Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Paekaare tn 76)

Tallinna Linnavalitsus 19.09.2007 korraldus number 1617

Redaktsiooni kehtivus 19.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. september 2007 nr 1617-k

 

 

Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Paekaare tn 76)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 6, 14, 15 ja 17 alusel:

 

 

1. Tallinna Haridusametil anda Tallinna Paekaare Lasteaed-Algkooli (likvideerimisel) bilansist Tallinna Lasteaia Kirsike bilanssi Paekaare tn 76 kinnistul (katastritunnus 78403:312:0550, pindala 10189 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) asuvad ehitised.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Paekaare Lasteaed-Algkoolile (likvideerimisel) ja Tallinna Lasteaiale Kirsike.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär