Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kooli tn 9 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 180 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 10.10.2007 korraldus number 1744
Redaktsiooni kehtivus:10.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. oktoober 2007 nr 1744-k

 

 

Kooli tn 9 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 180 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 4, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. jaanuari 1995 otsusest nr 4743, millega on Tallinnas, Kooli tn 9, endisel kinnistul nr 180 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 194,46 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, Tallinna notar Ragne Tehveri 25. septembril 1996 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 8367, millega XXXXXXXX loovutas endise kinnistu nr 180 maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, Tallinna notar Ragne Tehveri asendaja Anne Saaberi 17. detsembril 1996 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 10965, millega XXXXXXXX loovutas endise kinnistu nr 180 maa tagastamise nõudeõiguse Aktsiaseltsile „Kunstsarv“, Tallinna notar Ragne Tehveri 18. detsembril 1997 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 10145, millega Aktsiaselts „Kunstsarv“ loovutas endise kinnistu nr 180 maa tagastamise nõudeõiguse TS Investeeringute AS-le, Tallinna notar Merle Saar-Johansoni asendaja Eva Kruusmaa 2. augustil 2004 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri nr 4470, millega TS Investeeringute OÜ (,mis on TS Investeeringute AS õigusjärglane) loovutas endise kinnistu nr 180 maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, Osaühing Aakermaa koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 0957 ning maa tagastamise toimiku nr 8548 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kooli tn 9;

1.2 pindala: 272 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 180 pindalaga 194,46 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 3/5 mõttelises osas; elukoht XXXX, Tallinn.

3. Kooli tn 9 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101022638 elamu majandushoonega, ehitisregistri koodiga 220391170 piire, ehitisregistri koodiga 220393893 väravad) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 3/5 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 10.08.2007.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 180 maa-ala suurusega 31,26 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teisele isikule kuuluvad ehitised ning maa kuulub ehitiste juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 120 (ükssada kakskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

7.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon;

7.4 järgida Muinsuskaitseseaduses ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruses nr 155 “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ sätestatud tingimusi, kuna Kooli tn 9 maaüksus paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ja arheoloogiamälestiseks tunnistatud maa-alal.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär