Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tolmuka tee 5a asuva endise "Nõmme nr 103" kinnistu nr 5008 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 05.09.2007 korraldus number 1497
Redaktsiooni kehtivus:05.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. september 2007 nr 1497-k

 

 

Tolmuka tee 5a asuva endise “Nõmme nr 103“ kinnistu nr 5008 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1, lg 4, § 36 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord punktidega 561, 56², 56³, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ja tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. märtsi 1996 otsusest nr 7143, millega on Tallinnas, endisel Harjumaal, Nehatu vallas, Väo mõisast eraldatud maakoha “Nõmme nr 103“, endisel kinnistul nr 5008 asunud krundi, suurusega 14,307 ha, suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX ning XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Tiit Sepa 12. novembril 1997 tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 10174, millega XXXXXXXX loovutas temale kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, Tallinna notar Tiit Sepa 10. novembril 1998 tõestatud XXXXXXXX ja XXXXXXXX vahelisest maa jagamise kokkuleppest notariaalregistri nr 8682, mille alusel XXXXXXXX tagastatakse maa aadressil Suislepa tee 28 ning XXXXXXXX ülejäänud tagastamisele kuuluv maa, Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 1999 korraldusest nr 1192-k, 21. aprilli 1999 korraldusest nr 2743-k, 30. juuni 1999 korraldusest nr 4808-k, 27. detsembri 2000 korraldusest nr 5046-k, 19. juuni 2002 korraldusest nr 1775-k, 14. mai 2003 korraldusest nr 1168-k, 29. oktoobri 2003 korraldusest nr 2382-k, 22. detsembri 2003 korraldusest nr 2971-k, 1. märtsi 2004 korraldusest nr 402-k, 1. septembri 2004 korraldusest nr 1676-k, 22. novembri 2006 korraldusest nr 2332-k, 7. märtsi 2007 korraldusest nr 374-k, 20. juuni 2007 korraldusest nr 1145-k, Tallinna Maa-ameti koostatud katastriüksuse plaanist töö nr IR-267 ning maa tagastamise toimiku nr 7332 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tolmuka tee 5a;

1.2 pindala: 415 m²;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine “Nõmme nr 103“ kinnistu nr 5008 pindalaga 14,307 ha) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitisi ei asu (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 8. augustil 2007).

4. Endise “Nõmme nr 103“ kinnistu nr 5008 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala osas, mille suurus on 6697,5 m² ja mille tagastamisele on õigus XXXXXXXX, lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvele 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Senine maakasutusõigus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

7. Avalikult kasutatavalt teelt:

7.1 on seni toimunud juurdepääs Tolmuka tee 7 ja Tolmuka tee 9 maaüksustele läbi Tolmuka tee 5a maaüksuse;

7.2 juurdepääsu tagamiseks Tolmuka tee 7 ja Tolmuka tee 9 maaüksustele avalikult kasutatavalt teelt, on Tolmuka tee 5a ja naaberkinnistute omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär