Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koidu tänav 46 asuva hoone osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 korraldus number 1205
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2007 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 1205-k

 

 

Koidu tänav 46 asuva hoone osaline tagastamine

 

 

 

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12 lg 1, lg 7 ja lg 9, § 16¹ lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 24, 27, 29, 34², 39, 40, 43 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 24. septembri 2001 otsusest nr 12231 ja 5. juuni 2006 otsusest nr 12837, Tallinna notar Sirje Ormani 19. märtsil 2003 koostatud ja välja antud pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute registri nr 2640, Finantsplaneerimise Osaühingu 20. märtsi 2007 ekspertarvamusest nr TR 1145/2007 ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 5556 materjalidest:

 

 

1. Kinnitada Finantsplaneerimise Osaühingu 20. märtsi 2007 ekspertarvamus nr TR 1145/2007 “Tallinnas, Koidu tänav 46 asuva ehitise endisel individualiseeritaval kujul säilivuse kohta“.

2. Tagastada Tallinnas, Koidu tänav 46, endisel kinnistul nr 121 asuvast hoonest (Riikliku ehitisregistri kood 101034602) 680/1000 mõttelist osa järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 227/1000 mõttelist osa;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Belgia - 227/1000 mõttelist osa;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn - 226/1000 mõttelist osa.

3. Punktis 2 nimetatud isikud:

3.1 on kohustatud vara vastu võtma hiljemalt kolme kuu jooksul tagastamise korralduse kättesaamise päevast arvates;

3.2 on kohustatud vara üleandmise-vastuvõtmise konkreetse kuupäeva kindlaksmääramiseks ja vara vastuvõtmiseks pöörduma Aktsiaseltsi Marat (Saku tn 13a, 11314 Tallinn) poole;

3.3 juhul, kui nad ei saa mõjuvatel põhjustel vara punktis 3.1 nimetatud aja jooksul vastu võtta, peavad nad sellest enne vara vastuvõtmise tähtaja möödumist informeerima Tallinna Maa-ametit (Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn) ja taotlema vastuvõtmise tähtaja pikendamist, näidates ära mõjuvad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui vara vastuvõtmise tähtaja pikendamise taotluses näidatud põhjused loetakse mõjuvateks, pikendab Tallinna Linnavalitsus korraldusega vara vastuvõtmise tähtaega. Kui aga taotluses näidatud põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, jäetakse tähtaja pikendamise taotlus rahuldamata;

3.4 juhul, kui nad ei võta hiljemalt kolme kuu jooksul tagastamise korralduse kättesaamise päevast arvates vara vastu või ei taotle tähtaja pikendamist, lõpetab Tallinna Linnavalitsus korraldusega Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12 lg 7 alusel tagastamismenetluse. Kompenseerimise menetlust sel juhul ei alustata.

 

4. Aktsiaseltsil Marat:

4.1 anda Koidu tänav 46 asuvast hoonest 680/1000 mõttelist osa XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX aktiga üle;

4.2 esitada üks eksemplar vara üleandmise aktist Tallinna Maa-ametile hoone omandiõiguse ülemineku registreerimiseks Riiklikus ehitisregistris.

5. Tallinna Kesklinna Valitsusel kooskõlastada Aktsiaseltsiga Marat ja punktis 2 nimetatud isikutega vara üleandmise protseduur ja tähtaeg.

6. Jätta rahuldamata õigustatud subjekti pärijate taotlus Koidu tänav 46 asuva hoone (Riikliku ehitisregistri kood 101034602) 320/1000 mõttelise osa tagastamise kohta, kuna Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12 lg 9 kohaselt, juhul kui ehitiste väärtus on kapitaalremondi tõttu oluliselt suurenenud ja puudub nimetatud paragrahvi 8. lõike punktides 1 ja 2 sätestatud alus ehitiste tervikuna tagastamiseks või tagastamata jätmiseks, tagastatakse üksnes ehitiste säilinud väärtusele vastav osa.

7. Mitte alustada Koidu tänav 46 asuva hoone 320/1000 mõttelise osa kompenseerimise menetlust õigustatud subjekti pärijatele. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 10 lg 2 kohaselt vara väärtuse vähenemist ega suurenemist ei kompenseerita. Finantsplaneerimise Osaühingu 20. märtsi 2007 ekspertarvamuse kohaselt on Koidu tänav 46 asuva hoone väärtus suurenenud kapitaalremontide tõttu 32%. Seega puudub seadusest tulenev alus kompenseerida Koidu tänav 46 asuva hoone väärtuse suurenemine.

8. Alustada Koidu tänav 46, endisel kinnistul nr 121 asunud, hävinenud hoonete kompenseerimise menetlust.

9. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Marat, Tallinna Kesklinna Valitsusele, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär