Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Valdeku tn 13 ehitised)

Tallinna Linnavalitsus 05.09.2007 korraldus number 1533

Redaktsiooni kehtivus 05.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. september 2007 nr 1533-k

 

 

Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Valdeku tn 13 ehitised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 6, 14, 15 ja 17 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari 2007 otsusest nr 41 “Tallinna Valdeku Põhikooli ja Tallinna 53. Keskkooli ümberkorraldamine Tallinna 53. Keskkooliks“:

 

 

1. Tallinna Valdeku Põhikoolil (likvideerimisel) anda bilansist Tallinna Haridusameti bilanssi Valdeku tn 13 asuvad ehitised (koolimaja ja kaks kuuri).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Valdeku Põhikoolile (likvideerimisel).

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär