Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast

Tallinna Linnavolikogu 23.08.2007 otsus number 201

Redaktsiooni kehtivus 23.08.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

23. august 2007 nr 201

 

 

 

 

Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 08.03.2007 aktist nr 14/06, revisjonikomisjoni 14.05.2007 otsusest nr 4 “Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast“ ning linnavalitsuse 30.05.2007 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks.

2. Märkida, et oma tegevuses on Tallinna Haridusamet kinni pidanud kinnitatud eelarvest.

3. Tallinna Haridusameti eelarve eest vastutavatel isikutel enam tähelepanu pöörata lepingute täitmise kontrollimisele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees