Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaplaneerimise Ameti juhataja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 26.09.2007 korraldus number 1684
Redaktsiooni kehtivus:26.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. september 2007 nr 1684-k

 

 

Linnaplaneerimise Ameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 19, § 22 lõigete 1 ja 2, § 23-24, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ lisa 4 punktiga 4.1, Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 6 lõikega 10, § 15 lõikega 3, § 16 lõikega 3 ja lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2007 korraldusega nr 1407-k “Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestiku koos palgaastmetega muudatused“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Nimetada Toomas Õispuu Linnaplaneerimise Ameti juhataja ametikohale alates 27. septembrist 2007 katseajaga 6 kuud (katseaja lõpp 26. märts 2008, vestluse läbiviimise lõpptähtaeg 12. märts 2008).

2. Määrata Linnaplaneerimise Ameti juhataja Toomas Õispuu ametipalgaks 28 300 krooni kuus (palgaaste C9) alates 27. septembrist 2007.

3. Toomas Õispuul on avaliku teenistuse staaži ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 2 aastat, 8 kuud ja 26 päeva.

4. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Toomas Õispuule ja Linnaplaneerimise Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Toomas Sepp

Linnapea

Linnasekretär