Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 10.10.2007 korraldus number 1767
Redaktsiooni kehtivus:10.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. oktoober 2007 nr 1767-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 75 “Tallinna linna 2007. aasta eelarve“ lisaga 5:

 

 

1.  Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

10. oktoobri 2007

korralduse nr 1767-k

LISA

 

Koostööleping

 

 

 

Tallinn                                                                                                       “ september 2007

 

 

Tallinna linn, asukoht Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, mida Tallinna Linnavalitsuse ... .................. 2007 korralduse nr ............ alusel esindab Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli, ühelt poolt

ja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi nimetatud EAS), registrikood 90006006, asukoht Liivalaia 13/15, 10118 Tallinn, mida esindab juhatuse esimees Viljar Jaamu, kes tegutseb põhikirja alusel oma volituste piires, teiselt poolt,

 

edaspidi nimetatud ka Pool või koos Pooled,

on sõlminud alljärgneva koostöölepingu (edaspidi nimetatud Leping):

 

1.      ÜLDSÄTTED

1.1.      Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi Amet).

1.2.      Lepingu eesmärgiks on reguleerida Pooltevahelisi suhteid ühise välisinvestorile suunatud inglise- ja saksakeelse trükise kontseptsiooni ja kujunduse (edaspidi Visuaal) tellimiseks firmalt Tank Grupi AS (edaspidi nimetatud Agentuur) ning Visuaali põhjal trükiste (edaspidi Trükised) tellimiseks.

1.3.      Visuaal tellitakse Ameti ja Agentuuri vahel 6. septembril 2005 sõlmitud lepingu
4-11/05/76 raames.

1.4.      Pooled nimetavad oma esindajateks, kes on kohustatud ja õigustatud järgima Lepingu täitmist, järgmised isikud:

Amet –                Ulli Karu, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna turundusbüroo juhtivspetsialist, tel 640 4234;

EAS –                 Reet Truuts, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõunik välisinvesteeringute ja väliskaubanduse alal, tel 627 9442.

 

2.      POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1.      Kumbki Pool kohustub tasuma Agentuurile pool ehk 50% kogu Visuaali maksumusest vastavalt Agentuuri poolt esitatud arvele.

2.2.      Amet annab lihtlitsentsi Visuaaliga seonduvate autori varaliste õiguste osas EAS-le tulenevalt Ameti ja Agentuuri vahel 6. septembril 2005 sõlmitud lepingule 4-11/05/76.

2.3.      Pooled lepivad kokku, et EAS korraldab valminud Visuaali põhjal inglise- ja saksakeelsete Trükiste tellimise, mille täpses tiraažis ning valminud trükiste eksemplaride kuuluvuses ja kulude jagamises lepivad Pooled kokku punktis 1.4 nimetatud esindajate kaudu hiljemalt Trükiste tellimuse vormistamisel.

2.4.      Pooled lepivad kokku, et Trükiste tellimuse kulud kantakse proportsionaalselt kummagi Poole poolt vastavalt omandatavate Trükiste eksemplaride arvule.        

3.      LÕPPSÄTTED

3.1.      Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis  kehtivatest õigusaktidest.

3.2.      Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

3.3.      Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni Poolte poolt võetud kohustuste täitmiseni.

3.4.      Käesolev Leping on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe (1) eksemplari.

 

 

4.      POOLTE REKVISIIDID

 

Tallinna linn                                                                   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Vabaduse Väljak 7                                                       Liivalaia 13/15

15199 Tallinn                                                               10118 Tallinn

Tel 640 4218                                                               Tel 627 9700

Faks 640 4208                                                             Faks 627 9427

 

 

 

 

 

____________________                                            ____________________

Jaanus Mutli                                                                 Viljar Jaamu

abilinnapea                                                                   juhatuse esimees

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär