Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus VIII Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooksu ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2007 korraldus number 1640
Redaktsiooni kehtivus:19.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. september 2007 nr 1640-k

 

 

Liikluskorraldus VIII Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooksu ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 7.3.4, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ punkti 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 20 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 p 1 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu EESTI SPORDISELTS KALEV 6. septembri 2007 avaldusest:

 

1. Lubada Mittetulundusühingul EESTI SPORDISELTS KALEV seoses VIII Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooksu toimumisega piirata liiklust 22. septembril 2007 kella 10.00-st kuni 15.00-ni järgmistel Tallinna teedel ja tänavatel:

1.1 Ranna teel;

1.2 Merivälja teel;

1.3 Pirita teel Purje tänava ja Merivälja tee vahel;

1.4 Purje tänaval;

1.5 Regati puiesteel.

2. Vabastada Mittetulundusühing EESTI SPORDISELTS KALEV (registrikood 80028946) punktis 1 nimetatud  tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust.

3. Mittetulndusühingul EESTI SPORDISELTS KALEV:

3.1 võimaldada elanike ja asutuste juurdepääs punktis 1 nimetatud tänavate piirkonda. Juurdepääsu võimalust hindab ja otsustab reguleerija lähtuvalt liiklusolukorrast.

3.2 tagada linnaelanike õigeaegne teavitamine avaliku üritusega kaasnevatest liikluskorralduse muudatustest.

4. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär