Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Olevi tn 7 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 22.08.2007 korraldus number 1414
Redaktsiooni kehtivus: - 22.02.2016

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.02.2016 nr 250

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. august 2007 nr 1414-k

 

 

Olevi tn 7 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg l, § 12 lg 1, § 15 lg 1 ning lg 2, § 19¹, § 19²,
§ 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. märtsi 2001 otsusest nr 12040, millega Olevi tn 7 maa suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX ning XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Ragne Tehveri 5. novembril 2002 välja antud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registri nr 15269, millega XXXXXXXX maa tagastamise nõudeõiguse pärisid XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas, Tallinna notar Ragne Tehveri asendaja Kersti Paeveeri 4. septembril 2003 välja antud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registri nr 9079, millega XXXXXXXX maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas, ja 10. juulil 2007 tõestatud vara tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 5049, millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest XXXXXXXX 19/300 mõttelist osa, XXXXXXXX 19/300 mõttelist osa, XXXXXXXX 6/300 mõttelist osa, XXXXXXXX 6/300 mõttelist osa ning XXXXXXXX 12/300 mõttelist osa, Osaühing Eis Kinnisvara koostatud katastriüksuse plaanist töö nr T-01-04
ja maa tagastamise toimiku nr 10681 materjalidest:

 

 

     

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Olevi tn 7;

1.2 pindala: 1886 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 31N, pindala 1875 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn — 138/300 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn — 62/300 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn — 31/300 mõttelises osas;

2.4 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn — 31/300 mõttelises osas;

2.5 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn — 19/300 mõttelises osas;

2.6 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn — 19/300 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101009633 elamu, ehitisregistri koodiga 101009634 kuur ja ehitisregistri koodiga 101023363 kelder) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 17. juulil 2007).

4. Lugeda endise kinnistu nr 31N maa tagastatuks.

5. Maa taotlejad on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvele 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Toimiku koostamise tasu on alljärgnev:

5.1 punktis 2.1 nimetatud isik — 92 (üheksakümmend kaks) krooni ja 5 (viis) senti;

5.2 punktis 2.2 nimetatud isik — 41 (nelikümmend üks) krooni ja 35 (kolmkümmend viis) senti;

5.3 punktides 2.3 ja 2.4 nimetatud isikud — kumbki 20 (kakskümmend) krooni ja 65 (kuuskümmend viis) senti;

5.4 punktides 2.5 ja 2.6 nimetatud isikud — kumbki 12 (kaksteist) krooni ja 65 (kuuskümmend viis) senti.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2  taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksuregistrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär