Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke "Sõitjateveo korraldamine avaliku teenindamise lepingu alusel" läbiviimiseks ning sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 korraldus number 1258
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 1258-k

 

 

Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke Sõitjateveo korraldamine avaliku teenindamise lepingu alusel“ läbiviimiseks ning sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5, Ühistranspordiseaduse § 10 lg 1 ja 5, § 12 lg 1 punkti 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määrusega nr 41 kehtestatud „Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korra kehtestamine“ punktiga 1.2 ning Tallinna Linnavolikogu 21.juuni 2007 otsusega nr 169 „ Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks“ ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktist 2.1.18:

 

 

1. Tallinna Transpordiametil viia läbi riigihange Sõitjateveo korraldamine avaliku teenindamise lepingu alusel“.

2. Kiita heaks juurdelisatud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu projekt.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjo`t Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingule ja selle lisadele, samuti edaspidistele võimalikele lisadele, lähtudes liiniveoks linnaeelarves ette nähtud vahenditest.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

        25. juuni 2007

korralduse nr 1258-k

LISA

 

Sõitjateveo avaliku teenindamise leping

 

 

 

 

 

Tallinn                                                                                                                                          2007

 

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Transpordiameti (edaspidi nimetatud “TELLIJA“) juhataja..............................., kes tegutseb põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse ...........korralduse nr ....- k alusel, ühelt poolt ja ……………………… (edaspidi nimetatud “VEDAJA“), keda esindab põhikirja alusel …………………., teiselt poolt, edaspidi koos nimetatud “pooled“, sõlmisid käesoleva sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu/riigihangete seaduse mõistes hankelepingu (edaspidi nimetatud “leping“):

 

 

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1     Käesoleva LEPINGU eesmärgiks on Tallinna linna ühtse piletisüsteemi autobussiliinide teenindamine vastavalt LEPINGULE ja lähtudes sõidunõudlusest, sätestatud töömahtudest ja selleks eraldatud rahalistest vahenditest.

 

1.2     LEPINGU sõlmimise aluseks on Tallinna Linnavolikogu .......................otsus nr ...........ja Tallinna Linnavalitsuse ........................korraldus nr …….-k.

 

1.3     LEPINGU dokumendid koosnevad käesolevast sõitjateveo avaliku teenindamise lepingust, LEPINGU lisadest, hanketeatest (Lepingu lisa 26), hankedokumentidest (Lepingu lisa 27), ........ poolt esitatud pakkumusest (Lepingu lisa 28) ning LEPINGU muudatustest, mis on tingitud objektiivsetest asjaoludest, mida ei olnud võimalik ette näha LEPINGU sõlmimise ajal ja mille tegemata jätmise korral satuks ohtu LEPINGUGA taotletud eesmärgi saavutamine ning milles lepitakse kokku peale LEPINGULE allakirjutamist.

 

1.4     LEPINGU täitmise eest makstava tasu aluseks on Ühistranspordiseadus ja Tallinna Linnavolikogu määrus “Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korra kehtestamine“.

 

1.5     LEPINGU maht ja selle täitmise eest VEDAJALE makstav tasu täpsustatakse kogumahu piires iga-aastaselt või vastavalt vajadusele.

 

1.6     LEPINGUL on järgmised lisad:

1.6.1     Lisa 1: Liinitöö plaaniline töömaht, tulud, kulud ja tariifid 20…. a (näidis);

1.6.2     Lisa 2: Liinitöö plaaniline töömaht, tulud, kulud ja tariifid 20... . a … kvartalis kuude kaupa (näidis);

1.6.3     Lisa 3: Liinikilomeetri omahinna kalkuleerimise mudeli aruanne (näidis);

1.6.4     Lisa 4: Liini sõidugraafik (näidis);

1.6.5     Lisa 5: Kronometraaži akt (näidis);

1.6.6     Lisa 6: Liinitöö näitajad (näidis);

1.6.7     Lisa 7: Liinitöö ekspluatatsiooninäitajad (näidis);

1.6.8     Lisa 8: Liinitöö päevaaruanne liinide lõikes (näidis);

1.6.9     Lisa 9: Liinitunnid liinide lõikes (näidis);

1.6.10 Lisa 10: Ebaregulaarsed veootsad (näidis);

1.6.11 Lisa 11: Bussides müüdud sõidupiletid ja -talongid (näidis);

1.6.12 Lisa 12: Liine teenindavad autobussid (näidis);

1.6.13 Lisa 13: Bussidele ja bussijuhtidele esitatavad nõuded;

1.6.14 Lisa 14: Ühissõidukile ja juhile esitatavate nõuete täitmise kontroll-leht (näidis);

1.6.15 Lisa 15: Tasusumma vähendamine (näidis);

1.6.16 Lisa 16: Tasusumma arvestus (näidis);

1.6.17 Lisa 17: Sõitude arv (näidis);

1.6.18 Lisa 18: Liinitöö omahind 20…. (näidis);

1.6.19 Lisa 19: Palk (aruanne) (näidis);

1.6.20 Lisa 20: Sõitjateveos kasutatavad mõisted;

1.6.21 Lisa 21: Investeeringute aruanne (näidis);

1.6.22 Lisa 22: Sõiduplaanide koostamise programmi “Pikas“ tasuta vara kasutamise leping;

1.6.23 Lisa 23: Sõitjate loendussüsteemi seadmete tasuta vara kasutamise leping;

1.6.24 Lisa 24: Kompostritele esitatavad nõuded;

1.6.25 Lisa 25: Tallinna ühistranspordi infokleebised;

1.6.26  Lisa 26: Hanketeade;

1.6.27  Lisa 27: Hankedokumendid;

1.6.28 Lisa 28: Pakkumus.

 

1.7     LEPINGU lisadele on LEPINGU POOLTE poolt õigus alla kirjutada ja neid kinnitada lisade näidistes või POOLTE esindajate poolt määratud ametiisikutel.

1.8     VEDAJA peab kahe nädala jooksul, arvates LEPINGU sõlmimisest esitama TELLIJALE lepingud mis tõendavad, et vara, mille kohta pakkumuses olid esitatud eellepingud, on antud pakkuja valdusesse avaliku liiniveo teostamiseks. Kui selliseks varaks olid ühissõidukid siis ka nendele väljaantud sõidukikaardid.

 

 

2.        LEPINGU OBJEKT, LIINID

 

2.1     LEPINGUGA määratakse kindlaks VEDAJA kohustus korraldada oma ärihuvist lähtuva rahalise tasu eest avalikku liinivedu kvaliteetselt ja järjepidevalt TELLIJA poolt määratud Tallinna ühtse piletisüsteemi bussiliinidel, milleks on LEPINGU sõlmimise ajal liinid nr 2, 12, 13, 20, 20A, 49, 65 (edaspidi nimetatud “LIIN“), TELLIJA poolt tellitud mahus, mis on LEPINGU sõlmimise ajal hinnanguliselt kokku 13,62 miljonit liinikilomeetrit ja tingimustel, selle kohustuse täitmise ja tasustamise tingimused ning vastutus kohustuse rikkumise eest.

 

2.2     VEDAJA teenindab sõitjaid LIINIL vastavalt enda poolt pakkumuses esitatud tariifidele, LEPINGU lisades 1 ja 2 määratud töömahtudele ning LEPINGU lisas 12 nimetatud bussidega. Pakkumuses esitatud tariifid kantakse LEPINGU sõlmimisel ja täitmise käigus üle lisasse 1.

Igal aastal kinnitatakse töömaht ja tariifid LEPINGU lisaga 1 ühe kuu jooksul pärast Tallinna vastava aasta linnaeelarve kinnitamist Tallinna Linnavolikogus.

 

2.3     TELLIJAL on õigus LIINE muuta, sulgeda ja lisada ning seoses LIINIDE muudatusega muuta LEPINGUS kokkulepitud liiniläbisõidu kogumahtu, kuid mitte rohkem kui 20% (sh LEPINGU punktides 3.2.17, 3.2.18 ja 3.2.19 teostatud maht) kogu lepinguperioodil kokku, samas muutub ka LEPINGU täitmise eest makstav tasu proportsionaalselt liiniläbisõidu mahu muudatustele.

 

3.        TEENINDAMISE TINGIMUSED

 

3.1     TELLIJA:

3.1.1     kinnitab käskkirjaga LIINI numbri, liikumistee, peatused ja töörežiimi ning käskkirja või tänava ajutise sulgemise loaga LIINI muudatused;

3.1.2     esitab liini aasta plaanilise töömahu (liiniläbisõit normaalbussi ja liigendbussi osas eraldi) projekti kvartalite lõikes VEDAJAle 6 (kuus) kuud enne kalendriaasta algust;

3.1.3     esitab liini kvartali plaanilise töömahu kuude lõikes (liiniläbisõit normaalbussi ja liigendbussi osas eraldi) VEDAJAle vähemalt 13 tööpäeva enne kvartali algust;

3.1.4     esitab kinnitatud liini kvartali plaanilisele töömahule vastavad kulud ja tariifid (LEPINGU lisa 2) VEDAJALE vähemalt 3 tööpäeva enne kvartali algust;

3.1.5     teatab VEDAJALE LIINI ja töömahu muudatustest ette vähemalt 25 tööpäeva enne muudatuste jõustumist, v.a kui POOLED on kokku leppinud teisiti;

3.1.6     teavitab VEDAJAT talle teadaolevatest planeeritavatest teede ja tänavate ajutistest sulgemistest tingitud muudatustest LIINIL vastavalt kehtivate õigusaktidega kehtestatud korrale ja tähtaegadele;

3.1.7     informeerib sõitjaid LIINI muudatustest (v.a LEPINGU punkti 3.2.19 nimetatud muudatused) massiteabevahendite kaudu;

3.1.8     taotleb linna vastavatelt ametitelt LIINIGA hõlmatud teede ja tänavate sõidetavust, peatuste korrashoidu ja valgustust ning liiklusohutusega seotud probleemide lahendamist;

3.1.9      otsustab busside arvu ja tüüpide jaotamise LIINIDE vahel;

3.1.10 korraldab LIINI bussides sõitjate sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrolli;

3.1.11 teavitab VEDAJAT ja annab VEDAJALE vastavad kleebised Tallinna ühistranspordi ühtse piletisüsteemi, piletihindade ja sõiduõigust tõendava dokumendita sõidu eest määratava trahvimäärade muutusest vähemalt 5 tööpäeva enne vastava õigusakti jõustumist;

3.1.12 lubab VEDAJAL LIINIL kasutusel olevaid busse kasutada reklaamide paigaldamiseks kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Reklaam võib olla nii sisene kui väline. Paigaldatavad reklaamid peavad vastama LEPINGU lisas 13 esitatud nõuetele;

3.1.13 töötajatel on töötõendi esitamisel õigus kontrollida LEPINGUS ja õigusaktides bussidele ja bussijuhtidele esitatavate nõuete täitmist;

3.1.14 teatab VEDAJALE autobussi-, trammi- ja trolliliikluse asendamise plaanilistest muudatustest vähemalt 10 tööpäeva enne muudatuse jõustumist.

 

3.2     VEDAJA:

 

3.2.1     omab kehtivat tegevusluba ning ametialaselt pädevat ja hea mainega vedude eest vastutavat isikut vastavalt Ühistranspordiseadusele;

3.2.2     teostab avalikku liinivedu vastavalt kehtivatele õigusaktidele, hanketeatele (LEPINGU lisa 26), hankedokumentidele (LEPINGU lisa 27) ja pakkumusele (LEPINGU lisa 28) ning LEPINGUS esitatud tingimustele ja nõuetele;

3.2.3     teenindab sõitjaid LIINIL vastavalt TELLIJA poolt määratud liikumisteele, peatustele ja sõidugraafikutele;

3.2.4     esitab liini aasta plaanilise töömahu projektile vastava kulude ja tariifide arvestused kvartalite lõikes (LEPINGU lisa 1) TELLIJALE vähemalt 5 (viis) kuud enne kalendriaasta algust;

3.2.5     esitab liini kvartali plaanilisele töömahule vastavad kulud ja tariifid kuude lõikes (LEPINGU lisa 2) TELLIJALE kinnitamiseks vähemalt 8 tööpäeva enne kvartali algust;

3.2.6     koostab programmiga “Pikas“ LIINI sõidugraafiku vastavalt TELLIJA poolt antud teenuse taseme näitajatele ja arvutab LIINI töömahud. VEDAJA esitab sõidugraafiku (LEPINGU lisa 4) ja liinitöö näitajad (LEPINGU lisad 6 ja 7) TELLIJALE kinnitamiseks vähemalt 20 tööpäeva enne kuu algust või TELLIJA poolt määratud sõidugraafiku jõustumise päeva. TELLIJA poolt määratud uue sõidugraafiku jõustumispäevast alates kaotab eelmine sõidugraafik kehtivuse. Koos sõidugraafikuga esitab VEDAJA TELLIJALE:

3.2.6.1  kronometraaži akti (LEPINGU lisa 5) elektroonilisel kujul;

3.2.6.2  liinitöö ekspluatatsiooninäitajad (LEPINGU lisa 7) elektroonilisel kujul;

3.2.7     tagab LIINIL töötavate busside vastavuse LEPINGU lisas 13 näidatud nõuetele;

3.2.8     müüb LIINI bussides sõidupileteid ja/või -talonge;

3.2.9     tagab LIINI bussijuhtidele esitatavate nõuete täitmise vastavalt LEPINGU lisas 13 näidatud nõuetele;

3.2.10 tagab õige teabe olemasolu igas LIINI bussis piletihindade ja sõiduõigust tõendava dokumendita sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta vähemalt 1 ööpäev enne vastavate õigusaktide jõustumist;

3.2.11  teenindab sõitjaid vastavalt Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud piletisüsteemile ja ‑hindadele;

3.2.12  teenindab tasuta ja soodustusega sõitjaid, kellele on kooskõlas Ühistranspordiseaduse, Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu õigusaktidega antud tasuta sõidu või soodussõidu õigus;

3.2.13 võimaldab sõitjatel siseneda ja väljuda bussi kõikidest ustest v.a ekspressliinid, kus sisenemine toimub reeglina esiuksest. Peale kella 21.00 tagab sõitjatele sisenemise bussidesse reeglina ainult esiukse kaudu, v.a Viru Keskuse bussiterminali peatustes;

3.2.14 omab õigust kontrollida LIINI bussides sõitjate esiuksest sisenemisel sõiduõigust tõendavaid paberkandjal ja/või elektroonilisi dokumente, v.a Viru Keskuse bussiterminali peatuses;

3.2.15 paigutab peatustesse TELLIJA poolt väljastatud teabe ajutiste liiklusmuudatuste kohta LIINIL vähemalt 2 (kaks) tööpäeva enne liiklusmuudatuse jõustumist;

3.2.16 osaleb sõitjatevoogude uurimises ja LIINI busside täituvuse kontrollimises;

3.2.17 saadab kokkuleppel TELLIJAGA LIINI busside ülekoormuse korral LIINILE täiendavaid või suurema mahutavusega busse;

3.2.18 kohustub tellija nõudmisel vastavalt oma võimalustele osalema bussi-, trammi- ja trolliliikluse asendamisel, arvestades LIINIDE teenindamiseks VEDAJAL olevat sõidukite arvu. Vajadusel võib see toimuda LIINIDE arvel vastavalt POOLTE poolt sõlmitud kokkuleppele;

3.2.19 omab õigust teha ajutisi muudatusi busside liikluses LIINIL liiklustakistuste või ohtlike liiklusolude (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms) tõttu kuni sõidetavuse taastumiseni. Nimetatud muudatustest on VEDAJA esimesel võimalusel kohustatud informeerima sõitjaid ja TELLIJAT;

3.2.20 omab õigust LIINIL kasutusel olevaid busse kasutada reklaamide paigaldamiseks kooskõlas kehtivate õigusaktidega;

3.2.21 kooskõlastab TELLIJAGA kirjalikult kõik planeeritavad LIINI teenindava veeremi hanked enne veeremi hanget;

3.2.22 võib sõlmida lepinguid LIINI teenindamiseks ettenähtud bussidega teenuste osutamiseks kolmandatele isikutele tingimusel, et see ei kahjusta LEPINGU täitmist;

3.2.23 organiseerib LIINIDE dispetšerteenuse;

3.2.24 eraldab TELLIJA nõudmisel LIINI busse eriolukordade lahendamiseks Tallinnas;

3.2.25 paigaldab LIINI bussidesse kompostrid (LEPINGU lisa 24), tagab nende hoolduse ja korrasoleku;

3.2.26 võimaldab TELLIJA nõudmisel paigaldada LIINI bussidesse TELLIJA või kolmanda isiku poolt tarnitavad piletimüügiseadmed ja korraldab oma personalile vastava väljaõppe;

3.2.27 vastutab kõikide tema süül LEPINGUS ette nähtud kohustuste täitmisel sõitjale, teistele liiklejatele või kolmandatele isikutele tekitatud ja kohustusliku liikluskindlustuse liikluskahju hüvitamise piirmäära ületavate kahjude eest, milleks sõlmib kindlustuslepingu LEPINGU kehtivuse perioodiks;

3.2.28 osaleb TELLIJAGA kokkuleppel ühtse piletisüsteemi ühistranspordivahendites sõitjate sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrollimisel;

3.2.29  kasutab TELLIJA sõiduplaanide koostamise programmi “Pikas“, sõlmib tasuta vara kasutamise lepingu (LEPINGU lisa 22) ja korraldab oma personalile vastava väljaõppe;

3.2.30 LEPINGU lõppemisel on VEDAJA kohustatud sõiduplaanide koostamise programmi “Pikas“ infokandjatelt (arvuti kõvaketas, vms) kustutama;

3.2.31 paigaldab oma kulul LIINI kahele normaalbussile TELLIJA sõitjate loendussüsteemi seadmed ja sõlmib tasuta vara kasutamise lepingu (LEPINGU lisa 23);

3.2.32 võimaldab TELLIJA nõudmisel paigaldada LIINI bussidele täiendavad TELLIJA sõitjate loendussüsteemi seadmed ja sõlmib tasuta vara kasutamise lepingu;

3.2.33 peab käesoleva LEPINGU objektiks oleva liiniveo majandusarvestust eraldi muust ettevõtluse arvestusest, seades sisse eraldi raamatupidamise ning arvestades selle tegevusega seotud varaosa heast raamatupidamistavast lähtuvalt;

3.2.34 liiniveo kulud peavad olema kaetud TELLIJA poolt makstava tasuga, raha ülekandmine teistesse valdkondadesse või teistest valdkondadest on keelatud;

3.2.35 vastutab tööohutusnõuete täitmise eest.

3.2.36 osaleb TELLIJA ettepanekul Tallinna linna ühistranspordi arengu seisukohast vajalikes projektides.

 

4.      ARUANDLUS JA TEATED

 

4.1     VEDAJA:

4.1.1     esitab TELLIJALE iga päeva kohta LIINI tegeliku töömahu päevaaruanded (LEPINGU lisa 8) paberkandjal ja elektroonilisel kujul üks kord nädalas eelneva nädala kohta hiljemalt järgmise nädala 3. tööpäevaks, kuu viimase nädala kohta hiljemalt järgmise kuu 3. tööpäevaks. Üleplaanilis(t)e veootsa(de) põhjuse(d) esitab VEDAJA TELLIJALE kirjalikult hiljemalt koos töömahu päevaaruandega;

4.1.2     esitab TELLIJALE iga kuu 3. tööpäevaks eelmise kuu liini liiniaegade aruande (LEPINGU lisa 9) paberkandjal ja elektroonilisel kujul ning ebaregulaarsete veootsade aruande (LEPINGU lisa 10) ja ärajäänud veootsa(de) põhjuse(d) paberkandjal;

4.1.3     esitab TELLIJALE ja/või TELLIJA poolt määratud kolmandale isikule iga kuu 6. tööpäevaks eelmisel kuul liini bussides müüdud sõidupiletite kuuaruande (LEPINGU lisa 11);

4.1.4     esitab TELLIJALE iga kuu 20. kuupäevaks eelmise kuu LIINI omahinna (LEPINGU lisa 18) ja palga (LEPINGU lisa 19) aruanded;

4.1.5     liini aruannete andmed paberkandjal ja elektroonilisel kujul peavad olema identsed;

4.1.6     edastab TELLIJALE 10 tööpäeva enne LIINI sõidugraafiku jõustumist ühtse piletisüsteemi liinivõrgu viimasele versioonile sobitatud TELLIJA poolt  kinnitatud liini sõidugraafiku  elektroonilisel kujul Tallinna linna interneti koduleheküljele ja LIINI peatustesse paigaldatavate sõiduplaanide failide moodustamiseks;

4.1.7     teatab esimesel võimalusel TELLIJALE liini üle- ja alakoormatud ringidest;

4.1.8     informeerib tellijat LEPINGU punktides 3.2.17, 3.2.18 ja 3.2.19 nimetatud töömahust kirjalikult koos sama päeva LIINI töömahu päevaaruandega (LEPINGU lisa 8), näidates ära tehtud täiendava töömahu teostamise põhjuse, töömahu (liiniläbisõit, veootsad) normaal- ja liigendbussi osas eraldi;

4.1.9     esitab TELLIJALE majandusaasta aruande 1 nädala jooksul pärast aruande kinnitamist;

4.1.10 esitab TELLIJA nõudmisel TELLIJALE täiendavaid andmeid ja aruandlust LIINIDE töö ja LIINIDEL kasutatavate busside kohta;

4.1.11 esitab TELLIJA nõudmisel TELLIJALE täiendavaid andmeid ja aruandlust tulenevalt Ühistranspordiseadusest ettevõtte raamatupidamisarvestuse kohta;

4.1.12 edastab TELLIJALE sõitjate ja oma töötajate ettepanekud bussiliikluse paremaks korraldamiseks liinil, teated tähistuse ja sõiduplaani puudumisest või rikkumistest LIINI peatustes ning LIINI peatuse ootekoja suhtes toime pandud vandalismiaktidest;

4.1.13 esitab TELLIJALE investeeringute aruande (LEPINGU lisa 21) kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks;

4.1.14 LEPINGU lisade 8, 10 ja 11 viimasest esitamise tähtajast (LEPINGU punkt 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.9) hilisem esitamine toob kaasa LEPINGU punktides 4.2.1 kuni 4.2.3 näidatud tähtaegade edasilükkamise sama aja võrra;

4.1.15 kohustub teavitama TELLIJAT LEPINGU punktides 3.2.25 ja 3.2.26 nimetatud seadmete riketest, vargustest, vandalismist jne vastavalt kehtestatud korrale;

4.1.16 esitab TELLIJALE iga kvartali esimese kuu 20. kuupäevaks eelmise kvartali liinikilomeetri omahinna kalkuleerimise mudeli aruande (LEPINGU lisa 3).

4.2     TELLIJA:

4.2.1     koostab iga kuu 12. kuupäevaks liini eelmise kuu tasusumma arvestuse (LEPINGU lisa 15), mis on aluseks POOLTEVAHELISTELE rahalistele arveldustele;

4.2.2     esitab VEDAJALE iga kuu 12. kuupäevaks liini eelmise kuu tasusumma vähendamise aruande (LEPINGU lisa 15);

4.2.3     esitab VEDAJALE iga kuu 12. kuupäevaks sõitude arvu aruande (LEPINGU lisa 17).

 

4.3     LEPINGU lisad võivad olla TELLIJA kirjalikul nõusolekul vormistatud teisel kujul.

 

4.4     VEDAJA poolt elektroonilisel kujul esitatava aruandluse tingimused kehtestab TELLIJA.

 

5.      VASTUTUS JA SANKTSIOONID

 

5.1     POOLED kannavad vastutust LEPINGUS ettenähtud kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest.

5.2     TELLIJAL on õigus Lepinguperioodi jooksul kontrollida VEDAJA kvalifikatsiooni vastavust hankedokumentides (LEPINGU Lisa 27) ja hanketeates (LEPINGU Lisa 26) TELLIJA poolt esitatud Pakkuja kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on TELLIJAL õigus anda Pakkujale mõistlik tähtaeg, mis ei ületa 1 kuud, selle likvideerimiseks. TELLIJA poolt määratud mõistlikuks tähtajaks õigustatud puuduste kõrvaldamata jätmise korral on TELLIJAL õigus LEPING ühepoolselt lõpetada ja/või nõuda leppetrahvi. Leppetrahvi suuruseks on 2 000 000 krooni, mis arvatakse maha tagasivõtmatust pangagarantiist.

5.3     TELLIJAL on õigus LEPING üles öelda, kui VEDAJA ei ole alustanud LEPINGU täitmist LEPINGU punktis 8.1 nimetatud teenuse alustamise tähtajal ja nõuda VEDAJALT leppetrahvi 2 000 000 krooni.

5.4     TELLIJAL on õigus käesoleva LEPINGU punktides 8.2 ja 8.3 sätestatud asjaoludel LEPINGU ennetähtaegsel lõpetamisel nõuda VEDAJALT leppetrahvi 5 000 000 krooni, mis arvatakse maha tagasivõtmatust pangagarantiist.

5.5     Hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul LEPINGU sõlmimisest kohustub VEDAJA esitama TELLIJALE LEPINGU täitmise tagatise VEDAJA LEPINGUST tulenevate kohustuste ja vastutuse tagamiseks tagasivõtmatu pangagarantiikirjana 5 miljonile kroonile LEPINGU kehtivusaja lõpuni. Kui VEDAJA ei esita tähtaegselt nõuetekohast dokumenti, mis kinnitab VEDAJA poolt nõuetekohase tagatise andmist, on TELLIJAL õigus nõuda iga tagatise andmisega viivitatud kalendripäeva eest leppetrahvi summas 10 000 krooni, mis kuulub mahaarvestamisele VEDAJALE makstavast LEPINGU punktis 6.2 nimetatud tasust. Kui VEDAJA ei ole esitanud nõuetekohast LEPINGU täitmise tagatist 20 kalendripäeva jooksul LEPINGU sõlmimisest, on TELLIJAL õigus LEPING erakorraliselt üles ütelda ja/või lisaks eelpool sätestatud tagatise andmise viivitamisest tekkinud leppetrahvinõuetele nõuda täiendavat ühekordset leppetrahvi 2 000 000 krooni. TELLIJA teavitab VEDAJAT kirjalikult 10 kalendripäeva ette LEPINGU erakorralisest ülesütlemisest

5.6     VEDAJA poolt LEPINGU rikkumisel tekib TELLIJAL õigus vähendada vastavalt LEPINGU punktile 6.2 arvutatud tasusummat järgmiselt:

5.6.1     200 (kahesaja) krooni võrra VEDAJA süül iga ärajäänud ja TELLIJALE VEDAJA poolt teatatud veootsa eest. Arvestus toimub LEPINGU lisa 8 alusel liinide kaupa ja veootsade arvu ületamine mingil liinil ei kompenseeri teise liini ärajäänud veootsi;

5.6.2     2500 (kahe tuhande viiesaja) krooni võrra VEDAJA süül iga ärajäänud ja VEDAJA poolt TELLIJALE teatamata veootsa eest;

5.6.3     200 (kahesaja) krooni võrra:

5.6.3.1  TELLIJA poolt avastatud iga VEDAJA süül toimunud ebaregulaarse veootsa eest;

5.6.3.2  TELLIJA poolt avastatud iga puuduse (sõitjatele vajaliku teabe puudumine või sõitjateveoks vajalike seadmete puudumine või mittekorrasolek) eest;

5.6.3.3  TELLIJA poolt avastatud iga puuduse eest, mis puudutavad bussidele (LEPINGU punkt 3.2.7) ja bussijuhtidele (LEPINGU punkt 3.2.9) esitatavaid nõudeid;

5.6.4     1000 (ühe tuhande) krooni võrra TELLIJA poolt avastatud või põhjendatud kaebusega tuvastatud iga sõidupiletite ja/või –talongide (LEPINGU punkt 3.2.8) mittemüümise või märgistatud sõidupileti müümise korral;

5.6.5     3500 (kolme tuhande viiesaja) krooni võrra TELLIJA poolt avastatud iga omavolilise LIINI marsruudi muutmise eest (väljaarvatud LEPINGU punktis 3.2.19 nimetatud juhtudel);

5.6.6     1800 (ühe tuhande kaheksasaja) krooni võrra TELLIJA poolt avastatud iga plaanivälise veootsa eest, v.a LEPINGU punktides 3.2.17 ja 3.2.18 nimetatud juhtudel;

5.6.7     3500 (kolme tuhande viiesaja) krooni võrra TELLIJAGA kooskõlastamata sõidugraafiku rakendamise iga päeva eest;

5.6.8     1000 (ühe tuhande) krooni võrra iga käskkirjaga või tänava ajutise sulgemise loaga kinnitamata (LEPINGU punkt 3.1.1) peatuse eest LIINIL;

5.6.9     2000 (kahe tuhande) krooni võrra iga LEPINGU lisas 12 loetlemata bussi kasutamise juhtumi eest LIINIL.

5.7     TELLIJA poolt nõutud aruannete ja majandustegevust kajastavate andmete mittetähtaegsel esitamisel vastavalt LEPINGU punktidele 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.8-4.1.11, on õigus vähendada kuu eest makstavat tasusummat 0,5% kuu summast iga esitamisega viivitatud päeva eest

 

5.8     LEPINGU punktis 5.6 (v.a LEPINGU punktis 5.6.1) näidatud rikkumised fikseeritakse TELLIJA poolt (LEPINGU lisa 14). TELLIJA teatab VEDAJALE LEPINGU nõuete rikkumiste avastamisest esimesel võimalusel. VEDAJA on kohustatud koheselt pärast sellest teada saamist puuduse kõrvaldama. Juhul, kui puuduse kohene kõrvaldamine ei ole võimalik, lepivad POOLED kokku puuduse kõrvaldamise tähtajas. VEDAJA poolt puuduse kõrvaldamata jätmine on aluseks tasusumma uuele vähendamisele vastavalt LEPINGU punktile 5.6.

 

5.9     LEPINGU punktis 5.6 nimetatud põhjustel TELLIJA poolt VEDAJALE makstava tasusumma vähendamine vormistatakse LEPINGU lisana 15.

 

5.10 VEDAJA poolt aruannetes ebatäpsete või valeandmete esitamisel on TELLIJAL õigus rikkumise avastamisele järgneva kuu tasu vähendada kuni 50 000 (viiekümne tuhande) krooni võrra iga juhtumi korral.

 

5.11 TELLIJA rakendab punkti 5.6.1 juhul kui VEDAJA liiniläbisõidu kuuplaani täitmine on alla 99,9 %.

 

5.12 LEPINGU POOLED vabanevad vastutusest LEPINGU mittetäitmise või mittekohase täitmise korral, kui mittetäitmise või mittekohase täitmise põhjustasid asjaolud, millised antud olukorras on vältimatud ja/või LEPINGU POOLTE tahtest sõltumatud, nagu politsei ja/või sõjaväeoperatsioonid, loodusjõudude toime, samuti sõjaseisukord, streigid, õigusaktides toimuvad olulised muudatused ja teised asjaolud, mida rahvusvaheline praktika tunnustab vääramatu jõuna (FORCE MAJEURE).

 

5.13 POOLED ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu  toimel. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemise korral teevad LEPINGU POOLED kõik nendest sõltuva vältimaks ja vähendamaks võimaliku kahju teket. Kui vääramatu jõud on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad kauem kui 30 kalendripäeva, loetakse LEPINGU täitmine võimatuks muutunuks kummagi POOLE süüta ja mõlemal POOLEL on õigus LEPING üles öelda.

 

5.14 LEPINGU osapool ei tohi arvestada vääramatu jõuga, kui ta ei ole andnud teisele POOLELE kirjalikku teadet vääramatust jõust 5 päeva jooksul pärast seda kui ta sai sellest teada või pidi teada saama või hiljemalt 3 nädala jooksul vääramatu jõu algamisest.

 

6.      ARVELDUSTE KORD

 

6.1     Ühtse piletisüsteemi autobussiliinide teenindamise eest tasu maksmine TELLIJA poolt toimub lähtudes LEPINGU punktis 1.4 nimetatud alustest vastavalt lepingu iga-aastasele lisale 1.

 

6.2     TELLIJA arvestab VEDAJALE tasu:

6.2.1     igal LIINIL vastavalt sõidugraafikule tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõit) eest (LEPINGU lisa 8) TELLIJA poolt kinnitatud liiniläbisõidu tasumise muutuvkulude tariifi alusel (LEPINGU lisa 2), LIINI plaanilise töömahu eest (LEPINGU lisa 2) liiniläbisõidu tasumise püsikulude tariifi alusel (LEPINGU lisa 2) normaalbussi ja liigendbussi osas iga päev eraldi. Üleplaanilise töö eest ei tasuta, väljaarvatud LEPINGU punktides 3.2.17, 3.2.18 ja 3.2.19 nimetatud juhtudel;

TELLIJAST ja VEDAJAST mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse tasumise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

6.2.2     VEDAJA poolt autobussi asendamise eest liinil:

6.2.2.1  normaalbussi asendamise korral liigendbussiga normaalbussi liiniläbisõidu eest;

6.2.2.2  liigendbussi asendamise korral normaalbussiga normaalbussi liiniläbisõidu eest;

6.2.3     LEPINGU punktides 3.2.17, 3.2.18 ja 3.2.19 nimetatud LIINIL teostatud töömahu (liiniläbisõit) eest liiniläbisõidu tasumise muutuvkulude tariifi alusel (LEPINGU lisa 2) normaalbussi ja liigendbussi osas iga päeva eest eraldi. Täiendavana tehtud töömaht lisatakse LEPINGU lisa 8 toodud tegelikule päeva jooksul teostatud töömahule.

 

6.3     Sõidupiletite müügist LIINI autobussides (LEPINGU lisa 11) VEDAJALE laekunud piletitulem kuulub TELLIJALE.

 

6.4     TELLIJA poolt liinil tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud tasust (lepingu punkt 6.2) arvatakse maha summad vastavalt tasusumma vähendamise aruandele (LEPINGU lisa 15).

 

6.5     VEDAJA poolt LEPINGU sõlmimiseks korraldatud riigihanke pakkumuses esitatud tariifid kehtivad vastavalt esitatud pakkumusele (LEPINGU lisa 28) muutumatult aastatel 2007 – 2013. Erakorraliselt võidakse pakkumuses esitatud tariife korrigeerida, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud TELLIJAL või VEDAJAL võimalik LEPINGU sõlmimise ajal ette näha ja LEPINGU muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu LEPINGUGA taotletud eesmärgi saavutamine.

Erakorraliseks tariifi korrigeerimiseks esitab VEDAJA taotluse, milles on näidatud ära omahinna aruande kuluridade lõikes detailsete arvutuste ja põhjendustega tariifi muutmise vajadus. Arvutustes peavad olema eraldi välja toodud kõik antud kulurea muutmist põhjustavad tegurid ja komponendid, samuti arvutustes kasutatud andmeallikad.

 

 

6.6     TELLIJA tasub VEDAJALE alates LEPINGU kehtivuse 2. nädalast VEDAJA poolt teostatava kuu töömahu eest 1/12 ulatuses kvartalile planeeritud piletitulemist igal reedel (v.a kuu 5. reede) ning 1/12 ulatuses kvartalile planeeritud dotatsiooni summast igal teisipäeval (v.a kuu 5. teisipäev). Tasumisele kuuluv summa kantakse TELLIJA poolt VEDAJALE üle vastavalt LEPINGUS fikseeritud pangarekvisiitidele. Tasumisele kuuluvat summat ei kanta üle, kui ei ole täidetud LEPINGU punktis 4.1.1 fikseeritud tingimused. Pärast kuu lõppemist esitab VEDAJA TELLIJALE arve ning POOLTE poolt tehakse arvestus. Maksmisele kuuluv kuu tasusumma fikseeritakse LEPINGU lisas 16 ja allkirjastatakse POOLTE poolt.

 

6.7     Kolmandate isikute poolt põhjustatud liiklustakistustest LIINIL tingitud läbisõidu muudatuse, täiendavate kulutuste põhjuse ja suuruse esitab VEDAJA TELLIJALE hiljemalt koos sama päeva LIINI töömahu päevaaruandega (LEPINGU lisa 8).

 

6.8     TELLIJA poolse kooskõlastusega kaasnev liiklustakistusest tingitud täiendav liiniveo kulu kompenseeritakse TELLIJA poolt. Muudel juhtudel esitab VEDAJA kulude kompenseerimise nõude liiklustakistuse põhjustanud isiku vastu.

 

6.9     Tasumisele kuuluva summa osalisel vaidlustamisel tuleb mittevaidlustatud osa TELLIJAL tasuda  LEPINGU punktis 6.6 näidatud korras.

 

6.10 LEPINGU punktis 3.2.24 nimetatud töö eest tasumine toimub POOLTE vahelise kokkuleppe alusel.

 

7.      LEPINGU TÄITMISE KONTROLLIMINE

 

7.1     TELLIJAL on õigus kontrollida VEDAJALE, bussiliiklusele, bussidele ja bussijuhtidele LEPINGUS ja muudes õigusaktides esitatud nõuete täitmist.

 

7.2     TELLIJAL on õigus kontrollida LEPINGU täitmist puudutavat VEDAJA raamatu­pidamisalast algdokumentatsiooni, aruandeid ning muid dokumente.

 

7.3     VEDAJA kohustub LEPINGU täitmisel avastatud puudustest ja kõrvalekalletest informeerima TELLIJAT kirjalikult.

 

8.      LEPINGU KEHTIVUS, LÕPETAMINE JA MUUTMINE

 

8.1     LEPING koos punktis 1.6 nimetatud lisadega jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib 11.09.2007 kuni 31.12.2013.

 

8.2     TELLIJAL on õigus LEPING ühepoolselt lõpetada teatades sellest VEDAJALE kirjalikult ette 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, kui:

8.2.1     VEDAJA on LEPINGUT või avaliku liiniveo osutamise täitmist reguleerivaid muid õigusakte rikkunud korduvalt või oluliselt ja see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;

8.2.2     TELLIJA  ettekirjutus on jäetud korduvalt täitmata.

 

8.3     TELLIJAL on õigus lõpetada LEPING ühepoolselt ennetähtaegselt igal ajal VEDAJA pankroti või lõpetamise korral või kui VEDAJA lõpetab omavoliliselt osaliselt või täielikult LIINI teenindamise, teavitades sellest VEDAJAT kirjalikult.

 

8.4     VEDAJAL on õigus lõpetada LEPING ühepoolselt ennetähtaegselt, kui TELLIJA ei täida LEPINGUS ettenähtud kohustusi ja TELLIJAPOOLNE LEPINGU mittetäitmine teeb võimatuks või raskendab oluliselt VEDAJAL täita talle LEPINGUS ettenähtud kohustusi, teatades sellest TELLIJALE vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva ette.

 

8.5     TELLIJAL on õigus LEPING lõpetada või muuta õiguskorras toimuvate oluliste muudatuste korral.

 

8.6     POOLTEL on õigus lõpetada LEPING ennetähtaegselt POOLTE ühisel kokkuleppel.

 

8.7     VEDAJA sõitjateveo tegevusloa (ühistranspordiloa) kehtetuks tunnistamise või tähtaja lõppemise ja uue tegevusloa mittesaamise korral LEPING lõpeb.

 

8.8     LEPINGU muutmine toimub POOLTE kirjalikul kokkuleppel lähtudes punktis 1.3 sätestatust.

 

9.      MUUD TINGIMUSED

 

9.1     Kõik LEPINGUST tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras Harju Maakohtus.

 

9.2     Kõik LEPINGU ja LEPINGU lisade muudatused jõustuvad POOLTE poolt allakirjutamise hetkest või POOLTE poolt kirjalikult määratud tähtajal.

 

9.3     VEDAJAL on õigus LEPINGUST tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule TELLIJA kirjalikul nõusolekul.

 

9.4     Tallinna Linnavalitsuse struktuuri muudatuste korral täidab TELLIJA õigusi ja kohustusi Tallinna Linnavalitsuse poolt volitatud ametiasutus.

 

LEPING on koostatud eesti keeles 2 (kahes) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.

 


 

 

10.  POOLTE andmed

 

TELLIJA:

VEDAJA:

Tallinna Transpordiamet

Vabaduse väljak 10A

10146 Tallinn

Registrikood 75028252

Eesti Ühispank, kood 401

Arveldusarve nr 10220028914016

……………….

……………………..

………………

Registrikood ………………

………………………

Arveldusarve nr …………………...

Andres Harjo

Tallinna Transpordiameti                                        

juhataja                                                                     

 

 

Lisad „Sõitjateveo avaliku teenindamise leping“ juurde

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisad 4-10

Lisa 11

Lisa 12

Lisa 13

Lisa 14

Lisa 15

Lisa 16

Lisa 17

Lisa 18

Lisa 19

Lisa 20

Lisa 21

Lisa 22

Lisa 23

Lisa 24

Lisa 25