Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Soone tn 6 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1804 N maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 22.08.2007 korraldus number 1415
Kehtetuks tunnistamine:13.05.2009
Redaktsiooni kehtivus:22.08.2007 - ...

KEHTETU:

Tlv k 13.05.2009 nr 758

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. august 2007 nr 1415-k

 

 

Soone tn 6 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1804 N maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1 ja lg 2 p 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19² lg 1 ja lg 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹ ja 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. septembri 1998 otsusest nr 10173, millega on Tallinnas, Lossi tänav 16, endisel kinnistul nr 1804 N asunud krundi suurusega 6221 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX ½ mõttelises osas, XXXXXXXX ¼ mõttelises osas ja XXXXXXXX ¼ mõttelises osas, Tallinna notar Sirje Rõõmu asendaja Kirsty Saldu 29. oktoobril 2002 tõestatud seadusjärgsest pärimistunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registri nr 6780, millega XXXXXXXX päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse, Tallinna notar Kai Sepa 15. septembril 2005 koostatud ja välja antud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 8188, millega XXXXXXXX päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse, XXXXXXXX ja XXXXXXXX 9. juulil 2007 esitatud avaldusest, mille kohaselt on nad kokku leppinud maa jagamises, Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari 2006 korraldusest nr 54-k ja 25. aprilli 2007 korraldusest nr 708-k, OÜ Hades Geodeesia 7. juunil 2005 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr K99006 ja maa tagastamise toimiku number 4595 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Soone tn 6;

1.2 pindala: 1919 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1804 N pindalaga 6221 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 819/1919 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Maardu – 1100/1919 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 30. juulil 2007.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1804 N maa-ala suurusega 728 m², kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressidega Soone tn 8 ja Lossi tn 15a teistele isikutele kuuluvad hooned ja maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2.2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017, viitenumber 5238050050050225.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

Punktis 2.1 nimetatud isikule tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

7. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

7.3 järgida Veeseaduse § 29 ning Looduskaitseseaduse § 37 ja § 38 sätestatud tingimusi maaüksust läbiva Soone oja kaitsel.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär