Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevaid Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Pärnu mnt 71/73, Raudtee tn 73 kinnistuid koormava Osaühingu BCA Center omandis olevate hoonestusõiguste ühishüpoteegiga koormamiseks
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 korraldus number 1263
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2007 - ...

 


  TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 1263-k

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevaid Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Pärnu mnt 71/73, Raudtee tn 73 kinnistuid koormavate Osaühingu BCA Center omandis olevate hoonestusõiguste ühishüpoteegiga koormamiseks ning Tallinna linna ja Osaühingu BCA Center vahel 9. novembril 2006 Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Pärnu mnt 71/73, Raudtee tn 73 osas sõlmitud üürilepingute muutmine ja volituste andmine Andres Pajulale

 

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 ja 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005  määruse  28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ § 44 lg 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 1. juuni 2006 otsusega nr 184, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2, Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldusega nr 2063-k  ning tulenevalt Tallinna linna ja Osaühingu BCA Center vahel 9. novembril 2006 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingute, asjaõiguslepingute, hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute punktist 7.2., Tallinna linna ja Osaühingu BCA Center vahel 9. novembril 2006 Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Pärnu mnt 71/73, Raudtee tn 73 osas sõlmitud üürilepingute punktist 9.1, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna hoonestusõiguse kinnistusregistri andmetest ning Osaühingu BCA Center 19. juuni 2007 taotlustest nr 1 ja 3:

 

 

1. Nõustuda Tallinna linna omandis olevaid Kopli 92 kinnistut (kinnistusregistriosa nr 16869401), Õismäe tee 132 kinnistut (kinnistusregistriosa nr 14692101), Kivimurru tn 9 kinnistut (kinnistusregistriosa nr 9620601), Pärnu mnt 71/73 kinnistut (kinnistusregistriosa nr 486301), Raudtee tn 73 kinnistut (kinnistusregistriosa nr 2296101) koormavate Osaühing BCA Center omandis olevate hoonestusõiguste (hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr-d 21674201, 21647001, 21636901, 21337201, 21635601) koormamisega Aktsiaselts Hansapank (äriregistrikood 10060701) kasuks kuni 400 000 000 krooni suuruse ühishüpoteegiga alljärgnevatel tingimustel:

1.1 ühishüpoteegi seadmise leping sisaldab hüpoteegipidaja kohustust anda tagasivõetamatu nõusolek kustutada ühishüpoteek vastava hoonestusõiguse osas juhul kui Tallinna linn omandab vastava hoonestusõiguse selle vastava hoonestusõiguse seadmise lepingu ja hoonestusõiguse võlaõigusliku müügilepingu ning asjaõiguslepingu peatüki 9 alusel või kui toimub vastava hoonestusõiguse omanikule langemine;

1.2 ühishüpoteegi seadmise leping sisaldab tingimust, et hüpoteegipidaja on kohustatud andma Tallinna linnale tagasivõetamatu nõusoleku hüpoteegi kustutamiseks pärast seda, kui Tallinna linn on esitanud hüpoteegipidajale tagasivõtmatu notari deposiidi avalduse, mille kohaselt on Tallinna linn kandnud notari deposiitkontole 9. novembril 2006 aastal Tallinna linna ja Osaühingu BCA Center vahel kokkulepitud hoonestusõiguse seadmise lepingute, asjaõiguslepingute ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute (nende lepingute allakirjutamise hetkel kehtinud redaktsioonis) kohaselt hoonestajale maksmisele kuuluva summa tingimusega, et kontolt võib väljamakseid teha üksnes hüpoteegipidaja nõusolekul ning notari deposiidi kasutamisega seonduvad kulutused, mis Tallinna linn on eelnimetatud tingimuste kohaselt sunnitud tegema, hüvitab Tallinna linnale hoonestaja.

2. Sõlmida Osaühinguga BCA Center 9. novembril 2006 Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Pärnu mnt 71/73, Raudtee tn 73 osas sõlmitud üürilepingute muutmise kokkulepped, millega muuta Tallinna linna ja Osaühingu BCA Center vahel 9. novembril 2006 Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Pärnu mnt 71/73, Raudtee tn 73 osas sõlmitud üürilepingute punkte 4.3. ja sätestada need alljärgnevas sõnastuses:

„4.3. Üürisumma tasumine toimub igakuiselt jooksva kuu eest, Üürnik tasub Üürisumma Üürileandja Hansapangas asuvale arvelduskontole number 221036824699 Üürileandja poolt esitatavate arvete alusel hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul Üürileandja poolt arve esitamist.“

3. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat:

3.1 Tallinna linna nimel alla kirjutama nõusolekule koormata Tallinna linna omandis olevaid  Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Pärnu mnt 71/73, Raudtee tn 73 kinnistuid koormavaid Osaühingu BCA Center omandis olevaid hoonestusõigusi ühishüpoteegiga;

3.2 Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud üürilepingute muutmise kokkulepetele.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Andres Pajulale ja Osaühingule BCA Center.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär