Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Spordi- ja Noorsooameti juhataja ametise nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 10.10.2007 korraldus number 1740
Redaktsiooni kehtivus:10.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. oktoober 2007 nr 1740-k

 

 

Spordi- ja Noorsooameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 24 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 15 lõikega 3, § 16 lõikega 3 ja lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2000 määrusega nr 36 kinnitatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimääruse punktiga 4.1, Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korraldusega nr 2532-k „Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestik koos palgaastmetega“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Spordi- ja Noorsooameti juhataja asetäitja Rein Ilves Spordi- ja Noorsooameti juhataja kohusetäitja ülesannetest alates 11. oktoobrist 2007.

2. Viia Spordi- ja Noorsooameti juhataja asetäitja Rein Ilves üle ja nimetada ta Spordi- ja Noorsooameti juhataja ametikohale alates 11. oktoobrist 2007.

3. Määrata Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilvese ametipalgaks 28 300 krooni kuus (palgaaste C9) alates 11. oktoobrist 2007.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Rein Ilvesele ja Spordi- ja Noorsooametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär