Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Herne tn 13 maa tagastamine ja endise kinnistu nr 2545 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 10.10.2007 korraldus number 1746
Redaktsiooni kehtivus:10.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. oktoober 2007 nr 1746-k

 

 

Herne tn 13 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2545 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 192, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34, ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. veebruari 1995 otsusest nr 5031, millega on Tallinnas, Herne tn 13, endisel kinnistul nr 2545 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 1266 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas, Pärnu notar Kristi Kivimägi 14.04.2003 koostatud ja välja antud testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registri nr 2218, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 2545 maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelises osas, aktsiaseltsi Geomark koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 4532 ning maa tagastamise toimiku nr 7065 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Herne tn 13;

1.2 pindala: 1071 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2545 pindalaga 1266 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 2548/4830 mõttelises osas; elukoht XXXX, Pärnu.

3. Herne tn 13 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101026030 elamu, ehitisregistri koodiga 101026031 garaaž, ehitisregistri koodiga 101026032 kuur, ehitisregistri koodiga 101026033 kuur, ehitisregistri koodiga 101026034 pesuköök, ehitisregistri koodiga 101026035 kuur) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 2548/4830 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 05.09.2007.

Punktis 2 nimetatud isik on omandanud ehitised 14.04.2003 omandiõiguse tunnistuse (reg nr 2215) ning testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse (reg nr 2218) alusel.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 2545 maa-ala suurusega 68 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 105 (ükssada viis) krooni ja 50 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

7.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ning XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär