Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Orava tn 17 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 08.08.2007 korraldus number 1343
Redaktsiooni kehtivus:08.08.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. august 2007 nr 1343-k

 

 

Orava tn 17 osaline maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. detsembri 1997 otsusest nr 9553, millega on Tallinnas, Orava tn 17, endisel kinnistul nr 5091 asunud krundi, suurusega 1175 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas, Osaühing EKE Projekti Maamõõdubüroo (likvideerimisel) koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 5277 ning maa tagastamise toimiku nr 9361 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Orava tn 17;

1.2 pindala: 1170 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5091 pindalaga 1175 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/2 mõttelises osas; elukoht XXXX Tallinn.

3. Orava tn 17 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101005271 elamu, ehitisregistri koodiga 101005272 majandushoone, ehitisregistri koodiga 101043646 kasvuhoone, ehitisregistri koodiga 220391292 väravad ja piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 1/2 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 08.06.2007.

4. Lugeda endise kinnistu nr 5091 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär