Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Kaupmehe Arenduse OÜ vahel sõlmitava parkimisservituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu ning kinnistamisavalduse projekti heakskiitmine ning volituste andmine Ulvi Ingverile
Tallinna Linnavalitsus 22.08.2007 korraldus number 1450
Redaktsiooni kehtivus:22.08.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. august 2007 nr 1450-k

 

 

Tallinna linna ja Kaupmehe Arenduse OÜ vahel sõlmitava parkimisservituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu ning kinnistamisavalduse projekti heakskiitmine ning volituste andmine Ulvi Ingverile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud parkimisservituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu ning kinnistamisavalduse projekt Tallinna linna ja Kaupmehe Arenduse OÜ vahel, mille eesmärgiks on tagada Kaupmehe tn 12, Tallinn, ehitatava elamu (korteriomandite) omanike sõidukite parkimisvõimalus Kaupmehe tn 21, Tallinn, kinnistul.

2. Volitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitjat administratiivalal ameti juhataja ülesannetes Ulvi Ingverit Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud parkimisservituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu ning kinnistamisavalduse projektile.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kaupmehe Arenduse OÜ-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

22. augusti 2007

korralduse nr 1450-k

LISA 1

 

Parkimisservituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu ning kinnistamisavalduse projekt

 

 

 

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Heli Mõttus, kelle büroo asub Tallinnas Estonia pst. 15, --------- augustil kahe tuhande seitsmendal aastal (----.08.2007.a.) ning selles notariaalaktis osalejad on

 

Kaupmehe Arenduse OÜ, registrikood 11368921, asukoht Koidu 20-16, Tallinn, e-post ---------------, edaspidi nimetatud Teeniva kinnisasja omanik, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Peeter Palusaar, isikukood 36904192712, kelle isik on akti tõestajale tuntud, edaspidi nimetatud Teeniva kinnisasja omaniku esindaja.

Mina, Tallinna notar Heli Mõttus, kelle büroo asub Tallinnas Estonia pst. 15, kinnitan, et vastavalt äriregistri andmetele, millega tutvusin -----.08.2007.a., on Harju Maakohtu registriosakonna äriregistris 29.03.2007.a. registreeritud Kaupmehe Arenduse OÜ, registrikood 11368921, asukoht Koidu 20-16, Tallinn ning juhatuse liikmeks on Peeter Palusaar, isikukood 36904192712. Esindusõiguse suhtes kitsendused puuduvad. Käesolev kinnitus on käsitletav registriseisu tõendina notariaalseaduse § 31 tähenduses.

 

Kaupmehe Arenduse OÜ, registrikood 11368921, asukoht Koidu 20-16, Tallinn, e-post ---------------, edaspidi nimetatud Valitseva kinnisasja omanik, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Peeter Palusaar, isikukood 36904192712, kelle isik on akti tõestajale tuntud, edaspidi nimetatud Valitseva kinnisasja omaniku esindaja.

Mina, Tallinna notar Heli Mõttus, kelle büroo asub Tallinnas Estonia pst. 15, kinnitan, et vastavalt äriregistri andmetele, millega tutvusin -----.08.2007.a., on Harju Maakohtu registriosakonna äriregistris 29.03.2007.a. registreeritud Kaupmehe Arenduse OÜ, registrikood 11368921, asukoht Koidu 20-16, Tallinn ning juhatuse liikmeks on Peeter Palusaar, isikukood 36904192712. Esindusõiguse suhtes kitsendused puuduvad. Käesolev kinnitus on käsitletav registriseisu tõendina notariaalseaduse § 31 tähenduses.

 

 

TALLINNA LINN, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse……korralduse nr …alusel Ulvi Ingver, isikukood -------, ulvi.ingver@tallinnlv.ee, kelle isikusamasus on tuvastatud ------ alusel.

 

Teeniva kinnisasja omanik ja Valitseva kinnisasja omanik edaspidi koos nimetatud Omanikud.

 

Osalejad sõlmivad lepingu alljärgnevas:

 

1.       KINNISTUSRAAMATU ANDMED JA LEPINGU ESE

 

1.1.    Teeniva kinnisasja omanikule kuulub Harju Maakohtu Kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa number 434101 all kantud Tallinnas Kaupmehe tn 21 asuv kinnistu (edaspidi  Kaupmehe tn. 21 kinnistu), mille kogupindala on 664 m², katastritunnus 78401:105:0150, sihtotstarve elamumaa.

1.2.   Registriosa kolmandas, koormatiste ja kitsenduste jaoks ettenähtud jaos kanded puuduvad.

1.3.   Registriosa neljandas, hüpoteekide jaoks ettenähtud jaos on järgmised kanded:

1.3.1.        Hüpoteek summas kaks miljonit kuussada tuhat (2 600 000) krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701), Tallinn kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. 05.04.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 14.04.2005;

1.3.2.       Hüpoteek summas 22 250 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 1375001, 18815601. 5.01.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 23.01.2007.

 

1.4.   Valitseva kinnisasja omanikule kuulub Harju Maakohtu Kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa number 509801 all kantud Tallinnas Kaupmehe tn. 12 asuv kinnistu (edaspidi  Kaupmehe tn. 12 kinnistu), mille kogupindala on 454 m², katastritunnus 78401:105:0200, sihtotstarve elamu- ja ärimaa.

1.5.   Registriosa kolmandas, koormatiste ja kitsenduste jaoks ettenähtud jaos kanded puuduvad.

1.6.   Registriosa neljandas, hüpoteekide jaoks ettenähtud jaos on järgmised kanded:

1.6.1.        Hüpoteek summas kaks miljonit kuussada tuhat (2 600 000) krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701), Tallinn kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. 05.04.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 14.04.2005;

1.6.2.       Hüpoteek summas 9 390 280,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701), Tallinn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 2.06.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 5.07.2006.

 

1.7.   Lepingu punktides 1.1. kuni 1.6. toodud andmed kinnistute omanike, koosseisu, koormatiste ja kitsenduste ning hüpoteekide kohta on lepingu tõestaja poolt kontrollitud käesoleva lepingu sõlmimise päeval kinnistusraamatu elektroonilise päringusüsteemi väljatrüki alusel.

 

1.8.   Käesoleva lepingu sõlmimise eesmärk on tagada Kaupmehe tn 12, Tallinn, ehitatava elamu (korteriomandite) omanike sõidukite parkimisvõimalus Kaupmehe tn 21, Tallinn, kinnistul.

 

2.      OSAJEJATE KINNITUSED

 

2.1.             Teeniva kinnisasja omaniku esindaja kinnitab, et:

2.1.1.        Teeniv kinnisasi on Teeniva kinnisasja omaniku omand ning seda ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, et seda ei ole koormatud käesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud, v.a. Kaupmehe 21 elamu korterite üürilepingud.

2.1.2.       Teeniva kinnisasja valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes ei kehti Teeniva kinnisasja omanikule teadaolevaid käesolevas lepingus nimetamata muinsuskaitsealaseid, looduskaitsealaseid ega muid piiranguid.

2.1.3.       Kõik Teeniva kinnisasjaga seotud maksed on tasutud.

2.1.4.       Teeniva kinnisasja suhtes ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistamisavaldusi.

2.1.5.       Tema esindusõigus on kehtiv, seda pole esindatava poolt tagasi võetud ega tühistatud ning ta omab kõiki õigusi  käesoleva lepingu sõlmimiseks.

 

2.2.            Valitseva kinnisasja omaniku esindaja kinnitab, et:

2.2.1.       Valitsev kinnisasi on Valitseva kinnisasja omaniku omand ning seda ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, et seda ei ole koormatud käesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud.

2.2.2.      Valitsev kinnisasi paikneb 1 m² ulatuses gaasipaigaldise kaitsevööndis (A ja B kategooria gaasitorustik, Kesklinn).

2.2.3.      Valitseva kinnisasja valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes ei kehti Valitseva kinnisasja omanikule teadaolevaid käesolevas lepingus nimetamata muinsuskaitsealaseid, looduskaitsealaseid ega muid piiranguid.

2.2.4.      Kõik Valitseva kinnisasjaga seotud maksed on tasutud.

2.2.5.      Valitseva kinnisasja suhtes ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistamisavaldusi.

2.2.6.      Tema esindusõigus on kehtiv, seda pole esindatava poolt tagasi võetud ega tühistatud ning ta omab kõiki õigusi  käesoleva lepingu sõlmimiseks.

 

2.3.            Tallinna linna esindaja kinnitab, et:

2.3.1.       Tema volitused on kehtivad, neid pole esindatava poolt tagasi võetud ega tühistatud ning ta omab kõiki õigusi  käesoleva lepingu sõlmimiseks.

 

3.      REAALSERVITUUDI- PARKIMISSERVITUUDI  SEADMINE

 

3.1.             Osalejad on kokku leppinud alljärgnevas tähistuses käesoleva lepingu mõttes:

3.1.1.        Kaupmehe tn. 21 kinnistu – teeniv kinnisasi

3.1.2.       Kaupmehe tn. 12 kinnistu – valitsev kinnisasi.

3.2.            Omanikud on kokku leppinud koormata teeniv kinnisasi valitseva kinnisasja igakordse omaniku kasuks parkimisservituudiga, mille kohaselt on valitseva kinnisasja igakordsel omanikul (kinnisasja jagamisel korteriomanditeks korteriomandite omanikel), omaniku(e) perekonnaliikmetel ja omaniku(e) poolt volitatud isiku(te)l õigus tähtajatult ja tasuta kasutada sõiduautode parkimiseks ala, mis on lepingule lisatud plaanil tähistatud punase värviga ja vastavate parkimiskohtade numbritega 1 kuni 21 (21 parkimiskohta). Servituut annab õiguse parkida ööpäevaringselt parkimisalale korraga kuni kakskümmend üks (21) sõiduautot, mille pikkus on kuni 5 m ja kõrgus kuni 1,8 m, samuti saada juurdepääs parkimiskohtadele.

3.3.            Parkimisala väljaehitamise ja korrashoiu kohustus ning sellega seotud kulude kandmise kohustus lasub Omanikel võrdselt. Käesoleva tehingu sõlmimise hetkeks on parkimisala osaliselt välja ehitatud, ehitada on vaja veel autode varjualused.

3.4.            Omanikud hindavad reaalservituudi  tehinguväärtuseks viiskümmend tuhat (50 000) krooni.

 

4.      OSALEJATE KOKKULEPE

 

4.1.             Omanikud ja Tallinna linn lepivad kokku, et käesoleva lepinguga seatava servituudi lõpetamiseks ja kinnistusraamatust kustutamiseks on vajalik Tallinna linna notariaalselt kinnitatud nõusolek  .

4.2.            Juhul kui Teeniva kinnisasja omanik rikub punktis neli üks (4.1.) nimetatud kokkulepet, kohustub ta maksma Tallinna linnale leppetrahvi kümme miljonit (10 000 000) krooni.

4.3.            Osalejad lepivad kokku, et juhul kui Teeniva kinnisasja omanik võõrandab Kaupmehe tn 21 kinnistu, kohustub Teeniva kinnisasja omanik tagama käesoleva lepingu punktides neli üks (4.1.) ja neli kaks (4.2.) kokkulepitud kohustuste ülevõtmise isiku(te) poolt, kellele Kaupmehe tn 21 kinnistu võõrandatakse.

4.4.            Juhul kui Teeniva kinnisasja omanik rikub punktis neli kolm (4.3.) nimetatud kokkulepet, kohustub ta maksma Tallinna linnale leppetrahvi kümme miljonit (10 000 000) krooni.

4.5.            Ala menetluses oleva detailplaneeringuga on ette nähtud Tallinnas Kaupmehe tn 17, Kaupmehe tn 19, Kaupmehe tn 21 ja Kaupmehe tn 23 asuvate kinnistute ühendamine ja olemasolevate parkimiskohtade viimine ehitatavatesse elamutesse rajatavatele maa-alustele parkimiskohtadele.

4.6.            Kui seoses parkimise ümberkorraldamisega kaob vajadus käesoleva lepinguga seatava ja selles kokkulepitud sisuga servituudi järele, muudetakse või lõpetatakse käesolev leping Omanike kokkuleppel ning Tallinna linna nõusolekul.

 

5.      ASJAÕIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS

 

5.1.             Lepinguosalised on reaalservituudi seadmises kokku leppinud. Teeniva kinnisasja omanik lubab ja Valitseva kinnisasja omanik avaldab soovi kanda Harju Maakohtu Kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa number 434101 kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale tähtajatu ja tasuta parkimisservituut Harju Maakohtu Kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr. 509801 all kantud kinnistu igakordse omaniku kasuks vastavalt -----.08.2007.a.lepingu punktile 3.2. ja lepingule lisatud plaanile.

 

5.2.            Lepinguosalised paluvad kanda Harju Maakohtu Kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr. 509801 esimesse jakku märkus parkimisservituudi kohta vastavalt ------.08.2007.a. lepingu punktile 3.2. ja lepingule lisatud plaanile. Tallinna linn soovib, et kinnistusraamatusse kantaks ka lepingu punktis 4.1 toodud märkus - servituudi lõpetamiseks ja kinnistusraamatust kustutamiseks on vajalik Tallinna linna notariaalselt kinnitatud nõusolek“

 

6.      NOTARI SELGITUSED

 

6.1.             Reaalservituut koormab teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma.

6.2.            Reaalservituut tekib kande tegemisega kinnistusraamatusse ning lõpeb kande kustutamisega kinnistusraamatust.

6.3      Vastavalt asjaõigusseaduse § 337 lg 2 juhul kui pärast hüpoteegi seadmist on samale kinnisasjale seatud servituut või reaalkoormatis hüpoteegipidaja nõusolekuta, eelistatakse hüpoteeki hiljem seatud servituudile või reaalkoormatisele. Nimetatud servituut või reaalkoormatis kustutakse ulatuses, milles see kahjustab hüpoteegi teostamist.

 

7.      ORIGINAAL NING ALGÄRAKIRJADE JA ÄRAKIRJADE VÄLJASTAMINE NING VOLITUS NOTARILE

 

7.1.             Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari büroos.

7.2.            Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Omanikele ja Tallinna linnale õigustatud isikule notariaalakti algärakirjad.

7.3.            Osalejad paluvad notaril esitada lepingu ühe kinnitatud ärakirja kinnistusosakonnale. Notar esitab ärakirja kinnistusosakonnale kahe (2) tööpäeva jooksul, arvates lepingu tõestamise eest ette nähtud notaritasu ning lepingu alusel taotletavate kannete eest ette nähtud riigilõivu tasumist tõendava dokumendi saamisest.

7.4.            Osalejad volitavad käesolevaga notarit/notari asendajat nende nimel allkirjastama ja esitama kinnistusosakonnale avaldusi käesolevas lepingus sisalduva asjaõiguslepingu ja kinnistamisavalduste muutmiseks ja/või täiendamiseks, kui see on vajalik kinnistusraamatu kannete tegemiseks.

 

8.      LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD KULUD

 

8.1.             Lepingu sõlmimisega seotud kulud ja riigilõivud tasub Valitseva kinnisasja omanik.

8.2.            Osaleja tasub notari tasu notaribüroos sularahas või maksekaardiga või kolme (3) tööpäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest pangaülekandega notari arvelduskontole. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada.

8.3.            Osaleja tasub riigilõivu kolme (3) tööpäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest rahandusministeeriumi arvele ja esitab riigilõivu tasumist tõendava nõuetekohase maksedokumendi notarile kinnistusosakonnale edastamiseks.

 

Käesolev notariaalakt on osalejatele akti tõestaja juuresolekul ette loetud, antud enne heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolevas notariaalaktis viidatud ning aktile lisatud plaan on esitatud osalejatele enne heakskiitmist läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

 

Notari tasu tehingu tõestamisel 680 krooni (tehinguväärtus 50 000 krooni, notari tasu seaduse § 3, 10, 22, 23).

Käibemaks                  122 krooni 40 senti.

Koos käibemaksuga     802 krooni 40 senti.

 

Riigilõiv servituudi sissekandmise eest 104 krooni (tehinguväärtus 50 000 krooni, riigilõivuseadus § 72 lg 1).

Riigilõiv servituudi kohta märkuse kandmise eest 26 krooni (tehinguväärtus 50 000 krooni, riigilõivuseadus § 73 lg 1).

 

Eelnimetatutele lisandub ärakirjade kinnitamise tasu järgmiselt: iga ärakirja esimene lehekülg 23.60 krooni ja sellele järgnev lehekülg 5.90 krooni (notari tasu seaduse § 31 p 17) ja algärakirjade valmistamise tasu iga algärakirja lehekülg 3.60 (notari tasu seadus § 35).

 

Käesolevas notariaalaktis sisalduva registriseisu tõendi väljastamise eest notari tasu seaduse § 31 p 18 ja riigilõivuseaduse § 61 lg 2 kohaselt 29.50 krooni.

 

 

 

_____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi                                                      allkiri

 

 

_____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi                                                      allkiri

 

 

_____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi                                                      allkiri

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär