Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Linnaosa Valitsus)
Tallinna Linnavalitsus 29.06.2007 korraldus number 1330
Redaktsiooni kehtivus:29.06.2007 - 01.10.2008

KEHTETU:

Tlv k 01.10.2008 nr 1623

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. juuni 2007 nr 1330-k

 

 

Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine

(Mustamäe Linnaosa Valitsus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 “Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus“ punkti 3 alusel ja kooskõlas 13. augusti 2003 määruse nr 74 “Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine“ punktiga 3 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2007 korralduse nr 95-k “Linnavara valitseja muutmine (Akadeemia tee 32, 34, 48 ja E.Vilde tee 94)“ punktist 1.2 ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse 17. mai 2007 kirjast nr 1-12/860:

 

 

1. Tallinna Elamumajandusametil anda otsustuskorras Mustamäe Linnaosa Valitsuse (registrikood 75014267) kasutusse tasuta ja tähtajatult Akadeemia tee 34   I korrusel asuvad äriruumid nr 1 – 15 üldpinnaga 183,8 m² vastavalt korralduse lisaks olevale plaanile järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse narko- ja kuritegevuse ennetustöö ning perevägivalla ohvritele suunatud tegevuse läbiviimiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad haldaja tasu, kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Aktsiaseltsile MAKET KINNISVARA.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse        29. juuni 2007

korralduse nr 1330-k

LISA

 

Akadeemia tee 34 I k äriruumide 1–15 plaan

 

 

nr  1 – valve    9,6 m²

nr  2 – WC      1,9 m²

nr  3 – koristaja inv ruum   3,0 m²

nr  4 – abipolitsei   8,3 m²

nr  5 – abiruum   11,5 m²

nr  6 – WC    1,9 m²

nr  7 – psühholoog   9,9 m²

nr  8 – politsei   11,3 m²

nr  9 – koridor   26,0 m²

nr 10 – pealik   16,9 m²

nr 11 – staap   16,6 m²

nr 12 – san sõlm   2,2 m²

nr 13 – puhkeruum   13,9 m²

nr 14 – õppeklass   34,2 m²

nr 15 – abiruum   16,6 m²       KOKKU:   183,8 m²

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär