Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heki tee 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.08.2007 korraldus number 1387
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 26.11.2020 nr 112, vastuvõetud 26.11.2020

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. august 2007 nr 1387-k

 

 

Heki tee 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala, kus võivad paikneda üksikud 3-4-korruselised elamud ja piirkonda teenindavad asutused. Detailplaneeringuga kavandatu ei ole vastuolus üldplaneeringuga.

- Detailplaneeringuga kavandatud koolihoone juurdeehituse mahtu on planeeritud võimla, ujula ja raamatukogu. Päevasel ajal on koolimaja juurdeehitus mõeldud kasutamiseks Merivälja Kooli õpilastele ning õhtusel ajal inimestele, kes on huvitatud spordikompleksi kasutamisest.

- Olemasolevat koolihoonet varustatakse käesoleval ajal soojaga elektril baseeruvate kütteelementidega. Detailplaneeringuga on kogu koolimaja soojavarustus kavandatud lahendada gaasikütte baasil.

 

     

1. Kehtestada Heki tee 16 kinnistu detailplaneering, OÜ ACTO CONSULT töö nr. 06006-12T, millega on määratud Pirita linnaosas asuvale 0,8 ha suurusele Heki tee 16 kinnistule ehitusõigus Merivälja Kooli juurdeehituse, mis sisaldab võimlat, ujulat ja raamatukogu, rajamiseks.
(Kehtetu - sätestatud osas, Tvk o 26.11.2020 nr 112, vastuvõetud 26.11.2020 )

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

14. augusti 2007

korralduse nr 1387-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Heki tee 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Heki tee 16 kinnistu detailplaneering, millega on määratud Pirita linnaosas asuvale 0,8 ha suurusele Heki tee 16 kinnistule ehitusõigus Merivälja Kooli juurdeehituse, mis sisaldab võimlat, ujulat ja raamatukogu, rajamiseks.

 

Haldusakti põhjendused

Planeeritav maa-ala asub Pirita linnosas Meriväljal Heki tee ja Kõivu tee nurgal.  Heki tee 16 kinnistu pindala on 7937 m2  ja maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa – ühiskondlike hoonete maa. Kooli krundi põhjapoolseks piiriks on Heki tee, idapoolseks Kõivu tee. Läänest piirneb krunt üksikelamu kruntidega, lõunast ridaelamu kruntidega.

Kinnistul paiknevad koolihoone, kaks alajaama koos majandushoonega ja asfaltkattega spordiväljak. Krundi tänavapoolsetel külgedel kasvab hulgaliselt suuri puid, Heki tee poolsel serval kõrge hekk.

Detailplaneeringu lahendus arvestab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusprojektide läbivaatamise komisjoni 18. oktoobri 2006 otsusega nr 423 kooskõlastatud Merivälja Kooli juurdeehituse eskiisprojektiga. Juurdeehitus on kavandatud krundi edelapoolsesse osasse 2-korruselisena kõrgusega kuni 11 m. Koolihoone juurdeehituse mahus on kavandatud võimla, ujula ja raamatukogu. Päevasel ajal on koolimaja juurdeehitus mõeldud kasutamiseks Merivälja Kooli õpilastele ning õhtusel ajal inimestele, kes on huvitatud spordikompleksi kasutamisest. Seetõttu on sissepääsud juurdeehitusele kavandatud nii olemasolevast koolimajast kui ka sissesõidutee poolsest küljest.

Koolimaja juurdeehituse rajamiseks on hoonestusala paigutatud krundile arvestades olemasoleva kõrghaljastusega ja sportimiseks mõeldud asfaltväljaku asukohaga. Kuna koolimaja juurdeehitus võtab enda alla osa mänguväljakust, on kavandatud asfalteeritud platsi pikendamine Kõivu tee poolsele krundi osale. Nii on võimalik tagada koolihoovis minijalgpalliväljaku mõõtudega 20x34 m rajamine. Sportimiseks mõeldud väljaku osa tuleb katta spetsiaalse materjaliga. Antud väljakut on suvisel ajal võimalik kasutada mitmeteks erinevateks sporditegevusteks, talvisel ajal on võimalik seda kasutada liuväljana.

Võrreldes olemasoleva olukorraga ei ole käesoleva detailplaneeringuga juurdepääse koolimaja krundile muudetud. Juurdesõidud on Heki teelt ja Kõivu teelt, lisaks jalakäijate juurdepääs Kõivu teelt koolimaja peasissepääsu poolselt küljelt.

Krundil asuva haljasala ja kõrghaljastuse säilitamise eesmärgil on parkimine lahendatud järgmiselt: kooli krundile on kavandatud 5 parkimiskohta kooli teenindava personali ja puuetega inimeste tarbeks ning 34 parkimiskohta tänava maa-alale, nendest 13 parkimiskohta Heki tee äärde ja 21 parkimiskohta Kõivu tee äärde. Kokku on kavandatud 39 parkimiskohta, mis oluliselt ületab nõutud parkimiskohad, kuid väldib tänavate ummistamist parkivate autodega suuremate ürituste toimumise ajal. Koolihoovis on olemas parkla jalgratastele, mida aktiivselt kasutatakse.

Planeeringuga on lahendatud ka jalakäijate ja jalgratturite liiklus. Selleks on Merivälja Kooli peafassaadi poolsele küljele paralleelselt Heki teega kavandatud parkettkiviga kaetud teelõik. Kuna piirkonna liiklustihedus on madal ja selle tõusu ei ole ette näha ka tulevikus, puudub vajadus olemasoleva liikluslahenduse muutmiseks, kus Meriväljal reeglina puuduvad eraldi kõnni- ja kergliiklusteed. Vajadusel tuleb paigaldada Heki ja Kõivu teele kooli krundiga piirnevatele lõikudele liiklust reguleerivad märgid või nö lamavad politseinikud.

Detailplaneeringuga on ette nähtud säilitada krundil asuv kõrghaljastus, välja arvatud 6 puud, mille likvideerimiseks on 8. septembril 2006 välja antud raieluba nr 6858. Selle kohaselt on lubatud raiuda neli harilikku kuuske ja kaks hall-leppa. Nendest ainult üks kuusk on olulise väärtusega, teised puud on väheväärtuslikud või kuuluvad likvideerimisele. Likvideeritava kõrghaljastuse kompenseerimine ja asendusistutuste mahud lahendatakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 kehtestatud puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimustele ja korrale ehitusprojektiga.

Olemasolevat koolihoonet varustatakse käesoleval ajal soojaga elektril baseeruvate kütteelementidega. Detailplaneeringuga on kogu koolimaja soojavarustus kavandatud lahendada gaasikütte baasil.

Hoone ehitusprojekti koostamise staadiumis tuleb pöörata suuremat tähelepanu hoone viimistlusmaterjalidele.

Tallinna üldplaneeringuga on antud maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamute, samuti üksikutele väiksematele 3‑4‑korruselistele elamutele mõeldud ala. Alal võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate üksikelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav.

Detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

 

Detailplaneeringu menetluse käik

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 25. augustil 2006 registreeritud avaldusega Tallinna Haridusameti esindaja Anti Sirkel.

Detailplaneeringu koostas OÜ ACTO CONSULT Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel.

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2181-k alusel ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2181-k. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Merivälja Kooli juurdeehituse, mis sisaldab võimlat, ujulat ja raamatukogu, ehitusõiguse määramine. Teade detailplaneeringu algatamise kohta ilmus ajalehes Postimees 4. novembril 2006.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korraldusega nr 1177-k. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 27. juunil 2007.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 5. kuni 19. juulini 2007. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 27. juunil 2007. Avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei laekunud. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud kõik Tallinna linna ehitusmääruse §-s 16 nõutud asutused ja isikud:

Pirita Linnaosa Valitsus, Pirita Linnaosa Halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Elion Ettevõtted Aktsiaselts,  Tallinna Haridusamet, Tallinna Kommunaalamet, Merivälja Kool, Põhja-Eesti Päästekeskus ning aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastasid Heki tee 16 kinnistu detailplaneeringu märkusteta.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmisel lisatingimusel: kinnistul läbivale reovee kanalisatsioonitorustikule seada kinnistu omanike omavaheline notariaalne servituut; olemasolevate vee- ja kanalisatsiooni torustike ühendustele näha ette seadusekohased liitumispunktid (kuni 1 meeter väljapool kinnistu piiri); järgneva projekteerimisstaadiumi (hoone vee- ja kanalisatsiooni torustike ehitusprojekti) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI  tehnilised tingimused.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgnevate lisatingimustega: näha ette likvideeritava haljasmaa ja huumusmulla käitlemine vastavalt jäätmehoolduseeskirja nõuetele; hoonete ja tehnovõrkude planeerimisel tagada säilitatavate istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti Standard EVS 843:2003 tabeli 9.13 nõuetele; välisõhu saaste luba lisada ehitusprojektile; ehitusloa väljastamise ajaks peab olema vormistatud ehitiste lammutusluba; ehitiste lammutusprojektiga esitada jäätmekava; masuudimahutite likvideerimine tellida ohtlike jäätmekäitlus litsentsi omava firma käest; lammutus, ehitus- ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Keskkonnaametiga.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu kuid märkis, et tööjoonised tuleb täiendavalt kooskõlastada. Märkusega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Aktsiaselts KH Energia – Konsult kooskõlastas detailplaneeringu ent märkis, et tööprojekti kooskõlastamiseks võtta Aktsiaseltsilt KH Energia – Konsult tehnilised tingimused.

Lepingu sõlmimine detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamiseks ei ole vajalik, kuna vahendid Merivälja Kooli juurdeehituse ehitamiseks nähakse ette Tallinna linna eelarves.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega, juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul, kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Heki tee 16 kinnistu detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

 

Endrik Mänd

Üldplaneeringute teenistuse direktor ameti juhataja ülesannetes

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär