Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2007 otsus number 153
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2007 nr 153

 

 

 

 

Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 7 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71 lõikega 9 ning Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 15 lõikega 3 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta vastu “Tallinna arengukava 2006‑2021 täitmise aruanne 2006. aastal“ vastavalt lisadele 1 ja 2.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna linna ametiasutustele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2007
otsuse nr 153
LISA 1

 

Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna arengukava 2006-2021 peaeesmärgid on järgmised:

·        ettevõtlust soosiv, investeeringuid ligitõmbav ning majandusstruktuuri moderniseerimist toetav majanduskeskkond;

·        lai ja kvaliteetne kultuuriteenuste valik nii Tallinna elanikule kui turistile;

·        optimaalne haridusvõrk ja kvaliteetne haridus ning laste ja noortesõbralikum elukeskkond;

·        kõigile Tallinna elanikele loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu;

·        ümbritsev elukeskkond on linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv;

·        kõrge teeninduskultuuriga ja tegusad linnaasutused.

Alljärgnevalt on ära toodud ametite lõikes Tallinna arengukava 2006‑2021 täitmine 2006. aastal.

1.      Ettevõtlusamet:

Ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks on Tallinna Ettevõtlusamet ette näinud ettevõtlusinkubaatoritest edukalt väljunud firmade planeeritud protsendiks 85, tegelik täitmine oli 70% ulatuses. Osalise täitmise põhjuseks oli 2006. aasta augustis SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatori loomine, mille ülesandeks on Kopli ja Lasnamäe ettevõtlusinkubaatorite opereerimine. Ettevõtlusinkubaatoritest väljunud firmade töötajate arv inkubaatori asukasfirmadest (kumuleeruvalt) oli planeeritud 140 töötajat, tegelik täitmine oli 28 töötajat, põhjuseks et enamik väljunud ettevõtetest on mikroettevõtted ja inkubaatorite üldine täituvus 2006. aastal oli madal. Aasta peale stardiabi saamist tegutsema jäänud ettevõtete protsent oli planeeritult 90, täitmine toimus 98% ulatuses. 2006. aastal stardiabi saanud ettevõtetes kolme aasta jooksul alates toetuse saamisest lisandunud töötajate arv oli planeeritud 80 töötajat, tegelik täitmine oli 82 töötajat. 2006. aastal koolitustoetust saanud ettevõtetes lisandunud töökohtade arv prognoositult oli 15‑100 töötajat. Planeeritud eesmärk 100 töökoha näol täidetakse, kui vähemalt üks üle 50 töötaja koolituse projekt esitatakse Tallinna Ettevõtlusametile. Praktikajuhendaja toetust saanud ettevõtete juhendajate arv oli 80, tegelik täitmine oli 57 juhendajat. Ettevõtlusametile laekus 16 taotlust 64 juhendaja toetamiseks. Rahastamisotsuse sai 10 taotlust 58 juhendaja toetamiseks. 2006. aasta stipendiumi saajate arvuks oli kavandatud 14 inimest. Ettevõtlusametile laekus vaid 1 taotlus. Mentorprogrammis osalenud inimeste arv oli kavandatult 120, osales 127 inimest. 2005‑2006 osales projektis 52 mentiid ja 10 mentorit, 2006‑2007 – 53 mentiid ja 12 mentorit. Koolitustel ja teabepäevadel osalenute arv 2006. aastal oli kavandatult 110 inimest, tegelik osalemine oli 192 inimest. Ettevõtja infopunkti pöördumiste arv oli planeeritult 6500. Ettevõtlusalane informatsioon internetis on muutunud aastatega kättesaadavamaks ja pöördumised infopunkti vähenesid 5091‑ni.

Ettevõtluse konkurentsivõime suurendamiseks planeeriti Tallinna Tehnoloogiainkubaatoris asuvate ettevõtete keskmiseks arvuks aastate lõikes 22 ettevõtet, tegelik täitmine oli 11 ettevõtet aastas. Tehnoloogiainkubaatoris alustanud ja sealt väljunud ettevõtete ellujäämisprotsendiks kavandati 90, tegelik täitmine oli 93%. Mustamäe inkubaator on üle antud Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutusele. 2006. aastal koolitust saanud isikute arv Tallinna linna osalusel/toetusel läbi viidud tööjõu kvaliteedi tõstmisele suunatud projektides oli planeeritult 2200. 2006. aastal oli tegelik täitmine 1500‑1600 osalejat erinevatel koolitusüritustel.

Tööhõive suurendamiseks toimus 2006. aastal Tallinna osalusega välisinvestoritele suunatud messe ja rahvusvahelisi teavitusüritusi 7. Lasnamäe Tööstuspark täitus ettevõtetega 100%, kõik krundid müüdi välja. Lasnamäe Tööstuspargis olevate ettevõtete töötajate arv planeeritult oli 150, tegelik täitmine oli 170 töötajat.

Tallinna turismitulude suurendamiseks planeeriti korraldada turismitöösturitele info- ja teabepäevi, kus koolituste arv 2006. aasta lõikes on 25, tegelik koolituste arv oli 15 ja lisaks osaleti ettekannetega arvukatel teiste poolt korraldatud üritustel. Tallinna kui puhke- ja konverentsiturismi sihtkohta tutvustavaid turundusüritusi (messid, workshopid, kampaaniad, esitlused) planeeriti 29, tegelikult toimus 2006. aastal 37 üritust. Ajakirjanike arv, kellele on Tallinna vahetult tutvustatud ehk korraldatud tutvumisreise, oli planeeritult 200. Ettevõtlusamet oli 2006. aastal seotud 280 ajakirjaniku vastuvõtmisega. 2006. aastal täideti Tallinn Card’iga sooritatud külastusi 95 000.

2.      Elamumajandusamet:

Peaeesmärgi “Kõigile Tallinna elanikele loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu“ mõõdikuks 2006. aastal oli valmivate korterite arv 50 tk. Esitatud mõõdik täideti Tallinna Elamumajandusameti poolt.

Peaeesmärgi “Ümbritsev elukeskkond on linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv“ mõõdikuks oli sundüürnike probleemi lahenduse protsent 53. Esitatud mõõdik täideti 2006. aastal osaliselt.

3.      Haridusamet:

Kvaliteetse hariduse andmise mõõdikuks oli 2006. aastal tervishoiukabinettidega ja IT‑tehnikaga varustamise arv 20 koolis. 2006. aastal renoveeriti ning varustati tehnikaga 27 kooli. Põhikooli õpingute katkestajate prognoositud protsent oli mitte üle 1,5%, tegelik oli alla 1,1%. 2006. aastal Tallinnas eelkutseõpet andvate koolide arv oli 6.

4.      Keskkonnaamet:

Pirita ja Haabersti linnaosa lapsed kaasati koolimetskondade töösse läbi loodushariduslike ürituste ja õppekavu toetavate programmide. Haljasalade hooldusnormide rakendamist 2006. aastal prognoositi 48%, tegelik täitmine oli 26%.

Jäätmete tekkekoha sorteeritavate olmejäätmete osatähtsuseks 2006. aastal planeeriti 15%. Tallinnas on korraldatud olmejäätmete vedu, Tallinna jäätmehoolduseeskirjas on sätestatud kohustus koguda eraldi paberit ja biolagunevaid jäätmeid. Tallinnas on 121 taaskasutatavate jäätmete konteinerit, kuhu saab tasuta ära anda pakendeid, taarat, paberit ja pappi. Tallinnas on 4 töötavat jäätmejaama.

Olmejäätmete taaskasutuse arengu ja jäätmete tekkekoha sorteeritavate olmejäätmete riiklikku statistikat analüüsitakse ja koostatakse 2007. aasta teisel poolel.

2006. aastal vastas Tallinna joogivee kvaliteet Euroopa Liidu joogiveedirektiividele 100%.

5.      Kommunaalamet:

Peaeesmärgi “Ümbritsev elukeskkond on linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv“ mõõdikuks on välja ehitatud jalgrattateede pikkus 150 km. Tallinnas 2006. aastal ehitati välja 170 km ulatuses jalgrattateid: Lõuka tänaval, Pärnamäe teel ja Järvevana teel. Tallinna linnas 2006. aastal väljaehitatud sademe- ja drenaaživee torustike osakaal oli planeeritud 75%, tegelik täitmine oli 78%. Ühiskanalisatsiooniga ühendatud majapidamiste osatähtsus oli planeeritud 96%, mis täideti kavandatud mahus.

6.      Kultuuriväärtuste Amet:

2006. aastal kandideeriti tulemuslikult 2011. aasta Euroopa Kultuuripealinnaks. Tallinna Loomaaia külastajate arv suurenes võrreldes eelmisel aastal planeerituga 12%.

2006. aastal viidi sisse raamatukogude lugejate elektrooniline arvestus. 2006. aastal avati Rahvusvähemuste maja Tallinnas.

7.      Linnakantselei:

Elanike turvalisuse tagamiseks seati mõõdikuks 6 videokaamera paigaldamine 2006. aastal, tegelik täitmine oli 5 statsionaarset ja 2 mobiilset kaamerat.

Peaeesmärgi “Kõrge teeninduskultuuriga ja tegusad linnaasutused“ saavutamiseks seati 2006. aastal mõõdikuks Tallinna ametnike arvu kasv Brüsselis 2 inimeseni. 2007. aastal töötab Tallinna Brüsseli esinduses 1 ametnik, teist ametnikku ei olnud võimalik tööle võtta täiendava ressursi mitteeraldamise tõttu.

2006. aastal täiendkoolituse läbinud teenistujate protsent kogu linna teenistujatest oli 81,5.

Internetipõhiste teenuste pakkumise mõõdikuks 2006. aastal seati täielike e‑teenuste arv kõigist võimalikest 50%. 345 avalikust teenusest 2006. aastal oli linna virtuaalses teenindusbüroos üleval 252 teenust, peale selle on veel spetsiifilised linna veebilehed. Linnateenuste arv on seotud läbi riiklike andmekogude X‑tee kodanikuportaali kaudu.

Eesmärgi “Head töötingimused linnaasutuses“ kriteeriumiks seati ametnike töötingimuste vastavus Euroopa Liidu (EL) nõuetele 50% ulatuses, mis täideti 2006. aastal.

8.      Linnaplaneerimise Amet:

Kõigis linnaosades planeeriti kehtestada 2006. aastal kokku 2 üld- ja teemaplaneeringut. Mustamäe üldplaneering kehtestati 2006. aastal ja Pirita linnaosa üldplaneeringule sai takistuseks keskkonnamõju strateegilise hindamise puudumine ja suur avalikul väljapanekul edastatud vaiete arv. Tallinna kõrghoonete teemaplaneering ootab hetkel keskkonnamõju strateegilise hindamise valmimist. Tallinna ehitusmääruse muutmise eelnõu on menetlemise protsessis.

Linnaasutuste infotehnoloogilise infrastruktuuri mõõdikuks seati 2006. aastal linnaametnikele ja ‑kodanikele vajalike ruumiandmete kättesaadavus 50%. Mõõdik täideti läbi linna- ja riiklike registrite.

9.      Maa-amet:

Eesmärgi “Lõpule viidud omandi- ja maareform, sh linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalik maa on munitsipaliseeritud“ täitmise mõõdikuks oli munitsipaliseerimise taotluste esitamine 35 km² osas, tegelik täitmine oli 39 km².

10.  Munitsipaalpolitsei Amet:

Hästi toimiva munitsipaalpolitsei eesmärgi täitmiseks planeeriti heakorra tagamiseks ametnike arvu kasvu 147 ametnikuni, tegelik täitmine toimus 37% ulatuses. 2006. aastal loodi Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet eraldi struktuurüksusena.

11.  Perekonnaseisuamet:

Eesmärgi “Kõik tallinlased on registreeritud rahvastikuregistrisse“ mõõdikuks oli 2006. aastal rahvastikuregistrisse lisandunud 2500 elanikku. Tegelik täitmine oli 1618 inimest – loomulik iive 849, rändeiive 769. Siseministeeriumi poolt toimus 2006. aastal registris oleku õigusliku aluse kontroll.

12.  Sotsiaal- ja Tervishoiuamet:

Peaeesmärgi “Kõigile Tallinna elanikele loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu“ täitmise mõõdikuks oli 2006. aastal elanike rahuolu teenusega vähemalt 70% ulatuses. Positiivseid hinnanguid saadi 80% ulatuses. Eakatele ja puuetega inimestele ning väikelastega peredele valmivate korterite planeeritav arv oli 50. 2006. aastal valmis 11 invakorterit, 12 ellusuunatutele ja 2 toetatud elamise korterit. Öömajade ja varjupaikade kohtade arvu kasvuks oli planeeritud 290 kohta. Vajadus öömajade/varjupaikade kohtade arvu suurendamise järele on vähenenud seoses sotsiaalmajutusüksuste töölerakendumisega. Kvaliteetse üldhooldekodu- ja koduhooldusteenuse saajate arvuks oli planeeritud 750, tegelik täitmine oli 822 inimest. Vaimupuudega isikutele mõeldud teenuste saajate arvuks oli planeeritud 200. Tugiisikuteenust saavate laste arvuks oli 2006. aastal planeeritud 100. Vabatahtlikke tugiisikuid on raske leida ja professionaalsete tugiisikute projekt käivitub alles 2007. aastal.

“Võimalused eakatele ja puuetega inimestele päevategevuse (sh töötamise)“ mõõdiku täitmiseks planeeriti eakate päevakeskuste kohtade arvu juurdekasv 3400 inimesele, tegelik täitmine oli 9623 inimest. Lastepäevakeskuste teenuste saajaid planeeriti 2006. aastal 300. Tallinna Perekeskus avati 1. juunil 2006. aastal.

Eesmärgi “Avahooldusteenused psüühiliste erivajadustega inimestele“ täitmiseks seati kriteeriumiks teenust saavate isikute arv 2006. aastal 300, tegelik täitmine oli 310 isikut. Psühhosotsiaalset nõustamist saavate klientide arvuks planeeriti 200. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saavaid käitumishäirega lapsi oli 2006. aastal planeeritud 10. Tegelikku teenust osutati 25 lapsele. Sotsiaalse rehabilitatsiooni kohti noortele rasedatele ja emadele vastsündinutega planeeriti 10. Läbi on viidud 2 rahvusvahelist koolitust keskuse töö planeerimise ja läbiviimise küsimustes. Praegu jätkub sobivate ruumide leidmine.

Narkosõltlaste asendus- ja võõrutusravi ning rehabilitatsiooni eesmärgi täitmise mõõdikuks seati asendus- ja võõrutusravi tarbeks loodavaid keskusi 4 tk. Keskused on loodud SA Tallinna Lastehaigla, AS Lääne-Tallinna Haigla juurde ja AIDS-i Tugikeskuse juurde. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid saavate sõltuvushäiretega laste arvuks oli planeeritud 44. Statsionaarsete nõustamispunktide (4) ja mobiilsete nõustamispunktide arv (3) oli planeeritult kokku 7. Nõustamispunktid on loodud järgmiste asutuste juurde: SA Tallinna Lastehaigla, AS Lääne-Tallinna Haigla, AIDSi Tugikeskus, Kaksikdiagnoosiga patsientide nõustamiskeskus, Magasini tn nõustamiskeskus, AIDSi Tugikeskus, Convictus, MTÜ Eluliin, süstlavahetusbuss alustas 2007. aastal.

13.  Spordi- ja Noorsooamet:

Eesmärgi “Arendatud laste ja noorte sporditegevus ning noorsootöö teenused“ täitmiseks seati mõõdikuks linnaosade/asumite varustatus 2 avatud noortekeskusega. Kopli noortekeskus ehitati valmis 2006. aastal ja avamine toimus 2007. aasta alguses. Mustamäe teise noortekeskuse käivitamise protsess lükati edasi. Tallinna Noorsootöö Keskuse teenuseid kasutatavate noorte arvu kasvu planeeriti ligi 12%, kuid tegelik kasv oli 16%. Sporditegevuse toetust saavate harrastajate arvuks planeeriti 22 000 isikut, tegelik täitmine oli 21 085 isikut. Liikumisharrastuse ürituste arvuks planeeriti 40, tegelikkuses toimus 173 üritust. Planeeritult avati 2006. aastal Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskus Tallinna Noorsootöö Keskuse osakonnana.

14.  Transpordiamet:

Eesmärgile “Hästi korraldatud liiklus ja parkimine“ seati 2006. aastal täitmise tegevuseks Lasnamäe trammiliini rajamiseks teostatavusuuringu tegemine ja EL Ühtekuuluvusfondile esitatava toetustaotluse koostamine. Planeeritud tegevus täideti 2006. aastal ja edukaks pakkujaks oli Konsortsium SYSTRA – aktsiaselts ETP Grupp – OÜ Hendrikson & Ko. 2006. aastal seati tegevuseks veel Tallinna liikluskorralduse arengukava koostamise alustamine, mis samuti täideti. Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 võeti vastu Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014, Osaühing STRATUM koostas “Tallinna ülekäiguradade ohutustamiskava“.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA 2. Tallinna arengukava 2006. aasta täitmise monitooring