Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korralduse nr 1748-k "Side tn 12 A maa osaline tagastamine ja mittetagastamine" muutmine ning Side tn 12 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 03.10.2007 korraldus number 1691

Redaktsiooni kehtivus 03.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. oktoober 2007 nr 1691-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korralduse nr 1748-k “Side tn 12 A maa osaline tagastamine ja mittetagastamine“ muutmine ning Side tn 12 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 36 lg 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 12. septembri 1994 otsusest nr 3786, millega endise kinnistu nr 953N maa suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX ning XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Sirje Rõõmu 12. mail 2000 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 5829, millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, Tallinna notar Aivar Mesikäpa 23. mail 2005 tõestatud ühisvara osalise jagamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 4026, millega Side tn 12 ehitised läksid XXXXXXXX ainuomandisse, Tallinna notar Tarvo Puri asendaja Triin Teini 8. augustil 2007 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute registri nr 3800, millega XXXXXXXX loovutas 270 m² maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korraldusest nr 1748-k, millega tagastati osaliselt Side tn 12a maa ja määrati XXXXXXXX mittetagastatava maa suurus, Tallinna Maa-ameti koostatud katastriüksuse plaanist (töö nr IR-272) ning maa tagastamise toimiku nr 9534 materjalidest:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korralduse nr 1748-k “Side tn 12 A maa osaline tagastamine ja mittetagastamine“ punkti 4 ning sõnastada see järgnevalt:

“4. Mitte tagastada XXXXXXXX endise kinnistu nr 953N maa-ala suurusega 270 m², kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad hooned aadressiga Side tn 12 kuuluvad XXXXXXXX, kellele XXXXXXXX loovutas 270 m² maa tagastamise nõudeõiguse 8. augustil 2007.“

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korralduse nr 1748-k “Side tn 12 A maa osaline tagastamine ja mittetagastamine“ punkt 5.

3. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

3.1 aadress: Side tn 12;

3.2 pindala: 1648 m²;

3.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

4. Tagastada punktis 3 nimetatud maa (endine kinnistu nr 953N suurusega 2731 m²) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

5. Tagastataval maal asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101002222 elamu, ehitisregistri koodiga 220391593 kuur-pesuköök, ehitisregistri koodiga 220391594 aiamaja, ehitisregistri koodiga 220391595 kelder) kuuluvad punktis 4 nimetatud isikule (kontrollitud Riikikust ehitisregistrist 23. augustil 2007).

6. Lugeda endise kinnistu nr 953N maa tagastatuks.

7. Punktis 4 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 94 (üheksakümmend neli) krooni ja 5 (viis) senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 34 (kolmkümmend neli) krooni ja 20 (kakskümmend) senti õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ning 59 (viiskkümmend üheksa) krooni ja 85 (kaheksakümmend viis) senti katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

8. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

9. Senine maakasutus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

10.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksuregistrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär