Võsu tn 8 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine

Tallinna Linnavalitsus 05.09.2007 korraldus number 1500
Kehtetuks tunnistamine 14.03.2011
Redaktsiooni kehtivus - 14.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 14.03.2011 nr 361

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. september 2007 nr 1500-k

 

 

Võsu tn 8 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 192 lg 3, Maareformi seaduse muutmise seaduse § 26, Pärimisseaduse § 3 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktiga 342 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. oktoobri 1993 otsusest nr 1197 ja maa tagastamise toimiku nr 1222 materjalidest:

 

 

     

1. Lõpetada Nõmme linnaosas, Võsu tn 8, endisel kinnistul nr 1492 asunud 1225 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise menetlus ja mitte alustada kompenseerimise menetlust, kuna õigustatud subjekti XXXXXXXX pärand on avanenud 3. septembril 1999 ja pärimisõiguse tunnistust Tallinna Linnavalitsusele tähtaegselt esitatud ei ole.

2. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX pärijale XXXXXXXX.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär