide eritüübiliste failide osas.

 

12.2. Rakenduse taseme faili nime maksimaalne kogupikkus on 5 1 8 1 8 1 10=34  sümbolit ja see koosneb alljärgnevatest komponentidest:

 

12.3. Pärast krüpteerimist lisandub failinimele laiend pgp (väiketähed)

 

saaja.rakendus.yyyymmdd.faili_id.pgp

 

12.4. Transporditasemel lisandub failinimele vastaspoole prefix: saatmisel saaja prefix, vastuvõtmisel saatja prefix, s.t. transpordi käigus faili nimi muutub. Transporditaseme faili nime max kogupikkus: 5 1 34 1 3=44. Kasutatakse samu lühendeid, mis saaja identifitseerimiseks:

 

vastaspool.saaja.rakendus.yyyymmdd.faili_id.pgp

 

12.5. Näited:

a) Hansapangast firmasse Eesti X saadetav Maksjalepingute fail

Nime muutumine Hansapanga pool:

EX.KP.19980115.41 -> EX.KP.19980115.41.pgp -> EX.EX.KP.19980115.41.pgp ->

Eesti X saab selle faili kätte nimega:

HANS.EX.KP.19980115.41.pgp

b) Eesti X Hansapanka saadetav vigaste lepingute fail:

Eesti X moodustab lõppkokkuvõttes faili nimega:

HANS.HANS.KPB.19980116.21.pgp

Hansapangas:

EX.HANS.KPB.19980116.21.pgp -> HANS.KPB.19980116.21.pgp -> HANS.KPB.19980116.21

 

13. Rakenduste kodeerimine ja veakoodid

 

13.1.  Rakenduse kodeerimine

 

Selgitus

Kood

Otsekorralduste pangas sõlmitud lepingud pangast saajale

KP

Otsekorralduste vigased lepingud  saajalt panka tagasi

KPB

Otsekorralduste vigased lepingud pangast saajale tagasi

KPT

Otsekorralduste maksenõuded saajalt panka

KPM

Otsekorralduste vigased maksenõuded pangast saajale tagasi

KPV

Otsekorralduste rahata maksed (teostamata jäänud nõuded) pangast saajale tagasi

KPR

 

 

13.2. Maksete/Lepingute failides kirjekohased vead

Selgitus

Kood

Fail (L-lepingud, M-maksed)

 

Leping puudu

01

M

Nimi (reg. tunnus, isikukood) vigane/vale

02

M, L

Konto nr vigane/vale

03

M, L

Summa ei mahu limiidi piiridesse

04

M

Puudub vajalik summa

05

M

Viitenumber vigane/vale

06

M, L

Pangakood vale

07

M, L

Deb.korraldus annulleeritud

08

M

Summa vigane/vale

09

M

Konto suletud/blokeeritud

10

M, L

Makse päev vigane/vale

11

L

Duplikaat

12

L

Leping pangas lõpetatud 

13

L

Leping pangas blokeeritud

14

L

Limiit vigane/vale

15

M

Lepingu lõppkpv saabunud

17

L

Leping lõpetatud kliendi soovil

18

L

Tehnilised probleemid debiteerimisel

83

M

 

 

13.3. Faili päises failikohased vead

 

Selgitus

Kood

Fail (L-lepingud, M-maksed)

 

Fail loetamatu

51

M, L

Pangakood vale

52

M, L

Väärtuspäev vigane/vale

53

M, L

Saaja konto nr vigane/vale

54

M, L

Saaja nimi (registritunnus) vale

55

M, L

Koondsummades viga

56

M, L

Saajaga leping puudu

57

M, L

 

 

 

_________________                                                  ______________________

Pank                                                                            Saaja

 

 

 

Lisa nr 2

Failide edastamise kord, mis kuulub ………………………. aastal sõlmitud saaja otsekorralduse lepingu nr. ………… juurde.                               

 

1.   Käesoleva lisa eesmärgiks on autentsuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamine failide edastamisel.

 

2.   Mõisted

Saaja otsekorralduse lepingus defineeritud mõisted laienevad Lisale 2. Lisaks lepingus toodud mõistetele on Lisas 2 alljärgnev tähendus järgmistel mõistetel:

Autentsuse kontroll- vastuvõetud andmete väidetava allika kindlaks tegemine.

Avalik võti- Võtmepaari võti, mis vastab Salajasele Võtmele ja mis antakse üle teisele Poolele.

Dešifreerimine- Šifreerimise pöördoperatsioon, mille eesmärgiks on arusaadavate andmete, mille semantiline sisu on vabalt kättesaadav, tuletamine.

Digitaalallkiri e. Digitaalsignatuur- andmeüksusele lisatud andmed või rakendatud teisendus, mis võimaldab andmeüksuse vastuvõtjal kindlaks teha andmete allikat ja terviklust ning kaitsta andmeüksust moonutamise eest.

Integreeritus-  andmeterviklus. Omadus, mis näitab, et andmeid ei ole volitamatult muudetud ega hävitatud.

Konfidentsiaalsus- omadus teha informatsioon volitamata isikutele, subjektidele või protsessidele kättesaamatuks ja nende eest varjatuks.

Krüptograafia- distsipliin, mis hõlmab printsiipe, vahendeid ja meetodeid andmete teisendamiseks nende infosisu volitamata muutmise ja/ või volitamata kasutamise tõkestamiseks.

Krüptogramm- andmed või andmekogus, mida on töödeldud nii, et tulemandmete semantiline sisu ei ole kättesaadav.

Pool- Pank või Saaja.

Saatja - Lepingu Pool, kes edastab teisele Poolele krüpteeritud andmeid.

Salajane võti- Võtmepaari võti, mis vastab Avalikule Võtmele ja mille Pool hoiab enda ainuvalduses.

Sertifitseerija- Poole volitatud esindaja, kes on volitatud haldama Poole Sertifitseerimisvõtmeid, vastu võtma teise Poole Avalikku Sertifitseerimisvõtit ning sertifitseerima Transpordivõtmeid.

Sertifitseerimisvõti- Transpordivõtme edastamiseks kasutatav Võti.

Šifreerimine- andmete krüptograafiline transformeerimine Krüptogrammi loomiseks.

Signeerimine- andmeüksuse Digitaalallkirjaga varustamine.

Transpordivõti- Faili edastamiseks või vastuvõtmiseks kasutatav Võti.

Tühistav sertifikaat- failikogum, mis tühistab Poole olemasolevad võtmed teise Poole juures.

Vastutav isik- Poole poolt kindlaks määratud ja teisele Poolele teatatud konkreetne isik, kellele on antud volitused ning kes organiseerib lahenduste leidmise ebaõnnestunud andmeedastuse puhul.

Vastuvõtja- Lepingu Pool, kes võtab vastu Saatja poolt edastatud krüpteeritud andmed.

Võti- šifreerimise (krüpteerimise) ja dešifreerimise (dekrüpteerimise) operatsioone juhtiv sümbolijärjend.

Võtmepaar e. Võtmed- Avaliku võtmega krüptosüsteemi võtmete paar, kus Avaliku võtmega šifreeritud andmeüksust on võimalik dešifreerida Salajase võtmega ja Salajase võtmega šifreeritud andmeüksust on võimalik dešifreerida Avaliku võtmega. Käesolevas Lisas 2 tähendab nii Transpordivõtmete paari kui ka Sertifitseerimisvõtmete paari.

Võtme sõrmejälg- Võtmepaarist tuletatud sümboljärjend, mis võimaldab kontrollida Võtme autentsust.

 

3. Failide edastamine ja vastuvõtmine

3.1. Faili edastamine toimub selleks spetsiaalselt loodud sidekanali kaudu.

3.2. Faili edastamisel šifreerib Saatja Faili selle Kofidentsiaalsuse tagamiseks Vastuvõtja Avaliku Transpordivõtmega ning Autentsuse ning Integreerituse tagamiseks Signeerib Faili oma Salajase Transpordivõtmega.

3.3. Vastuvõtja kontrollib Autentsust ja Integreeritust tõendavat Digitaalsignatuuri Saatja Avaliku Transpordivõtmega ning Dešifreerib Faili oma Salajase Transpordivõtmega.

3.4. Kui Digitaalsignatuuri kontroll ei kinnita Faili Autentsust ja Integreeritust, loetakse Fail mitte kätte saaduks, millest Vastuvõtja teatab Saatja Vastutavale isikule.

 

4. Võtmepaaride loomine, vahetamine, hoidmine, kehtivus.

4.1. Mõlemad Pooled loovad Transpordivõtmete paari, mis koosneb Salajasest Transpordivõtmest ja Avalikust Transpordivõtmest. Salajane Transpordivõti on ainult Võtmepaari omaniku valduses, Avalik Transpordivõti on antud Võtmepaari omaniku poolt teise Poole valdusse kasutades selleks Sertifitseerimisvõtmeid.

4.2. Sertifitseerimise Võtmepaar koosneb Salajasest Sertifitseerimisvõtmest ja Avalikust Sertifitseerimisvõtmest. Salajane sertifitseerimisvõti on ainult Sertifitseerimise Võtmepaari omaniku valduses, Avalik sertifitseerimisvõti edastatakse Võtmepaari omaniku poolt teise Poole valdusse punktides 4.3.- 4.5. ettenähtud korras.

4.3. Avalike sertifitseerimisvõtmete vahetamine toimub Poolte Sertifitseerijate vahel. Oma volitusi tõendab Sertifitseerija Poole poolt antud kirjaliku volikirjaga ning volikirjale allakirjutanud isiku volitusi näitava dokumendiga. Poole Sertifitseerija volikiri peab olema vormistatud Poole ametlikul blanketil ning allkirjastatud Poole esindaja poolt. Volikiri peab sisaldama Poole andmed, Sertifitseerija isikuandmeid, volituse sisu, Sertifitseerija Eesti Vabariigi passi numbrit, Sertifitseerimisvõtme identifikaatorit ja -sõrmejälge.

4.4. Pooled kohustuvad Avalike sertifitseerimisvõtmete vahetamisel identifitseerima teise Poole Sertifitseerija isiku Eesti Vabariigi passi abil.

4.5. Sertifitseerijad vormistavad Avalike sertifitseerimisvõtmete vahetuse kohta Lisa 2 A alusel kirjaliku akti kahes eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

4.6. Sertifitseerimisvõtmed kehtivad 1 (üks) aasta, Poole Sertifitseerija volituste lõppemiseni või Sertifitseerimisvõtme erakorralise tühistamiseni, vastavalt sellele, milline tähtpäev saabus varem.

4.7. Transpordivõtmeid on Pooled kohustatud vahetama vähemalt 1 (üks) kord aastas. Ühe aasta möödumisel arvates Avaliku Transpordivõtme teisele Poolele edastamisest muutub Transpordivõtmete paar kehtetuks.

4.8. Transpordivõtmete vahetamisel edastab Poole vastutav isik uue Avaliku Transpordivõtme oma Salajase sertifitseerimisvõtmega signeeritult Failide edastamise sidekanalit kaudu teise Poole Vastutavale isikule. Võti loetakse vahetatuks, kui teise Poole Vastutav isik on teatanud Avaliku Transpordivõtme kätte saamisest, kasutades selleks uut Transpordivõtit.

4.9. Kui Poole Salajane sertifitseerimisvõti on väljunud tema ainuvaldusest või mingi muu sündmus välistab Salajase sertifitseerimisvõtme kasutamise, või Sertifitseerimisvõtmed on muutunud kehtetuteks, muutuvad kehtetuks ka Poole Transpordivõtmed ning Pool on kohustatud looma uue Sertifitseerimise Võtmepaari ning edastama punktis 4.2. toodud korras teisele Poolele uue Avaliku sertifitseerimisvõtme ja punktis 4.8. toodud korras uue Avaliku Transpordivõtme.

4.10. Kui Poole Salajane Transpordivõti on väljunud tema ainuvaldusest või mingi muu sündmus välistab Salajase võtme kasutamise, loob Pool uue Transpordi Võtmepaari ja edastab punktis 4.8. toodud korras teisele Poolele Avaliku Transpordivõtme.

 

5. Poolte kohustused

5.1. Pooled kohustuvad:

5.1.1. Hoidma ranges saladuses oma Salajased võtmed;

5.1.2. Sidekanali kasutamisel kasutama ainult kehtivaid Võtmeid;

5.1.3. Koheselt teatama teise Poole Vastutavale isikule oma Salajase võtme ainuvaldusest väljumisest faksi teel;

5.1.4. Koheselt teatama teise Poole Vastutavale isikule oma Võtmete muutmisest faksi teel ja edastama teisele Poolele tühistava sertifikaadi;

5.1.5. Teatama teisele Poolele oma Vastutava isiku nime ja kontaktandmed ning informeerima teist Poolt koheselt faksi teel nimetatud andmete muutustest;

5.1.6. Edastama teisele Poolele Punktide 5.1.3., 5.1.4. ja 5.1.5. alusel faksiga saadetud dokumentide originaalid faksi saatmise päeval; 

5.1.7. Kinnitama punkti 5.1.3., 5.1.4. ja 5.1.5. alusel saadetud faksi kättesaamist, tagastades faksi vastava märkega teise Poole Vastutavale isikule;

5.1.8. Võtmete muutmisel koheselt teatama teisele Poolele uue Avaliku võtme punktides 4.2 või 4.8. toodud korras;

5.1.9. Teatama teise Poole Vastutavale isikule Avaliku Transpordivõtme kätte saamisest vastavalt punktile 4.8.;

5.1.10. Hoidma Võtmed kolmandatele isikutele kättesaamatus kohas ja kasutama Võtmeid vastavalt käesolevale lisale;

5.1.11. Teavitama enda Sertifitseerijat ning Vastutavat isikut nende vastutusest ja Eesti Vabariigi Kriminaalkoodeksis vastavate kuritegude eest ette nähtud karistustest, koostades teavitamise kohta instrueerimise akti.

5.2. Saatja kohustub:

5.2.1. Šifreerima Faili, kasutades Vastuvõtja Avalikku Transpordivõtit;

5.2.2. Signeerima Faili, kasutades Saatja Salajast Transpordivõtit;

5.3. Vastuvõtja kohustub:

5.3.1. Kontrollima Autentsust ja Integreeritust tõendavat Digitaalsignatuuri kasutades selleks Saatja Avaliku Transpordivõtit;

5.3.2. Dešifreerima Faili oma Salajase Transpordivõtmega;

5.3.3. Informeerima Faili Saatja Vastutavat isikut Faili kokkulepitud ajal mitte kättesaamisest (kaasa arvatud punktis 3.4. sätestatud juhul) mitte hiljem kui Poolte vahel kokku lepitud Faili edastamise tähtpäevale järgneval pangapäeval, saates Saatja Vastutavale isikule sellekohase faksi või võttes ühendust telefoni teel. Kui telefonikõneluse või faksi edastamise päeval või sellele järgneval pangapäeval ei ole saadud nõuetekohast Faili, saadetakse Faili mittesaamise teade teisele Poolele tähitud postiga. Eelnimetatut ei kohaldata Failide suhtes, mille kohta on Poolte vahel sõlmitud eraldi kokkulepe.

 

6.   Poolte vastutus

6.1. Kehtetu Võtme kasutamise eest vastutab kehtetut Võtit kasutanud Pool.

6.2. Võtmete vahetamata jätmise eest ja sellest tulenevate ja/või tuleneda võivate mistahes tagajärgede eest vastutab Võtmeid vahetama kohustatud Pool.

6.3. Saatja vastutab täies ulatuses kahju eest, mis tekkis Faili kadumise, hävimise, avalikuks saamise või moondumise tõttu, kui:

6.3.1. Saatja ei Šifreerinud kohaselt Faili;

6.3.2. Saatja ei Signeerinud kohaselt Faili;

6.3.3. Saatja Salajane võti on teatavaks saanud kolmandatele isikutele või Vastuvõtjale, mistõttu on saanud võimalikuks väärinformatsiooni produtseerimine.

6.4 Vastuvõtja vastutab täies ulatuses kahju eest, mis tekkis Faili avalikuks saamisel

          Vastuvõtja Salajase võtme Vastuvõtja ainuvaldusest väljumise tõttu või Faili

          edastamise viibimisel Autentsuse ning Integreerituse kontrolli tulemustest

          mitteõigeaegse teatamise tõttu.

 

 

_________________                                                  _________________

Pank                                                                                        Saaja

 

 

 

Lisa 3

SAAJA OTSEKORRALDUSE LEPINGU  TINGIMUSED

 

1.      Mõisted

Käesolevas lepingus on järgmistel mõistetel alljärgnev tähendus, kui kontekstist ei tulene teisti:

leping - saaja otsekorralduse leping ning saaja otsekorralduse lepingu tingimused;

pank - AS Hansapank;

saaja - pangaga lepingu sõlminud, lepingu esilehel fikseeritud isik;

maksja - juriidiline või füüsiline isik, kes omab pangas arvelduskontot, on sõlminud pangaga maksjalepingu ning on sõlminud saajaga vastava lepingu saaja poolt osutatava teenuse ostmiseks;

hinnakiri - pangas kehtiv hinnakiri;

makselimiit või ka limiit - maksja poolt määratud makse summaline ülempiir maksjalepingu tingimuste kohaselt teostatava ühe makse kohta;

maksjaleping - panga ja maksja vaheline maksja otsekorralduste leping, millega maksja volitab panka teostama maksepäeval debiteerimiskorralduses märgitud makse saaja arvelduskontole;

debiteerimiskorraldus - saaja poolt pangale esitatav dokument, mille alusel pangal tekib kohustus makse teostamiseks vastavalt maksjalepingule;

makse - debiteerimiskorralduse alusel ja maksjalepingu  tingimuste kohaselt maksja kontolt saaja kasuks teostatav makse;

maksjalepingute fail - lepingu lisas nr 1 fikseeritud struktuuriga perioodiliselt edastatav andmekogum, mis sisaldab informatsiooni sõlmitud ja lõpetatud maksjalepingute andmeid;

vigaste maksjalepingute fail – lepingu lisas nr 1 fikseeritud struktuuriga perioodiliselt edastatav andmekogum, mis sisaldab informatsiooni ebakorrektseid andmeid sisaldanud maksjalepingute kohta;

debiteerimiskorralduste fail – lepingu lisas nr 1 fikseeritud struktuuriga perioodiliselt edastatav andmekogum, mis sisaldab informatsiooni debiteerimiskorralduste kohta;

vigaste debiteerimiskorralduste fail – lepingu lisas nr 1 fikseeritud struktuuriga perioodiliselt saajale edastatav andmekogum, mis sisaldab informatsiooni ebakorrektsete või mittetäielike debiteerimiskorralduste kohta, mis jäeti panga poolt täitmata;

täitmata debiteerimiskorralduste fail – lepingu lisas nr 1 fikseeritud struktuuriga perioodiliselt edastatav andmekogum, mis sisaldab informatsiooni debiteerimiskorralduste kohta, mille alusel jäeti maksed teostamata rahaliste vahendite ebapiisavuse tõttu maksja kontol või makse annulleerimisel;

maksepäev – maksjalepingus kokkulepitud päev, millal pank teostab makse;

makseperiood – ajavahemik maksjalepingute sõlmimise viimasest kuupäevast järgmise maksjalepingute sõlmimise viimase kuupäevani (arvestuslikuna üks kalendrikuu);

debiteerimisperiood – ajavahemik makseperioodis, mille piires võib maksja maksjalepingus kokku leppida maksepäeva;

pooled – pank ja saaja;

viitenumber – konkreetset maksjat iseloomustav numbrikombinatsioon, mille esitab saaja maksjale;

pangapäev – nädalapäev, millal pank on avatud pangatehingute tegemiseks, v.a. laupäev, pühapäev ja Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud riiklik püha. Kui failide edastamise kuupäev langeb laupäevale, pühapäevale või riiklikule pühale, loetakse tähtajaks sellele kuupäevale järgnev esimene pangapäev.

 

2.   Lepingu objekt

Pank debiteerib saaja poolt lepingus määratud tingimustel maksja kontot debiteerimiskorraldusel esitatud maksete summas ning saaja maksab pangale eelmainitud  tegevuse eest lepingus kokkulepitud tasu.

 

3.   Maksjalepingute sõlmimine, muutmine, lõpetamine ja edastamine

3.1 Pank sõlmib, muudab ja lõpetab maksjalepinguid.

3.2 Tulenevalt saajalepingus märgitud viitenumbri kohustusest peab pank makselepingute sõlmimisel kontrollima viitenumbri olemasolu ja selle pikkuse õigsust. Viitenumbri puudumisel või vale pikkusega viitenumbri korral pank maksjalepingut ei sõlmi.

3.3 Pank on kohustatud edastama saajale maksjalepingute faili lepingu esilehel fikseeritud maksjalepingute sõlmimise viimasele kuupäevale järgneval pangapäeval.

3.4 Kui maksjalepingute faili edastamise tähtpäevaks ei ole maksjalepinguid sõlmitud ega lõpetatud, pank maksjalepingute faili saajale ei edasta.

 

4.  Vead andmetes

4.1 Saaja kohustub kandma vigaste maksjalepingute faili andmed nende maksjalepingute kohta, mille:

a)      andmed on ebaõiged;

b)      andmed ei ole täielikud;

ning edastama vigaste maksjalepingute faili pangale maksjalepingute faili edastamise päevale järgneval pangapäeval.

4.2 Vigaste maksjalepingute puudumisel saadab saaja pangale maksjalepingute faili edastamise päevale järgneval pangapäeval lepingu lisas nr 1 fikseeritud struktuuriga tühja vastusfaili.

4.3 Kui panga poolt saadetud maksjalepingute fail on vigane, tagastab saaja vastusfaili pangale maksjalepingute faili saamise päeval või sellele päevale järgneval pangapäeval.

4.4 Vigaste maksjalepingute failis esitatud andmete parandamiseks võtab pank maksjaga ühendust. Pank edastab parandatud maksjalepingute andmed saajale uuesti järgneva makseperioodi maksjalepingute failis.

4.5 Kui vigaste maksjalepingute failis esitatud andmed ei võimalda maksjalepingutes vigade parandamist, võtab pank võimaluse korral ühendust maksjaga ning teatab maksjalepingu mitteaktsepteerimisest maksjale.

4.6 Pank ei aktsepteeri saaja juures sõlmitud vigaste andmetega maksjalepinguid.

 

5. Debiteerimiskorralduste edastamine ja maksete teostamine

5.1 Saaja on kohustatud edastama debiteerimiskorralduste faili lepingu esilehel fikseeritud kuupäevaks pangale vastavalt lisale nr 2.

5.2 Kui antud debiteerimisperioodil debiteerimiskorraldused puuduvad, siis saaja debiteerimiskorralduste faili pangale ei edasta.

5.3 Pank kontrollib debiteerimiskorralduste failis sisalduvate debiteerimiskorralduste vastavust maksjalepingu tingimustele. Debiteerimiskorralduste kontrollimisel teostab pank maksja isikukoodi või registrikoodi kontrolli ning eelnimetatud koodide ebaõigsuse korral teostab maksja nime kontrolli.

5.4 Kui debiteerimiskorraldus ei vasta maksjalepingu tingimustele, pank makset ei teosta. Vigased debiteerimiskorraldused edastab pank saajale vigaste debiteerimiskorralduste failis debiteerimiskorralduste vastuvõtmise päevale järgneval pangapäeval.

5.5 Kui saaja poolt saadetud kogu debiteerimiskorralduste fail on vigane, tagastab pank debiteerimiskorralduste faili saamise päeval saajale vastusfaili.

5.6 Vigaste debiteerimiskorralduste puudumisel saadab pank saajale debiteerimiskorralduste edastamise tähtpäevale järgneval pangapäeval lepingu lisas

nr 1 fikseeritud struktuuriga tühja vastusfaili.

5.7 Pank ei kontrolli, kas ühel makseperioodil on saaja pangale edastanud ühe või mitu sama maksjalepingu kohast debiteerimiskorraldust. Limiit kehtib ühele debiteerimiskorraldusele.

5.8 Pank teostab maksjalepingu tingimustele vastava makse debiteerimiskorralduses fikseeritud maksepäeval ja makse summas, kandes makse summad lepingus fikseeritud saaja laekumiste kontole.

5.9 Kui makse teostamine debiteerimiskorralduses fikseeritud summas ei ole maksepäeval võimalik piisavate rahaliste vahendite puudumise tõttu maksja kontol, teostab Pank makse kolme pangapäeva jooksul arvates maksepäevast, kuid mitte hiljem kui debiteerimisperioodi lõppkuupäeval.

5.10 Kui makse jäi teostamata piisavate vahendite puudumise või makse annulleerimise tõttu või selle tõttu, kui maksja on kehtestanud makse limiidi, mis on väiksem kui debiteerimiskorralduses fikseeritud maksesumma, kannab pank selliste debiteerimiskorralduste andmed täitmata debiteerimiskorralduste faili, mis edastatakse saajale debiteerimistulemuse lõpliku staatuse selgumisele järgneval pangapäeval. Kõigi saaja poolt esitatud debiteerimiskorralduste täitmisel pank täitmata debiteerimiskorralduste faili saajale ei edasta.

5.11 Pank kontrollib debiteerimiskorralduste faili kättesaamise kuupäeva. Kui see ei lange kokku lepingu esilehel fikseeritud kuupäevaga, siis pank ei ole kohustatud faili aktsepteerima.

5.12 Kui saaja ei edasta debiteerimiskorralduste faili lepingus fikseeritud tähtajal, mille tõttu pangal ei ole võimalik maksja kontot debiteerida, on saaja kohustatud maksjaid sellest teavitama ja hüvitama pangale tekkinud kahju.

5.13 Kui saaja kontole on saaja arvestusliku vea või panga eksimuse tõttu laekunud rohkem rahasummasid, on saaja kohustatud viivitamatult panga sellekohasel nõudmisel enam makstud rahasummad maksjale tagasi kandma.

 

6. Tasumine

6.1 Saaja maksab iga makse teostamise eest pangale teenustasu lepingus fikseeritud korras ja summas.

6.2 Pangal on õigus debiteerida lepingus fikseeritud saaja teenustasu kontot teenustasu ulatuses  iga kuu 8. kuupäeval eelmise kuu debiteerimise eest.

 

7. Tingimuste muutmine

7.1 Pooltel on õigus muuta lepingut ja selle lisades fikseeritud tingimusi vaid kirjalikul kokkuleppel.

7.2 Lepingu ja selle lisade kõik muudatused jõustuvad poolte poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

 

8. Lepingu poolte vastutus

8.1 Lepingu ja selle lisadega enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad pooled lepingu, selle lisadega ja Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras ja ulatuses.

8.2 Pank ei vastuta maksja ees saaja poolt edastatud debiteerimiskorralduses sisalduvate andmete ebaõigsuse eest ega lahenda maksja vastavasisulisi pretensioone. Saaja on kohustatud eelmainitud pretensioonid lahendama maksjaga ise.

8.3 Pool on kohustatud hüvitama teisele poolele kõik reaalselt tõestatud kahjud, mis tulenevad lepingu tingimuste rikkumisest.

 

9. Konfidentsiaalsus

9.1 Pooled kohustuvad hoidma saladuses igasugust informatsiooni teise Poole, samuti nende klientide, äripartnerite, töötajate, nende finantsmajandusliku seisundi või tehingute kohta, mis sai teatavaks seoses lepingu sõlmimise, täitmise, muutmise või lõpetamisega ning mitte avaldama sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta, v.a p-s 9.3 fikseeritud juhul.

9.2 Pooled on kohustatud hüvitama teisele poolele punktide 9.1 mittetäitmisest tekkinud kahjud

9.3 Pank on õigustatud avaldama informatsiooni lepingu ja saaja kohta kolmandale isikule, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb seadusest, AS-ile Krediidiinfo, panga tütarettevõttele ja pangas olulist osalust omavatele krediidiasutustele.

.

 

10. Kohus

10.1 Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

10.2 Kui läbirääkimistel ei jõuta kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Tallinna Linnakohtus.

 

11. Lepingu kehtivus ja lõpetamine

11.1 Leping jõustub hetkest, mil pank ja saaja on sellele alla kirjutatud ning on sõlmitud määramata tähtajaks. 

11.2 Pooltel on õigus leping ja selle lisad lõpetada, teatades sellest teisele poolele 14 päeva kirjalikult ette ning lõpetades viivitamatult uute maksjalepingute sõlmimise saaja kasuks ja sõlmitud maksjalepingute muutmise ja lõpetamise korralduste vastuvõtmise.

11.3 Saaja on kohustatud viivitamatult teavitama maksjaid kirjalikult lepingu lõppemisest.

11.4 Lepingu ja selle lisade lõppemine ei oma mõju enne lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumisele ega rahuldamisele. Lepingu lõpetamisel viiakse lõpuni kõik pooltevahelised arveldused vastavalt lepingu ja selle raames sõlmitud lisade tingimustele.

11.5 Lepingu lõppemisel täidab pank kõik enne lepingu lõppemist saaja poolt edastatud korrektsed debiteerimiskorraldused ning edastab saajale vastavalt lepingule vigaste debiteerimiskorralduste faili ja täitmata debiteerimiskorralduste faili ning saaja tasub pangale kõigi maksete eest vastavalt lepingu punktile 6.

 

12. Üldist

12.1 Lepingus reguleerimata küsimuste ja suhete kohta kehtivad panga üldtingimused.

12.2 Lepingu lahutamatud osad on:

lisa nr 1 - Failistruktuurid

lisa nr 2 - Failide edastamise kord

lisa nr 3 - Panga volitus saajale maksjalepingute sõlmimiseks ning sõlmitud maksjalepingute lõpetamise korralduste vastuvõtmiseks.

 

 

Leping on koostatud Tallinnas ……………. aastal kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks eksemplar kummalegi poolele.

 

 

 

 

___________________                                                          ___________________

Pank                                                                                        Saaja

 

 

 

Lisa 4

Kuupäev

 

PANK

 

Ärinimi

AS HANSAPANK

Registrikood

10060701

KLIENT

 

Nimi

Tallinna Linn                      

Isiku-/registrikood        

75014920

Konto number   

 

1. Lepingu objekt

1.1 Käesoleva Erihinna lepingu (edaspidi: Leping) objektiks on Panga kehtivates hinnakirjades sisalduvatest teenustasudest erinevate teenustasude kohaldamine Kliendi ja Panga vahelistes, Lepingu punktis 2 nimetatud tehingutes.

 

1.2 Teenustasude kohaldamine toimub Lepingu punktis 2 sätestatud hindade alusel. Punktis 2 nimetamata tehingutele kohaldatakse Panga kehtivates hinnakirjades toodud hindu.

 

2. Lepingu sisu

 

2.1 Otsekorralduse saajaleping

 

                         2.1.1 Liitumistasu

tasuta

                         2.1.2 kuutasu

tasuta

            2.1.3 laekumise teenustasu  

1.00

3. Konfidentsiaalsus

Lepingu pooled kohustuvad hoidma Lepingu sisu konfidentsiaalsena, v.a. seaduses ja/või Panga üldtingimustes toodud juhtudel.

 

4. Lepingu kehtivus ja muud sätted

4.1 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest ning kehtib ____________________.

4.2 Lepingu pooltel on õigus Leping igal ajal lõpetada, teatades Lepingu lõpetamisest teisele poolele kirjalikult 7 (seitse) kalendripäeva ette.

4.3 Lepingut saab muuta ja täiendada pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega, mis on vormistatud Lepingu lisana.

 

Muus osas kehtivad Panga üldtingimused. Klient kinnitab, et on nendega tutvunud ja nõus.

 

Klient/ kliendi esindaja

 

Panga esindaja

 

 

 

 

Lisa 5

 

 

Tallinnas, ..................2007

 

 

V O L I K I R I

 

 

TALLINNA LINN, registrikood 75014920, asukohaga Vabaduse väljak 7,  Tallinn, …………………………………………..  isikus,

 

volitab käesolevaga

 

Itella AS-i (reg. nr 10179336) edastama AS Hansapangale (edaspidi Hansapank) ja vastu võtma Saaja otsekorralduse lepingu nr ………………………….. (edaspidi leping) raames Hansapanga poolt edastavaid faile, kasutades Itella AS ja Hansapanga vahelist sidekanalit.

 

Volikirja tühistab vastavasisulise kirjaliku avalduse esitamine Hansapangale.

 

 

 

________________               

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär