Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Estonia pst 5a hoone tänavapoolse ja hoovipoolse välisseina pinna ning ventilatsiooniðahti välisseina ja siseseina pinna üürile andmine (AS EMT), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Marek
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 korraldus number 1280
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2007 - ...

 


  TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 1280-k

 

 

 

 

 

Estonia pst 5a hoone tänavapoolse ja hoovipoolse välisseina pinna ning ventilatsiooniðahti välisseina ja siseseina pinna üürile andmine (AS EMT), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Marek Jürgensonile

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja § 66 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktidega 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.4, 19, 55, 56, 57  ja Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 1.1.9 ning tulenevalt vajadusest parandada kesklinnas mobiilside teenuste kvaliteeti ja arvestades AS-i EMT 2. aprilli 2007 taotlust nr 4-4-1/1041 ning Tallinna Haridusameti 3. aprilli 2007 taotlust nr 6-2/793:

 

 

 

1. Anda otsustuskorras AS-ile EMT (äriregistrikood 10096159) tähtajatult üürile Estonia pst 5a hoone tänavapoolse ja hoovipoolse välisseina pind ning ventilatsiooniðahti välis- ja siseseina pind kahe 0,6 m kõrguse ja kahe 1,3 m kõrguse antenni ning mobiilside tugijaama paigaldamiseks järgmistel tingimustel:

1.1 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

1.1.1 pindade kasutamise eest 2000 krooni;

1.1.2 pindade kasutamisega seotud kõrvalkulud (elektrienergia tarbimine).

2. Kiita heaks korralduse lisaks olev Tallinna linna ja AS-i EMT vahel sõlmitava linnavara üürilepingu projekt.

3. Volitada Tallinna Kesklinna vanemat Marek Jürgensoni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud linnavara üürilepingule.

4. AS-l EMT on õigus punktis 2 nimetatud linnavara üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui AS EMT ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul linnavara üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

5. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks AS-ile EMT ja Tallinna Haridusametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest.      

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär