Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Andres Pajulale Tallinna linna esindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2007 korraldus number 1615
Redaktsiooni kehtivus:19.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. september 2007 nr 1615-k

 

 

Volituse andmine Andres Pajulale Tallinna linna esindamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 4 lg 2 ja lg 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2007 istungi protokolli nr 24 päevakorrapunktist nr 41 „Tallinna Haridusameti komisjoni lõpparuande „Omavalitsuste vahelises arvlemises tekkinud probleemidele lahenduste leidmine ning õigusliku hinnangu andmine kohalike omavalitsuste üksuste võlgnevuste kohta Tallinna Haridusametile“ esitamine“:

 

 

1. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna kõigis Eesti Vabariigi kohtutes seoses Tallinna linna kaebustega teiste valdade ja linnade toimingute õigusvastasuse kindlakstegemise ja sooritamata toimingute sooritamiseks kohustamise nõudes (munitsipaalkoolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuskulud).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär