Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 29.06.2007 korraldus number 1318
Redaktsiooni kehtivus:29.06.2007 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. juuni 2007 nr 1318-k

 

 

Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10 ja § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 3. jaanuari 2007 korraldusega nr 3-k:

 

 

1. Võtta vastu Narva mnt 67 kinnistu detailplaneering, Osaühing REIN MURULA Arhitektuuribüroo töö nr 06-04, millega on kavandatud Kesklinnas asuvale 4,9 ha suurusele planeeritavale maa-alale 13 krunti, määratud ehitusõigus ning kruntide kasutamise tingimused kuue kuni 5-korruselise äripindadega korterelamu, millest ühe hoone mahtu on kavandatud eralasteaed, ja viie kuni 5-korruselise korterelamu ehitamiseks, planeeritud avalikku kasutusse jäävad tänavad ja haljasalad. Detailplaneering muudab Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 otsusega nr 54 kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringut.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Detailplaneeringus avalikult kasutatavaks määratud maa-alade osas Tallinna Maa-ametil jõuda enne detailplaneeringu kehtestamist kokkuleppele avalikult kasutatavate maa-alade alla jäävate kinnistute omanikuga tasuta isikliku kasutusõiguse seadmiseks linna kasuks.

4. Tallinna Keskkonnaametil taotleda keskkonnaministrilt Tallinna lahe rannaala ehituskeeluvööndi vähendamise nõusolek.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär