Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuukri tn 1,1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 29.06.2007 korraldus number 1325
Redaktsiooni kehtivus:29.06.2007 - ...

 

   TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. juuni 2007 nr 1325-k

 

 

Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10 ja § 18 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2005 korraldusega nr 852-k:

 

 

1. Võtta vastu Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ja lähiala detailplaneering, Osaühing R-KONSULT töö nr 03/2004, millega on Kesklinnas asuvale 3,9 ha suurusele planeeritavale maa-alale kavandatud 9 krunti, määratud ehitusõigus viie kuni 6‑korruselise äripindadega mitme korteriga elamu ehitamiseks, kuni 6‑korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks, kuni 4-korruselise parkimishoone ehitamiseks, avalikult kasutatava haljasala ja teede rajamiseks. Orienteeruvalt on kavandatud 250 korterit ja 2300 m² äripinda suletud brutopinnana arvestatult, Kesklinnas ja sadama piirkonnas parkimisprobleemi lahendamiseks üldkasutatav parkimishoone on eeldatavalt 200-kohaline.

2. Detailplaneeringus avalikult kasutatavaks määratud teede osas Tallinna Maa-ametil jõuda enne detailplaneeringu kehtestamist kokkuleppele teede alla jäävate kruntide omanikega tasuta isikliku kasutusõiguse seadmiseks linna kasuks. Transpordimaa sihtotstarbega krundi positsioon 9 osas Tallinna Maa-ametil jõuda enne detailplaneeringu kehtestamist positsioon 9 krundi moodustamiseks vajalike kruntide omanikega kokkuleppele kruntide tasuta omandamiseks linnale.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär