Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Umboja tn 17 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 29.08.2007 korraldus number 1459
Redaktsiooni kehtivus:29.08.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. august 2007 nr 1459-k

 

 

Vana-Umboja tn 17 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 lg 1 p 1, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. oktoobri 1995 otsusest nr 6274, millega on Tallinnas, end. Harjumaal, Harku vallas Habersti mõisast eraldatud talukoht „Limboja“ /Umboja/ endisel kinnistul nr 24 asunud krundi suurusega 11,91 ha suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX ½ mõttelises osas, XXXXXXXX ¼ mõttelises osas ja XXXXXXXX ¼ mõttelises osas, kes loovutas maa tagastamise nõudeõiguse oma pojale XXXXXXXX, Tallinna notar Sirje Ormani 14. mail 1997 tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 5395, millega XXXXXXXX loovutas oma nõudeõiguse ¼ mõttelise osa tütrele XXXXXXXX, Tallinna notar Kai Sepa 26. septembril 2001 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 9252, millega XXXXXXXX loovutas oma nõudeõiguse ¼ mõttelise osa tütrele XXXXXXXX, Tallinna notar Mare Milleri  26. augustil 2002 tõestatud maa jagamise kokkuleppest, notari ametitoimingute raamatu registri nr 9219/2002, mille kohaselt kuulusid XXXXXXXX tagastamisele maatükid suurustega 1241 m² ja 4545 m² ja XXXXXXXX kõik ülejäänud maatükid endise kinnistu „Limboja“ /Umboja/ piires, millised ei olnud kokkuleppe allakirjutamise hetkeks pooltele tagastatud ja mida on võimalik maareformi käigus tagastada, Tallinna notar Kai Sepa 12. veebruaril 2003 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 1507, millega XXXXXXXX loovutas oma nõudeõigusest mõttelise osa, mis vastas ligilähedaselt 1556 m², 3/5 mõttelises osas XXXXXXXX ja 2/5 mõttelises osas XXXXXXXX, Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1997 korraldusest nr 1839-k, 30. juuli 2003 korraldusest nr 1744-k, 9. juuni 2004 korraldusest nr 1197-k, aktsiaseltsi Geomark poolt 26. septembril 2006 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 688 ja maa tagastamise toimiku number 8705 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vana-Umboja tn 17;

1.2 pindala: 2349 m2;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 24 pindalaga 11,91 ha) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harjumaa.

3. Tagastataval maal paiknes hoone (ehitisregistri koodiga 101038913 majandushoone), mis on kasutusest maas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 31. juulil 2007. Krundil paikneb õigusliku aluseta omavoliliselt püstitatud kuur.

4. Endise kinnistu nr 24 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 16596 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvele 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõppeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär