Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kibuvitsa tn 11 osaline maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 korraldus number 1208
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2007 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 1208-k

 

 

Kibuvitsa tn 11 osaline maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 192, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrusega nr 60 kehtestatud „Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord“ ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. augusti 1995 otsusest nr 5820, millega on Tallinnas, Kibuvitsa tn 11, endisel kinnistul nr 688 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 910,6 m2, suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas, Tallinna notar Margus Veskimäe 7. juulil 2006 koostatud ja tõestatud täiendavast pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 5197, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud 1/2 mõttelist osa endise kinnistu nr 688 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Osaühing Aakermaa koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 0482 ning maa tagastamise toimiku nr 4903 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kibuvitsa tn 11;

1.2 pindala: 903 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 688 pindalaga 910,6 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/2 mõttelises osas; XXXX,  Sweden.

3. Kibuvitsa tn 11 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101017134 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule 1/2 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 04.06.2007. Punktis 2 nimetatud isik on omandanud ehitise Tallinna notar Margus Veskimäe 5. juunil 2006 tõestatud pärimisõiguse tunnistuse (notari ametitoimingute raamatu registri number 4246) alusel. Tagastataval maal paiknevad õigusliku aluseta püstitatud rajatised, mis ei ole ehitised Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 mõistes.

4. Lugeda endise kinnistu nr 688 maa tagastatuks.

5.  Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ning XXXXXXXX;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär