Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klasside moodustamine Tallinna Paekaare Gümnaasiumis ja põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavalitsus 29.08.2007 määrus number 75
jõustumine 03.09.2007
Kehtetuks tunnistamine 01.04.2018
Redaktsiooni kehtivus 03.09.2007 - 01.04.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 21.03.2018 nr 18 [RT IV, 29.03.2018, 7 - jõust. 01.04.2018]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. august 2007 nr 75

 

 

 

 

 

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klasside moodustamine Tallinna Paekaare Gümnaasiumis ja põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4, § 15 lõike 1, Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks seonduva seaduste muutmise seaduse § 4, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 30. juuni 2004 määrusega nr 38 „Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja kord”.

 

 

 

 

 

       

 

§ 1.  Moodustada Tallinna Paekaare Gümnaasiumis põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassid alates 1. septembrist 2007.

§ 2.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 1999 määruse nr 105 „Lasnamäe linnaosa munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine” punktiga 1.11 kinnitatud Tallinna Paekaare Gümnaasiumi põhimääruses järgmised muudatused:

1) asendada põhimääruse tekstis sõna „Haridusministeerium” sõnadega „Haridus- ja Teadusministeerium” vastavas käändes ja sõna „haridusminister” sõnadega „haridus- ja teadusminister” vastavas käändes;

2) punktis 1.4 jätta välja sõnad „ning võib olla oma pangaarve”;

3) muuta punkti 5.7 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Klassi täituvuse ülemine piirnorm ei või ületada seaduse või teiste õigusaktidega kehtestatud piirnormi. Pikapäevarühmas võib olla kuni 30 õpilast.”;

4) asendada punktis 6.10 sõna „sisekorraeeskirjas” sõnaga „kodukorras”;

5) tunnistada kehtetuks punkt 8.2.5;

6) punktis 8.2.6 jätta välja sõnad „kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga”;

7) muuta punkt 9.3 ja sõnastada see alljärgnevalt: „9.3 Gümnaasiumi eelarve kava kiidavad heaks hoolekogu, kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu. Gümnaasiumi alaeelarve kinnitab kõrgemalseisva organi juht. Gümnaasiumi kulud katab Tallinna linn. Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal riigieelarvest toetus linnaeelarvele munitsipaalkoolide pedagoogide palgavahendite ja täienduskoolituse, munitsipaalkoolide investeeringute ning nendes koolides põhiharidust omandavatele õpilastele kooli õppekava läbimiseks vajalike õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede ning üldkeskharidust omandavatele õpilastele kooli õppekava läbimiseks vajalike õpikutega seotud kulude katmiseks. Kui nimetatud õppevahenditega seotud kulud on kaetud või kooli õppekava ei nõua nende õppevahendite kasutamist, võib õppevahenditega seotud kulude katmiseks riigieelarvest eraldatud toetust kasutada teiste kooli õppekava läbimiseks vajalike õppevahenditega seotud kulude katmiseks.”;

8) muuta punkti 9.5.3 teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;”;

9) muuta punkti 9.7 ja sõnastada see alljärgnevalt: „9.7 Gümnaasiumis peetavata õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.”;

10) muuta punkti 9.8 ja sõnastada see alljärgnevalt: „9.8 Gümnaasium esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.”.

§ 3. Määrus jõustub 3. septembril 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär