Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 06.09.2007 otsus number 211

Redaktsiooni kehtivus 06.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. september 2007 nr 211

 

 

 

 

Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 290 kinnitatud linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu ja arvata komisjoni koosseisust välja linnavolinik Üllar Lanno.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees