Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kompromissi projekti heakskiitmine Tallinna linna ja osaühing Erifoon vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 26.09.2007 korraldus number 1674
Redaktsiooni kehtivus:26.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. september 2007 nr 1674-k

 

 

Kohtuliku kompromissi projekti heakskiitmine Tallinna linna ja osaühing Erifoon vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituste andmine Toomas Sepale

 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 430 lõike 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1, § 55 lõige 4 punkti 6 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 51 lõike 4 punktiga 7, Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 4 lõike 4, § 6 lõikega 5 ning tulenevalt poolte soovist lõpetada tsiviilkohtumenetlus kompromissiga:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kompromissi projekt Tallinna linna ja osaühing Erifoon vahelise vaidluse lõpetamiseks tsiviilasjas nr 2-05-16215.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kohtulikule kompromissile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantsteenistusele, osaühingule Erifoon ja Harju Maakohtule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

26. septembri 2007

korralduse nr 1674-k

LISA

 

Kohtulik kompromiss Tallinna linna ja osaühing Erifoon vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks tsiviilasjas nr 2-05-16215

 

 

 

Tallinna linn Tallinna Linnakantselei linnasekretär Toomas Sepa isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse korralduse alusel ja osaühing Erifoon Jaanus Miiteli isikus (edaspidi ühiselt „pooled“) sõlmivad kohtuliku kompromissi alljärgnevas:

 

Kohtuliku kompromissi sõlmimise eesmärk

 

Kohtuliku kompromissi sõlmimise eesmärk on Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2-05-16215  vaidluse lõpetamine mõlemaid pooli rahuldaval viisil.

 

Kohtuliku kompromissi sõlmimise alused

 

Harju Maakohtu menetluses on Tallinna linna hagi osaühing Erifoon vastu 230 949 krooni nõudes. Hagis nõutakse 10. detsembri 2003 töövõtulepingu nr 7/03 alusel tehtud ettemaksu summas 131 971 krooni ja leppetrahvi summas 98 978 krooni tasumist.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 430 lg 1 kohaselt võivad pooled menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kohtuliku kompromissiga. Kohus kinnitab kohtuliku kompromissi määrusega, millega ühtlasi lõpetab menetluse.

Lähtudes ühisest soovist lõpetada tsiviilkohtumenetlus kokkuleppel, paluvad pooled Harju Maakohtul käesoleva kohtuliku kompromissi kinnitada.

Kohtuliku kompromissi tingimused

Lähtudes võlaõigusseadusest ning toimunud läbirääkimistest lepivad pooled kokku alljärgnevas:

 

1.      Osaühing Erifoon tagastab hagejale 10. detsembri 2003 töövõtulepingu nr 7/03 alusel saadud ettemaksu summas 131 971 krooni.

2.      Osaühing Erifoon maksab hagejale 6000 krooni viivist.

3.      Tallinna linn loobub hagis esitatud leppetrahvi nõudest.

      4. Osaühing Erifoon tagastab ettemaksu summas 131 971 krooni, tasub 6500 krooni hagi     esitamisel tasutud riigilõivu kompenseerimiseks ja viivise summas 6000 krooni Tallinna  Linnakantselei finantsteenistuse arveldusarvele 10220067129011 SEB Eesti Ühispangas, viite nr 5255050050050224, alljärgneva maksegraafiku alusel:

 

Kuupäev

Tagastatav ettemaksu summa

Riigilõivu kompenseerimine

Viivis

Maksmisele kuuluv summa

31.01.2008

22 000 kr

1100 kr

1000 kr

24 100 kr

29.02.2008

22 000 kr

1100 kr

1000 kr

24 100 kr

31.03.2008

22 000 kr

1100 kr

1000 kr

24 100 kr

30.04.2008

22 000 kr

1100 kr

1000 kr

24 100 kr

31.05.2008

22 000 kr

1100 kr

1000 kr

24 100 kr

30.06.2008

21 971 kr

1000 kr

1000 kr

23 971 kr

 

 

5. Kompromissi alusel osaühing Erifoon poolt Tallinna linnale tehtav mistahes makse loetakse tasutuks siis, kui vastav summa on laekunud Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arveldusarvele.

6. Kui osaühing Erifoon rikub punktis 4 sätestatud mistahes summa maksegraafikujärgselt kokkulepitud tähtajaks tasumise kohustust, on osaühing Erifoon kohustatud Tallinna linna nõudel maksma leppetrahvi 5 protsenti punktis 1 nimetatud summast.

  1. Menetlusosaliste kohtukulud jäävad nende endi kanda.

8.      Pooled paluvad Harju Maakohut kokkulepe kinnitada ja lõpetada menetlus tsiviilasjas nr 2-05-16215 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 428 lg 1 p 4 alusel kohtuistungit pidamata kirjalikus menetluses.

9.      Pooled on teadlikud poolte kohtuliku kompromissi kinnitamise ja tsiviilkohtumenetluse lõpetamise tagajärgedest vastavalt Tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 432 sätestatule.

  1. Menetluse lõpetamise määrusele on õigus esitada määruskaebus Harju Maakohtule Kentmanni Kohtumaja kaudu 5 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest.

11.  Käesolev kohtulik kompromiss on sõlmitud kolmes originaaleksemplaris, üks Harju Maakohtule, üks osaühingule Erifoon ja üks Tallinna linna esindajale.

 

Tallinnas,    septembril 2007

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp                                                                                       Jaanus Miitel

Linnasekretär                                                                                        Juhatuse liige

Tallinna Linnakantselei                                                              Osaühing Erifoon

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär