Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Valdeku tn 85/Võidu tn 23 maa kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 29.08.2007 korraldus number 1463
Redaktsiooni kehtivus:29.08.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. august 2007 nr 1463-k

 

 

Valdeku tn 85 / Võidu tn 23 maa
kompensatsiooni määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 2 p 1, § 13, § 15 lg 1, § 192, Maa hindamise seaduse § 9     lg 1, lg 3, lg 5, lg 6, lg 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 11, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse  § 13 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra punktidega 33, 34, 37 ja 371 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 23. mai 1994 otsusest nr 2988, Tallinna notar Liia Aigro 25. veebruaril 2002 koostatud ja välja antud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 726, ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 3651 materjalidest:

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 27.06.2007 akt nr 2668.

2. Määrata Nõmme linnaosas, Valdeku tn 85 / Võidu tn 23 endisel kinnistul nr 1670 N asuva
2484 m2 suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 173 880 (ükssada seitsekümmend kolm tuhat kaheksasada kaheksakümmend) krooni.

3. Määrata punktis 2 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

4. Punktis 2 nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium kolmes võrdses osas:

2008. aasta kolmandas kvartalis 57 960 krooni;

2009. aasta kolmandas kvartalis 57 960 krooni;

2010. aasta kolmandas kvartalis 57 960 krooni.

5. Õigustatud subjekt on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama Tallinna Maa-ametile vormikohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama Tallinna Maa-ametile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui esitatud põhjused loetakse mõjuvateks, pikendatakse kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui leitakse, et kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, jäetakse tähtaja pikendamise taotlus rahuldamata teavitades sellest taotlejat.

Kui õigustatud subjekt kuue kuu jooksul, arvates kompensatsiooni määramise korralduse vastuvõtmisest või eelnimetatud pikendatud tähtajaks ei esita avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks pangakontole, tunnistab Tallinna Linnavalitsus kompensatsiooni määramise korralduse kehtetuks ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

6. Lugeda endise kinnistu nr 1670 N maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

7. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikule.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

29. augusti 2007

korraldusega nr 1463-k

 

AKT nr 2668

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra p 24 ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse
p 2.1.12.2 alusel.

2. Kompenseeritava maatüki asukoht

Harju maakond

Tallinn

Valdeku tn 85 / Võidu tn 23

22

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni
23. mai 1994 otsusega nr 2988 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 2484 m2 ja vastavalt seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusele 25. veebruarist 2002, notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 726, on õigustatud subjektiks järgmine isik:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

XXXXXXXX

ees- ja perekonnanimi

1

mõttelises osas

2484 m2
pindala

 

 

 

 

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud maast ei kuulu tagastamisele Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 1 alusel 2484 m2.

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

 

Hinnatsooni nr

Maa

maksustamishind (kr/m2)

maa pindala (m2)   koefitsient      Maa maksumus (kr)

 

 

 

22

70

2484

1

173 880

 

 

 

 

 

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku 173 880 (ükssada seitsekümmend kolm tuhat kaheksasada kaheksakümmend) krooni.