Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kõnepuuetega laste klasside moodustamine Ristiku Põhikoolis ja põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 29.06.2007 määrus number 72
Jõustumine:01.09.2007
Kehtetuks tunnistamine:14.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2007 - 14.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 09.03.2011 nr 12, jõustumine 14.03.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. juuni 2007 nr 72

 

 

 

 

 

Kõnepuuetega laste klasside moodustamine Ristiku Põhikoolis ja põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4, § 21 lõike 41 punkti 1, Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks seonduva seaduste muutmise seaduse § 4, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Moodustada Ristiku Põhikoolis kõnepuuetega laste klassid alates 1. septembrist 2007.

§ 2.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 1999 määruse nr 110 “Põhja-Tallinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine” punktiga 7 kinnitatud Ristiku Põhikooli põhimääruses järgmised muudatused:

1) asendada põhimääruse punktides 1.8, 5.6, 5.12, 6.4, 6.5.1, 6.8, 6.9, 7.3 ja 9.7 sõna „haridusminister” sõnadega „haridus- ja teadusminister” vastavas käändes ning punktides 6.5.9 ja 10.2 sõna „Haridusministeerium” sõnadega „Haridus- ja Teadusministeerium” vastavas käändes;

2) punktis 1.4 jätta välja sõnad „ning võib olla oma pangaarve”;

3) muuta punkti 4.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„4.1 Põhikoolis on tasandusklassid 1. – 9. klass ja kõnepuuetega laste klassid.”;

4) muuta punkti 5.7 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„5.7 Klassi täituvuse ülemine piirnorm ei või ületada seadusega kehtestatud piirnormi.”;

5) asendada punktis 6.8 sõna „sisekorraeeskirjas” sõnaga „kodukorras”;

6) muuta punkti 7.6 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„7.6 Pedagoogide kutseoskuste ja -meisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud atesteerimise tingimuste ja korra kohaselt.”;

7) tunnistada kehtetuks punkt 8.2.5;

8) muuta punkti 8.3 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„8.3 Põhikoolis õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb põhikoolis õppenõukogu haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra kohaselt.”;

9) muuta punkti 8.4 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„8.4 Põhikooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja tähtsamate koolielu puudutavate küsimuste eelnevaks läbivaatamiseks moodustatakse põhikooli hoolekogu, kes tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud hoolekogu tegutsemise korra alusel. Hoolekogu koosseisu esitab põhikooli direktor kinnitamiseks kõrgemalseisva organi juhile.”;

10) muuta punkti 9.3 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„9.3 Kooli eelarve kava kiidavad heaks hoolekogu, kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu. Asutuse alaeelarve kinnitab kõrgemalseisva organi juht. Kooli kulud katab Tallinna linn. Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal riigieelarvest toetus linnaeelarvele munitsipaalkoolide pedagoogide palgavahendite ja täienduskoolituse, munitsipaalkoolide investeeringute ning nendes koolides põhiharidust omandavatele õpilastele kooli õppekava läbimiseks vajalike õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede ning üldkeskharidust omandavatele õpilastele kooli õppekava läbimiseks vajalike õpikutega seotud kulude katmiseks. Kui nimetatud õppevahenditega seotud kulud on kaetud või kooli õppekava ei nõua nende õppevahendite kasutamist, võib õppevahenditega seotud kulude katmiseks riigieelarvest eraldatud toetust kasutada teiste kooli õppekava läbimiseks vajalike õppevahenditega seotud kulude katmiseks.”;

11) muuta punkti 9.5.3 teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.”;

12) muuta punkti 9.7 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„9.7 Põhikoolis peetavate õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.”;

13) muuta punkti 9.8 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„9.8 Põhikool esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.”.

§ 3.  Määrus jõustub 1. septembril 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär