Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Olevi tn 49 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1703 N maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2007 korraldus number 1596
Redaktsiooni kehtivus:19.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

  KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. september 2007 nr 1596-k

 

 

Olevi tn 49 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1703 N maa osaline mittetagastamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1 ja lg 2 p 3, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹ lg 1 p 3 ja lg 2, § 19² lg 4, § 36 lg 1, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56, 56¹, 57 ja 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. detsembri 1997 otsusest nr 9560, millega on Tallinnas, Olevi tänav 49, end Olevi tn 19, endisel kinnistul nr 1703 N asunud krundi suurusega 2845 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, Tallinna notar Marika Rei 24. juulil 2002 koostatud ja tõendatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registri number 7723, millega XXXXXXXX päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse, Tallinna notar Aigi Kivioja asendaja Elvira Kirtjanova 25. juunil 2007 koostatud ja tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu number 3174/2007, millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest ½ mõttelise osa XXXXXXXX, aktsiaseltsi Favorte 7. novembril 2003 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 6210 ja maa tagastamise toimiku nr 6210 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Olevi tn 49;

1.2 pindala: 2047 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1703 N, pindalaga 2845 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – ½  mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Soome Vabariik – ½  mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 101009848 elamu) ja rajatised (ehitisregistri koodiga 220392614 kaev ning ehitisregistri koodiga 220401600 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 30. augustil 2007. Krundil paiknevad veel õigusliku aluseta püstitatud kuur ja kasvuhoone.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1703 N maa-ala suurusega 798 m², kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressiga Vanemuise tn 30 teistele isikutele kuuluvad hooned ja maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2.1 nimetatud isikule tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

Punktis 2.2 nimetatud isik on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

7. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

7.3 tagada Olevi tn 49 krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär