Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 korraldus number 1249
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2007 - ...

 


  TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 1249-k

 

 

Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala  detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 17, 18, 19 alusel ning tulenevalt OÜ Domina Service esindaja Kaja Kirsch’i 25. novembri 2004 avaldusest:

 

 

1. Algatada Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 12,6 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Veerenni tn 36 ja 36n kinnistute maakasutuse sihtotstarvet, jagada kinnistud ning määrata kruntidele ehitusõigused lasteaia, kolme-, nelja- kuue ja 6-12-korruseliste elamute ning äriruumidega elamute ja 3-12 korruselise korteritega ärihoone ehitamiseks ning tänavate, tehnorajatiste ja haljasalade rajamiseks. Kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu muutmist.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 kavandada planeeritavale alale vähemalt 120-kohaline lasteaed;

3.2 näha ette planeeritavat kvartalit läbivate tänavate mõlemasse äärde korrektne puude allee;

3.3 määrata Vana-Lõuna tänava äärsetele arhitektuurimälestistele lähimatele kruntidele planeeritavate hoonete kõrguseks mitte enam kui 6 korrust;

3.4. planeerida pääsud hoonesse eskiisil positsioon 2 kavandatavatesse äriruumidesse arvestades Veerenni tn 24 tootmishoonete ümberehitamise võimalusega ärihooneteks ja krundi kasutamise tingimuste muutumisega;

3.5 määrata Veerenni tn 36k ja 36g kinnistu vahelisest krundiosast moodustava krundi sihtotstarbeks sotsiaalmaa, jättes võimaluse krundi sihtotstarbe ja kasutamise tingimuste muutmiseks Tehnika tänava ja Filtri tee ühendustee äärse hoonestuse planeerimisel;

3.6. näha ette jalgrattaparkla iga hoone juurde;

3.7. näha ette jääkreostusega piirkondades täiendavate pinnaseanalüüside tegemine enne ehitusprojekti koostamist ning analüüside tulemuste esitamine Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonnale reostunud pinnase edasise käitlemisviisi määramiseks;

3.8. esitada säilitatava puurkaevu nr 11603 edasise kasutamise võimalused ning tampoonitavatele puurkaevudele nr 7 ja nr 14622 pealeehitamise tingimused;

3.9. arvutada parkimiskohtade vajadus Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006‑2014 kirjeldatud vahevööndi normi alusel;

3.10 kavandada kruntidevahelisel piiril plokistatud hooned reaalosadeks jagatavaina;

3.11 määrata hoonestusalade kaugus alale kasvama jäävatest puudest ja istutatavatest puudest Eesti Standardis EVS 843:2003 Linnatänavad määratud kaugusele;

3,12 kavandada võimalusel alajaamad hoonetesse mitte põhitänavate äärde;

3.13 määrata hoonestusalad nii, et säiliksid eskiisil positsioon 18 torkavate kuuskede, positsioon 19 hariliku vahtra ja positsioon 4 harilike saarte kasvutingimused;

3.14 detailplaneeringu põhijoonisel kasutada maa-aluste parklate pealse tehismaastiku tähistamiseks eraldi tingmärki.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär