Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Järve tn 4, 6, 8, 8a ja Pärnu mnt 180a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2003 korralduse nr 1633-k kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 03.10.2007 korraldus number 1720
Redaktsiooni kehtivus:03.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. oktoober 2007 nr 1720-k

 

 

Järve tn 4, 6, 8, 8a ja Pärnu mnt 180a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2003 korralduse nr 1633-k kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2 ja 3, § 68 lg 1 ja 2 ning § 70 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 17, 18, 19 ja 20 alusel ning tulenevalt K-Projekt Aktsiaseltsi 8. veebruari 2006 avaldusest:

 

 

 

1. Algatada Järve tn 4, 6, 8, 8a ja Pärnu mnt 180a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kristiine linnaosas asuvate Järve tn 4, 6, 8 ja 8a kinnistute liitmine, mille tulemusena moodustatakse 1 segafunktsiooniga (elamumaa 80% ja ärimaa 20%) krunt ning ehitusõiguse andmine 19-korruselise ja 18-korruselise äripindadega korterelamu rajamiseks. Samuti moodustatakse riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krunt 24-kohalise parkla rajamiseks. Lisaks üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 1,9 ha, maa-ala piiride kirjeldus on esitatud lisas.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste lisanõuetega:

3.1 rajatavate hoonete maksimaalne kõrgus merepinnast Järve tn 4 kinnistu idapoolsel piiril võib olla 90 meetrit ja Järve tn 8a kinnistu läänepoolsel piiril 95 meetrit. Kõrgust võivad ületada kuni 5 meetrit hoonete katustele paigaldatud kergesti purunevad seadmed (ventilatsiooni ja gaasikütte torud, antennid);

3.2 detailplaneeringu joonistel näidata raudtee kaitsevöönd ja raudteemaa piirid;

3.3 juurdesõiduteid ja parklaid raudteemaale mitte projekteerida;

3.4 detailplaneeringu projekt kooskõlastada AS-ga Eesti Raudtee;

3.5 detailplaneeringu tugiplaanile kanda reformimata riigimaa osas endiste kinnistute piirid ja numbrid ning seletuskirjas märkida maa tagastamise taotlus(t)e olemasolu või puudumine;

3.6 detailplaneeringu seletuskirjas märkida, et 24-kohaline parkla kavandatakse riigimaale ning selle rajamiseks kavatsetakse omandada hoonestusõigus AS-lt Eesti Raudtee;

3.7 detailplaneeringus näha ette krunt Järve tänavale. Krundi piiri määramisel jätta välja Järve tn 1 / Laine tn 1 ja Järve tn 3 maaomanike poolt kasutatav aiaga piiritletud reformimata riigimaa. Järve tänava ja A. H. Tammsaare tee mahasõidu nurgal olev maa, millele kavandatakse kergliikluse ala rajamine, näha ette osaliselt Järve tänava maaks ja osaliselt liidetavaks Järve tn 4, 6, 8 ja 8a kinnistute liitmisel moodustatava kinnistuga;

3.8 näha ette maagaasil töötava lokaalkatlamaja välisõhu saasteloa lisamine korruselamu ehitusprojektile;

3.9 olmejäätmete käitlemine lahendada vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuetele;

3.10 käsitleda rongi- ja tänavaliiklusest tuleneva müra, vibratsiooni ja õhusaaste leevendamise võimalusi eluruumides.

 

4. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu.

 

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2003 korraldus nr 1633-k „Järve tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA