Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jalaka tn 10 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 3032 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 korraldus number 1206
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2007 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 1206-k

 

 

Jalaka tn 10 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 3032 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 6. detsembri 1999 otsusest nr 11192, millega on Tallinnas, Jalaka tn 10, endisel kinnistul nr 3032 asunud krundi, suurusega 2731 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, Tallinna Maa-ameti koostatud katastriüksuse plaanist töö nr MT-137 ning maa tagastamise toimiku nr 1721 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Jalaka tn 10;

1.2 pindala: 2127 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3032 pindalaga 2731 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/2 mõttelises osas; elukoht XXXX, Tallinn.

3. Jalaka tn 10 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101005247 elamu, ehitisregistri koodiga 101005248 majandushoone, ehitisregistri koodiga 220400807 kaev, ehitisregistri koodiga 220400809 piirded, väravad) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 1/2 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 09.05.2007.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 3032 maa-ala suurusega 1667,5 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma 216 (kakssada kuusteist) krooni ja 70 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Summas sisaldub 100 (ükssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 116 (ükssada kuusteist) krooni ja 70 senti katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX ning XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär