Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 22.08.2007 korraldus number 1436
Redaktsiooni kehtivus:22.08.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. august 2007 nr 1436-k

 

 

Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 17, 18, 19 ja 20 alusel ning tulenevalt Audentes Halduse Osaühing 3. juuli 2006 avaldusest:

 

 

1. Algatada Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36 kruntide detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uute kruntide moodustamine seniste kinnistupiiride muutmise teel, ehitusõiguse andmine ühe kuni 4-korruselise hoone rajamiseks, kuhu on kavandatud 7-väljakuga tennisehall koos abiruumidega ning ühiselamud. Samuti Tondi  tn 55b krundil asuva 2-korruselise arhitektuurimälestise – Tondi sõjaväelinnaku endine klubihoone – rekonstrueerimine. Lisaks üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 3,1 ha, maa-ala piiride kirjeldus on esitatud lisas.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste lisanõuetega:

3.1 näha ette moodustatava krundi (positsioon 3) pargiala ja tiigi rekonstrueerimisprojekti koostamine ning kogu planeeritava ala uushaljastuse rajamine haljastusprojekti alusel;

3.2 detailplaneeringu seletuskirjas selgitada keldrikorruse rajamisega tekkiva pinnasevee depressioonilehtri mõju pargiala kõrghaljastusele ning esitada kahjulike mõjude leevendamise abinõud;

3.3 soojavarustus lahendada kaugkütte piirkonnas vastavalt AS Tallinna Küte tehnilistele tingimustele;

3.4 tugi- ja põhijoonisel tähistada tampoonitud puurkaev.

 

4. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär