Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vikerlase tn 16 osas sõlmitud üürilepingu muutmine ning volituste andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 08.08.2007 korraldus number 1362
Redaktsiooni kehtivus:08.08.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. august 2007 nr 1362-k

 

 

Vikerlase tn 16 osas sõlmitud üürilepingu muutmine ning volituste andmine Andres Pajulale

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 1. juuni 2006 otsuse nr 183 „Tallinna linna omandis olevatele Mulla tn 7, Mooni tn 100, Nõmme tee 32, Vikerlase tn 16, Vabriku tn 18 kinnistutele hoonestusõiguse tingimuste määramine, hoonestajaga üürilepingute ja hoonestusõiguste võlaõiguslike müügilepingute sõlmimine ja Tallinna Linnavalitsusele volituste andmine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2062-k „Tallinna linna omandis olevate Mulla tn 7, Mooni tn 100, Nõmme tee 32, Vikerlase tn 16, Vabriku tn 18 kinnistute hoonestusõiguse seadmise lepingute ja asjaõiguslepingute ning hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute ja üürilepingute projektide heakskiitmine“ lisa 3 ja Tallinna põhimääruse  § 44 lg 1 p 2 ja Tallinna linna ja OÜ Vivatex Holding OÜ vahel 9. novembril 2006 Vikerlase tn 16 osas sõlmitud üürilepingu punkti 9.1 alusel ning tulenevalt Vivatex Holding OÜ 28. mai 2007 taotlusest:

 

 

1. Sõlmida Vivatex Holding OÜ-ga 9. novembril 2006 Vikerlase tn 16 osas sõlmitud üürilepingu muutmise kokkulepe, millega muuta Tallinna linna ja Vivatex Holding OÜ vahel 9. novembril 2006 Vikerlase tn 16 osas sõlmitud üürilepingu punkte 3.2. ja 4.1. ja sätestada need alljärgnevas sõnastuses:

1.1 „3.2.Üürileandja kohustub Lepingu eseme andma Üürniku kasutusse kohe pärast Hoonestusõiguse seadmist, millisel ajal on üürnik kohustatud Lepingu Eset kasutama heaperemehelikult. Üürnik kohustub Lepingu Eseme Üürileandjale Renoveerimiseks andma üle
1. septembril 2007.a. Üürileandja kohustub teostama renoveerimistööd ning kohustub andma Lepingu Eseme Üürniku valdusesse ja kasutusse viie (5) tööpäeva jooksul pärast Lepingu Eseme renoveerimistööde täielikku lõpetamist ja kasutusloa saamist, hiljemalt 01. novembril 2008.a (edaspidi nimetatud Lepingu Eseme Üleandmine). Üürileandja ei vastuta käesolevas alapunktis sätestatud toimingute viivitamise eest juhul ja ulatuses, kus viivituse põhjustas Üürniku poolne Lepingust tulenevate kohustuste või õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumine. Kõiki Üürileandja ja Üürniku Lepingus sätestatud ja võlaõigusseaduses sätestatud üürileandja või üürniku kohustusi, v.a Üürisumma tasumise kohustus ja käesolevas punktis toodud kohustusi hakkavad pooled täitma pärast Lepingu Eseme Üleandmise tähtaega. Pooled on leppinud kokku, et Üürnikul või Üürniku volitatud esindajal on õigus osaleda kõikidel Lepingu Eseme renoveerimisega seotud projekteerimisnõupidamistel ja ehitusnõupidamistel ning Üürileandja on kohustatud järgima Üürniku või Üürniku esindaja juhiseid, mille järgimine ei too eeldatavalt kaasa Renoveerimise hinna ja tähtaja muutumist ning millise juhise järgimine on mõistlikult võimalik.“ ;

1.2  „4.1.Üürisummat arvestatakse lähtuvalt Üürnikule üle antud Koolimaja suletud netopinnast, arvestades käesolevas Lepingus sätestatut. Üüri suuruseks on 154.00 (sada viiskümmend neli) Eesti krooni üleantud Koolimaja suletud netopinna ruutmeetri kohta kuus. Üüri suurus muutub vastavalt Lepingu punktile 4.2. Üürisumma tasumise kohustus tekib ning Üürisumma arvestus algab arvates Üürnikule Lepingu Eseme Üleandmisest, kuid mitte varem kui 01. novembril 2008.a.  Üürisumma sisaldab käibemaksu.“.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud üürilepingu muutmise kokkuleppele.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ja Vivatex Holding OÜ-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär