Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 10.10.2007 määrus number 83
Jõustumine:01.11.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

10. oktoober 2007 nr 83

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Liiklusseaduse § 2 lg 4, Teeseaduse § 25 lg 3, § 33 lõigete 2 ja 3, § 36 lg 1, § 37 lõigete 1 ja 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 2 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määrust nr 56 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) otsustab tänava sulgemise korraldusega kui:

1) esimese grupi tänava sõidutee- või selle osa suletakse avaliku ürituse ettevalmistamiseks või  läbiviimiseks;

2) mistahes grupi tänava või selle osa sulgemisega kaasneb maksusoodustuse või -vabastuse andmise või liikluse ümberkorraldamise kulude kandmisest vabastamise otsustamine.“;

2) paragrahvi 1 täiendatakse uue lõikega 2¹ järgmises sõnastuses:

„(2¹) Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet) otsustab tänava sulgemise:

1) kui ehitus- või remonttööde teostamisega kaasneb tänava või selle osa sulgemine olenemata tänava grupist määruse lisas 2 sätestatud vormikohase loaga;

2) kõigil muudel käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja lõike 21 punktis 1 nimetamata juhtudel vastavasisulise kooskõlastusega avaliku ürituse loa taotlusel ja määruse lisas 2 sätestatud vormikohase loaga, millele on lisatud paremas ülemises servas märkus „Luba kehtib koos avaliku ürituse loaga.“;

3) paragrahvi 1 täiendatakse uue lõikega 5 järgmises sõnastuses:

 „(5) Tallinna tänavate gruppideks jaotamisel lähtutakse Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusest nr 58 „Tallinna tänavate gruppideks jaotuse kehtestamine.“;

4) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse uue punktiga 8 järgmises sõnastuses:

“8) sulgemisest liiklejate informeerimise kava.“;

5) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud juhtudel valmistab transpordiamet ette  linnavalitsuse korralduse eelnõu ning esitab selle linnavalitsuse istungile.“;

6) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Lisaga 2 sätestatud sulgemislubadel määratakse suletav tänavalõik, sulgemise aeg ning erinõuded liiklusohutuse- ja heakorra tagamiseks.

 

7) määruse lisad 1 ja 2 asendatakse käesoleva määruse lisade 1 ja 2 vastavate vormiga.

§ 2.  Määrus jõustub 1. novembril 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

10. oktoobri 2007 määruse nr 83

“Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56

 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ muutmine“

LISA 1

 

 

 

 

AVALDUS TÄNAVA AJUTISE SULGEMISE LOA SAAMISEKS

Taotleja:

(nimi, aadress, reg nr, tel, faks, e-post)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastutav isik:

(nimi, ametinimetus, tel)

 

 

 

 

 

Linnaosa:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulgemise koht:

Tänav

Suletud ala aadress ja

sulgemise kirjeldus

Ajavahemik (kuupäevad ja kellaajad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirkonna täpsustus:

(milliste ristuvate tänavate või hoonete vahel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulgemise põhjus:

(tööde või tegevuste nimetus)

 

 

 

 

 

Tellija:

(kelle tellimusel töid teostatakse, lepingu number)

 

 

Isikud ja asutused:

(keda teavitatakse  tänava sulgemisest)

 

 

 

Sulgeja kinnitab, et kohustub:

 

1. Liiklejaid informeerima sulgemisest vastavalt esitatud informeerimise kavale;

2. Paigaldama liikluskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud skeemile;

3. Paigaldama liiklusteenistuse ettekirjutusel täiendavaid liikluskorraldusvahendeid;

4. Tagama jalakäijate ohutu läbipääsu sulgemispiirkonnast;

5. Tagama sõidukite juurdepääsu sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele ja elamutele;

6. Tagama heakorra nõuetest kinnipidamine sulgemispiirkonnas ja lisaks ühe meetri ulatuses   suletavast alast või tänavale paigutatud piiretest;

7. Tagama sulgemisloa tähtaja lõppedes sulgemiseelse olukorra taastamise ja tänava avamise liikluseks projektis ettenähtud mahus.

 

Sulgeja kinnitab, et on teadlik võimalusest kohustuste mittekohasel täitmisel tema kulul rakendada asendustäitmist, määrata talle sunniraha ja rakendada tänava või selle osa omavolilisel sulgemisel, sulgemiseks lubatud tähtaja ületamisel või avariikaevetööde teostamisega seotud remonttööde tähtaja ületamisel kolmekordset teede ja tänavate sulgemise maksumäära.

 

Lisakohustused:

 

Sulgemise põhjustest tulenevad lisakohustused liiklusohutuse tagamiseks

Kirjeldus ja garantiid sulgemisele

 eelneva olukorra taastamiseks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulgeja:

(juriidilise isiku juhi või tema poolt volitatud isiku nimi, amet ja allkiri)

 

 Vastutav isik:

(nimi, amet, allkiri)

 

Lisa:     Sulgemisest liiklejate informeerimise kava

            __________________________________

            __________________________________

 

Märkus: Taotlusi võetakse vastu ainult allkirjastatult ja koos liikluskorraldusskeemiga.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

10. oktoobri 2007 määruse nr 83

“Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56

 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ muutmine“

LISA 2

 

 

 

 

 

 

[LUBA KEHTIB

KOOS AVALIKU ÜRITUSE

LOAGA]

Tallinna Transpordiamet

Liiklusteenistus

Vabaduse välajk 10, 10146 TALLINN

Tel/faks 640 4621, e-post: liiklus@tallinnlv.ee

 

TÄNAVA AJUTISE  SULGEMISE LUBA NR . . .

_____________________

(kuupäev ja aasta)

 

Taotleja:

(ettevõtte või isiku nimi)

Aadress: 

(ettevõtte või isiku aadress)

Vastutaja: 

(kohapeal liiklusohutuse eest vastutav isik)

Ametinimetus:

 

Mobiiltelefon: 

 

Suletav ala: 

(tänava nimetus, aadress)

Tänava sulgemise koht:

(sõidutee-kõnnitee-haljasala)

Piirkonna täpsustus:

 

Tööde nimetus: 

 

 (tehtav töö või tänaval toimuv tegevus)

Sulgemise aeg: 

algus: (kuupäev aasta)
          kell:

lõpp:  (kuupäev aasta)
          kell:

Pikendatud:

  (aeg vanast lõppkuupäevast uue lõppkuupäevani)

Lisainfo:

(sulgemise ulatus, täpsustused)

Loa andmise alus:

(Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2¹ punkt … )

 

 Loa taotlejal tagada:

1. Liiklejate informeerimine sulgemisest vastavalt esitatud informeerimise kavale;

2. Liikluskorraldusvahendite paigaldamine vastavalt kooskõlastatud skeemile;

3. Liiklusteenistuse ettekirjutusel täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamine;

4. Jalakäijate ohutu läbipääs sulgemispiirkonnast;

5. Sõidukite juurdepääs sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele ja elamutele;

6. Heakorra nõuetest kinnipidamine sulgemispiirkonnas ja lisaks ühe meetri ulatuses   suletavast alast või tänavale paigutatud piiretest;

7.   Sulgemisloa tähtaja lõppedes sulgemiseelne olukord ja tänava avamine liikluseks projektis ettenähtud mahus.

 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastaja)

 

(pitsat)

 

(koostaja)

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär